Chitabu cha
JOELI
Tanga mbere
Chitabu hichi cha unabii chaandikpwa ni Joeli ambaye kala ni mmwenga wa manabii adide hiko Iziraeli. Ela adisi ya maishage taimanyikana vinono, wala wakati ariphoandika chitabu hichi taumanyikana mana kahadza mfalume yeyesi ariyekala anatawala. Inafikiriywa kukala wachiandika bada ya Ayahudi kuuya kula Babeli kahi ya mwaka wa magana manane mirongo mihahu na tsano hadi mwaka wa magana sabaa mirongo tisiya na sita kabila ya Jesu kuvyalwa. Joeli waishi Juda phephi na Jerusalemu.
Chitabu hichi chinagomba kuhusu siku ya uamuli wa Mwenyezi Mlungu ambayo kala indakpwedza. Dalili za siku iyo ni kuvamiwa ni ndzije na kukosa mvula. Joeli watabiri kukala atu achikubali makosa gao na achitubu, Mwenyezi Mlungu andaaswamehe na kuajaliya. Piya wagomba kuhusu ahadi ya atu kumwagirwa Roho wa Mlungu (2:28). Ahadi iyo yatimiya siku ya Pentekosti, muda mchache bada ya Jesu kuhalwa kuphiya Mlunguni (Mahendo ga mitume 2:16–21).
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Tsi inavamiywa ni Ndzije 1:1—2:17
Mwenyezi Mlungu anaaonera mbazi atue 2:18–32
Mlungu andaajaliya atue 3:1–21
1
Tsi inavamiywa ni Ndzije
Hiri ndiro neno arirogomba Mwenyezi Mlungu kumuambira Joeli mwana wa Pethueli.
Mwi atumia phundzani,
mwimwi msagalao tsi hino hegani masikiro.
Dze, hangu mvyalwe mdzangbweona dzambo dza hiri?
Au mwasikira kukala rakala wakati wa akare enu?
Aambireni ana enu mambo higa,
nao ana enu aambire ana ao,
na hinyo ana aho nao aambire chivyazi ndicholunga.
Mimea iriyosazwa ni ipho ra ndzije
yariwa ni ndzije akulu,
iriyosazwa ni ndzije akulu ichiriwa ni ndzije adide,
iriyosazwa ni ndzije adide ichimarigizwa ni fumbiri.
Lamukani mwi alevi mrire,
kotani kululu mwi mmendzao kunwa uchi muphya wa zabibu
mana tamundaunwa tsona.
1:6 Maono 9:8Mana ipho ra ndzije rikavamia tsi yangu.
Ni anji hata taaolangika,
meno gao ganarya dza ga simba.
Akarya mizabibu yangu
na kubananga mitini yangu.
Akaiguguna hadi magopha
na pandaze akaziricha wekee.
Vwalani nguwo za magunia mrire
dza mwanamwali achiyefwererwa ni mchumbawe wa usichanani.
Tamuna sadaka za mtsere wala za vinwadzi
kahi za nyumba ya kuvoya Mlungu.
Alavyadzi-sadaka yani ahumwa a Mwenyezi Mlungu anarira.
10 Minda ikabanangbwa-banangbwa
tsi ikarichwa bila ya chitu.
Takuna mtsere,
uchi wa mizabibu ukauma
na mizaituni ikanyala.
11 Mwi akurima, kuluhukpwani!
Mwi mroromao mizabibu kotani kululu mrire
sononekani, kpwa ajili ya nganu na shayiri,
mana mavuno ko mindani gakabanangbwa-banangbwa.
12 Mizabibu ikauma
mitini nayo ikanyala.
Mikomamanga, mitende na mitofaa
yani mihi yosi ya mundani yasira kuuma.
Nao atu taana raha tsona.
13 Mwi alavyadzi-sadaka, vwalani magunia,
kotani kululu mwimwi muhendao kazi phatu pha kulavira sadaka.
Ndzoni mchese kuno mkavwala magunia
mwi ahumwa a Mlungu wangu!
Mana takuna arehaye tsona sadaka za mtsere wala za chinwadzi
nyumbani mwa Mlungu wenu.
14 Tengani muda wa kufunga na kuvoya,
tangazani mkpwutano mtakatifu.
Kusanyani atumia osi
na atu anjina osi anaoishi himu tsi ya Juda
edze amririre Mwenyezi Mlungu,
kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
 
15  1:15 Isaya 13:6Siku ya Mwenyezi Mlungu indakala ya kutisha nayo i phephi,
nayo indakpwedza na ubanangi
kula kpwa Mwenye Nguvu Zosi.
 
16 Chakurya chikauswa
kuno hunalola.
Takuna raha tsona
nyumbani mwa Mlungu wehu.
17 Mbeyu zaola mitsangani,
nyumba za kuikira vitu zikakala magandzo.
Vitsaga ni vihuphu
mana takuna mavuno ga kuika.
18 Nyama anarira na ndzala.
Ngʼombe zinahangaika hiku na hiku
kpwa kukosa nyasi,
hata vyaa vya mangʼondzi navyo vinagaya.
 
19 Hunakuririra uwe Mwenyezi Mlungu,
mana tsandzala yaocha marisa gosi ga weruni
phamwenga na mihi yosi ya mindani.
20 Hata nyama a tsakani anakuririra uwe,
mana vidzuho vya madzi vikauma
na nyasi za weruni zikaphya na moho.

1:6 1:6 Maono 9:8

1:15 1:15 Isaya 13:6