13
Tsukizi kali za Mwenyezi Mlungu
kpwa Aiziraeli
Aefuraimu kala achigomba, mbari zanjina zinakakama,
kala achiishimiwa ko Iziraeli,
ela ariphohenda makosa ga kumuabudu Baali, afwa.
Na vivi anazidi kuhenda dambi.
Anahumira feza zao kudzitengezera vizuka,
anadzitengezera vizuka vya kupambwa vinono sana,
na zosi ni kazi za mafundi mangungu.
Kazi yao ni kuamba,
“Aho nkulavya atu dza sadaka kpwa vizuka,
na kudonera vyo vizuka vya ndama.”
Kpwa hivyo aho andakala dza kunje ra ligundzu,
andakala dza manena gaumago mara mwenga.
Andakala dza wiswa uphepheruswao ni phepho kula phatu pha kuwagira,
au andakala dza mosi utulukao na dirishani.
 
Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
nriyekutuluzani kula tsi ya Misiri.
Msikale na mlungu wanjina isiphokala mimi,
mana taphana muokoli wanjina isiphokala mimi.
13:5 Kumbukumbu 8:11–17Mimi ndimi nriyekutundzani ko weruni,
kahi ya tsi ya dzuwa kali.
Naarisa hadi achimvuna,
ela ariphomvuna tu, aandza kudziunula,
nao achimʼyala.
Phahi nindaashambuliya dza simba,
Nindaaotea njirani dza tsui.
Nindaavamia dza dubu achiyefutwa anae,
nindaahula vifuwa vyao.
Na kuko nindaavwamukira dza simba,
nindaamwamula-mwamula dza nyama wa tsakani.
Uwe Iziraeli ndakuangamiza,
mana u chinyume changu,
mimi niwezaye kukuterya.
10  13:10 1 Samueli 8:5–6A kuphi ye mfalume akutivye?
Na nyo vilongozio kahi ya yo midziyo yosi akuphi akukanire?
Aho murioalonda mchiamba,
“Huphe mfalume na vilongozi.”
11  13:11 1 Samueli 10:17–24; 15:26Phahi nakuphani mfalume wakati nkatsukirwa,
na kahi ya tsukizi zangu, ye mfalume nchimuusa.
 
12 Uyi wa Efuraimu unatambukirwa
na dambize zikaandikpwa.
13 Utsungu wa kudzivugula undamgbwira,
ela iye ni dza mwana mzuzu,
ambaye wakati wa kuvyalwa ukafika
ela ye kalonda kutuluka kula ndanini.
14  13:14 1 Akorintho 15:55Sindaakombola na nguvu za kuzimu,
wala kuativya na chifo.
We chifo, utsunguo ukuphi?
We kuzimu, kubanangako kuphaphi?
Sindaaonera tsona mbazi.
15 Dzagbwe ndiye chiyeongokerwa kuriko nduguze,
Mwenyezi Mlungu andahuma phepho kula mlairo wa dzuwa
naro rindapiga kula weruni.
Pulaze za madzi zindauma,
visimavye vindauma.
Nyumbaze za kuikira hazina zindavundzwa
na vituvye vya samani vindahalwa.
16 Atu a Samariya andatiywa adabu kpwa ajili ya makosa gao,
kpwa sababu amuasi Mlungu wao.
Aho andaolagbwa na upanga
ana aho atsanga andakatwa-katwa vipande-vipande
na achetu aho enye mimba andaahulwa.

13:5 13:5 Kumbukumbu 8:11–17

13:10 13:10 1 Samueli 8:5–6

13:11 13:11 1 Samueli 10:17–24; 15:26

13:14 13:14 1 Akorintho 15:55