3
Mlungu ndivyoamula
maadui a atue
Siku hizo na wakati uho
ndiphouyiza utajiri wa Juda na Jerusalemu,
nindakusanya mataifa ganjina gosi
na nigatsereze kpwenye Dete ra Jehoshafati,
Nkaamula kuko kpwa ajili ya atu angu Aiziraeli.
Aho aatsamula atu angu kahi za mataifa
na achiganya tsi yangu.
Aaganya atu angu kpwa kupiga kura.
Aguza avulana ili kuriphira malaya,
na achiguza asichana ili agule uchi wa zabibu anwe.
3:4 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14 3:4 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7“Mu ano ani kpwangu mwi atu a Tiro na Sidoni na seemu zosi za Filisti? Dze, mnalonda mniriphize? Ichikala mnalonda mniriphize, phahi hivyo mlondavyo kuvihenda nindakuuyizirani enye tsona haraka sana. Mwahala feza na zahabu zangu na hazina zangu za samani mchiziphirika kpwenye nyumba zenu za ibada. Mwaaguza atu a Jerusalemu na atu a Juda kpwa Ayunani, ili akale kure na tsi yao. Haya lolani, nindaauyiza tsona kula hiko mrikoaguza na nkuhendereni gosi mrigoahendera. Ndaaguza ana enu a chilume na a chichetu, niatiye mikononi mwa atu a Juda nao andaaguza kpwa atu a Sheba, taifa ambaro ri kure sana,” Mwenyezi Mlungu ndiye achiyegomba higa.
 
Aambire mataifa adzitayarishe kpwa viha.
Tayarishani masujaa enu.
Anajeshi osi naasengere akashambuliye.
10  3:10 Isaya 2:4; Mika 4:3Majembe genu gagaluzeni panga
na maphanga genu nago gagaluzeni mafumo.
Hinyo asio mkpwotse na aambe, “Mino nina mkpwotse.”
11 Ndzoni upesi mwino atu a mataifa ganjina gosi,
kusanyikani hipho deteni.
Uwe Mwenyezi Mlungu, rehe masujaago phapho.
 
12 Mataifa ganjina nagahimizwe
gaphiye Dete ra Jehoshafati,
mana hiko ndiko ndikosagala
niahukumu atu osi a mataifa ganjina jirani.
13  3:13 Maono 14:14–16; 14:19–20; 19:15Haya, akateni-kateni
dza mutu atsengaye nganu.
Avyogeni-vyogeni dza mutu aminyaye zabibu,
mana pho phatu pha kuminyira phaodzala hata phanafurika
mana uyi wao ni munji sana.
 
14 Makundi-makundi ga atu
ganagodza hiko Dete ra uamuli,
mana siku ya Mwenyezi Mlungu
kpwedza hiko Dete ra uamuli i phephi.
15 Dzuwa na mwezi vindatiywa jiza,
nyenyezi nazo zindaricha kungʼala.
16  3:16 Amosi 1:2Mwenyezi Mlungu andanguruma kula Sayuni,
mngurumowe undasikika kula Jerusalemu.
Mlunguni na duniani kundasumba,
ela Mwenyezi Mlungu andakala chimbiriro kpwa atue
na ngome kpwa Aiziraeli.
Mlungu andaajaliya atue
17 Ndipho mndiphomanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
nasagala Sayuni, mwango wangu mtakatifu.
Jerusalemu undakala mudzi mtakatifu
na ajeni taandauvyoga tsona.
 
18 Wakati hinyo kundakala na uchi munji wa zabibu hiko dzulu myangoni,
na ko vidzangoni kundakala na maziya manji,
chila chidzuho kpwenye tsi ya Juda chindajera madzi.
Himo nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu mundaomboka pula za madzi
na madzige gandajera Dete ra Shitimu.
19 Misiri indakala gandzo
na Edomu indakala jangbwa huphu,
kpwa sababu atu aho aahendera mai atu a Juda,
mana aolaga atu a asiokala na makosa kpwenye tsi yao.
20 Ela tsi ya Juda na ya Jerusalemu,
kundakala na atu vivyazi na vivyazi hata kare na kare.
21 Mimi Mwenyezi Mlungu nisagalaye dzulu ya mwango wa Sayuni
sindakutiyani adabu tsona dza hivyo nirivyohenda.

3:4 3:4 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14

3:4 3:4 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7

3:10 3:10 Isaya 2:4; Mika 4:3

3:13 3:13 Maono 14:14–16; 14:19–20; 19:15

3:16 3:16 Amosi 1:2