14
Hosea anaambira Aiziraeli atubu
Mwimwi Aiziraeli, muuyireni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu,
kpwa kukala dambi zenu ndizo chizokuhendani mugbwe.
Muuyireni Mwenyezi Mlungu,
ndzoni mumvoye mumuambe,
“Huswamehe dambi zehu zosi.
Na uhuphokere kpwa mbazizo
ili hukulavire sadaka za togo kpwa kanwa zehu.
Ashuru taandahutivya,
wala farasi ehu a viha taandahuterya.
Vizuka hurivyovitengeza enye kpwa mikono yehu,
tahundaviiha tsona milungu
kpwa kukala uwe ukuonera mbazi anachiya.”
 
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Nindaaphoza ko kukosa kpwao uaminifu,
nindaamendza bila aho kunihendera utu.
Mana sindaatsukirirwa tsona.
Mimi nindakala dza manena
kpwa Aiziraeli.
Aho andabumula dza maruwa,
mizi yao indagota dza mierezi ya Lebanoni.
Mitse yao indakula
unono wao undakala dza wa mizaituni,
na kungu yao nono dza mierezi ya Lebanoni.
Atu angu andauya asagale tsona salama phangu chivurivurini,
andapwipwita vinono dza tsere.
Andabumula maruwa dza mzabibu,
chisha andamanyikana dza uchi wa zabibu kula Lebanoni.
Mwimwi atu a Efuraimu, msikale na vizuka tsona,
nindajibu mavoyo genu na nkumanyirireni.
Mimi ni dza muhi wenye makodza maitsi,
mimi ndiye ninayekuhendani muvyale matunda.”
 
Mutu yeyesi ariye na ikima naaelewe,
na hiye awezaye kutambuwa naamanye maneno gaga,
mana njira za Mwenyezi Mlungu ni za haki,
na enye haki andazilunga,
ela aasi andakpwala agbwe mo njirani.