2
Jeshi ra ndzije
Pigani gunda ko Sayuni;
kotani kululu dzulu ya mwango wangu mtakatifu.
Osi asagalao tsi ya Juda naakakame
mana siku ya Mwenyezi Mlungu iredza
nayo i phephi.
Siku iyo ni siku ya jiza na vurungu-vurungu,
indakala siku ya maingu na chilungulungu cha jiza.
Gafula jeshi kulu ra ndzije rindabwiningiza myango.
Jeshi kulu chisha ra nguvu,
ambaro taridzangbweoneka hangu kare
wala takundakala na jeshi dza hiro tsona hata kare na kare.
Dza moho uochavyo, ndivyo ndzije aryavyo phophosi atsapirapho
na nyuma zao nkuricha tsandzala.
Achimenya phatu, dzagbwe ni phanono dza munda wa Edeni,
ela achituluka phatu hipho nkukala avi ni jangbwa
mana taphana mmea hata mmwenga ndiosala.
2:4 Maono 9:7–9Uchialola akaigana na farasi,
ana mwendo dza farasi a viha.
Anaphotina-tina dzulu za virere vya myango,
mriro wao ni dza wa magari ga kuvwehwa ni farasi,
au tsandzala iochayo mibuwa,
au jeshi kulu riinjiraro vihani.
Atu nkugbwirwa ni wuoga aaonapho
nao nkukakama.
Anashambuliya dza masujaa
na kukpwera kuta dza majeshi,
osi anaphiya kpwenye misitari
bila kubeta.
Chila mmwenga anaphiya mwenga kpwa mwenga
bila kupigana kumbo na myawe.
Aho anadudula na pho phenye silaha
na takuna silaha inayoweza kuazuwiya.
Nkuinjira kpwenye midzi
kpwa kukpwera dzulu za kuta,
nkuinjira madzumbani
kutsupira madirishani dza aivi.
 
10  2:10 Maono 8:12Dunia nkusumba
na mlunguni kukakakama mbere zao,
dzuwa na mwezi nkufunga jiza
na nyenyezi zikakosa kungʼala.
11  2:11 Maono 6:17Mwenyezi Mlungu analongoza jeshire na mngurumo.
Majeshige galungago malagizoge gana nguvu na tagaolangika.
Iyo siku ya Mwenyezi Mlungu ni kulu tsona ya kutisha.
Ni ani awezaye kuivumirira?
Joeli anaambira atu
amuuyire Mwenyezi Mlungu
12 Ela hata vivi, Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Uyani kpwangu na mioyo yenu yosi,
fungani, mrire na kusononeka.”
 
13 Mnaphosononeka msikpwanyule mavwazi genu,
ela kpwanyulani mioyo yenu.
Muuyireni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu,
kpwa kukala iye ana huruma na mbazi,
kana tsukizi za phephi bali ana mendzwa nyinji isiyosika,
na higo mai achigopanga kukuhenderani a tayari kugaricha.
14 Ni ani amanyaye? Iye anaweza kugaluza nia na akakuonerani mbazi
na akakujaliyani na mavuno hata mkaweza
kumlavira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu,
sadaka za mtsere na za uchi wa zabibu.
15 Pigani gunda ko Sayuni,
tengani wakati wa kufunga na kuvoya
na muihe mkpwutano mtakatifu.
16 Kusanyani atu avyere na adide,
hendani mkpwutano mtakatifu
kusanyani atumia, anache na hata ana a mongoni.
Bwana arusi na bibi arusi nao naatuluke chumbani mwao
edze mkpwutanoni.
17 Alavyadzi-sadaka, atu amuhumikirao Mwenyezi Mlungu
naarire kahi-kahi ya baraza ya Nyumba ya kuvoya Mlungu na phatu pha kulavira sadaka
na aambe, “Ee Mwenyezi Mlungu aonere mbazi atuo.
Usiahende atuo akaberwa
na kutsekpwa ni mataifa ganjina.
Kpwa utu wani atu anjina aambe,
‘Akuphi ye Mlungu wao?’ ”
Mwenyezi Mlungu
anaaonera mbazi atue
18 Ndipho Mwenyezi Mlungu achiona wivu kpwa ajili ya tsiiye,
naye achiaonera mbazi atue.
 
19 Mwenyezi Mlungu achijibu atue achiamba,
“Lolani ninakureherani mtsere, uchi muphya wa zabibu na mafuha
hadi mtosheke.
Wala sindakuhendani muberwe kahi ya mataifa ganjina.
20 Jeshi ra kula uphande wa vurini ndariusa rikale kure namwi
na kurizola hadi jangbwani, tsi isiyomera chitu.
Vikosi vya mbere vya ro jeshi ndaviinjiza bahari ya uphande wa mlairo wa dzuwa
na hivyo vya nyuma ndaviinjiza bahari ya uphande wa mtswerero wa dzuwa.
Nao andafwa kuko na kungu ya kuola kpwao mundaisikira.
Mwenyezi Mlungu anahenda mambo makulu.
 
21 Uwe tsi, usiogophe bii,
hamirwa na upige njerejere,
mana Mwenyezi Mlungu akahenda mambo makulu.
22 Mwi nyama a tsakani, msiogophe,
mana hiko weruni kundakala tele nyasi mbitsi.
Mihi inavyala matunda
mizabibu na mitini inavyala kpwa unji tsona.
23 Hererwani mwi atu a Sayuni,
pigani njerejere na muhamirwe ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
Iye akakuonyesani mbazize
kpwa kukureherani mvula ya vuri kpwa chipimo cha haki na ya mwaka
dza irivyokala hangu mwandzo.
24 Phatu pha kuwagira phandaodzala mtsere
na viburu vyenu vindaodzala uchi muphya wa zabibu na mafuha.
 
25 Nami nindakuuyizirani miaka yosi iriyoriwa ni ndzije angu anji
nrioahuma kpwedzarya mimea yenu:
yariwa ni maipho ga ndzije akulu na ndzije adide,
na ipho ra ndzije anjina na fumbiri.
26 Mundarya kumvuna
na mritogole dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
ariyekuhenderani mambo ga kuangalaza.
Atu angu taandatiywa waibu tsona ta kare na kare.
27 Namwi mundamanya kukala ni kahi ya Aiziraeli
na kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
na badala yangu takuna wanjina.
Atu angu taandatiywa waibu tsona hata kare na kare.
 
28 Phahi, bada ya higa kukala,
nindamwaga Roho wangu dzulu ya atu osi.
Ana enu alume kpwa achetu andatabiri.
Atumia enu andaloha ndoso
na ana enu alume andaona ruwiya.
29 Tsona siku hizo, nindamwaga Roho wangu
dzulu ya ahumwa angu alume kpwa achetu.
30 Nindahenda mambo ga kuangalaza ko dzulu mlunguni na ko duniani,
kundakala na milatso, moho na maingu ga mosi.
31  2:31 Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13Dzuwa rindagbwirwa rikale jiza
na mwezi nao undagbwirwa ukale kundu dza mlatso,
kabila siku kulu na ya kutisha ya Mwenyezi Mlungu kufika.
32  2:32 Mahendo 2:17–21 2:32 Arumi 10:13Indakala hiye ndiyemririra Mwenyezi Mlungu,
andaokolwa,
mana dzulu ya mwango Sayuni yani hiko Jerusalemu,
kundakala na atu ariotiya,
dza Mwenyezi Mlungu arivyoamba kukala,
hinyo arioihwa ni Mwenyezi Mlungu
andakala kahi ya hinyo ariotiya.

2:4 2:4 Maono 9:7–9

2:10 2:10 Maono 8:12

2:11 2:11 Maono 6:17

2:31 2:31 Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13

2:32 2:32 Mahendo 2:17–21

2:32 2:32 Arumi 10:13