12
Mwenyezi Mlungu andaatiya adabu
atue kpwa dambi zao
Atu a Efuraimu ni dza mutu adzirisaye phepho,
ni dza mutu asindaye kuzoresa phepho ra mlairo wa dzuwa.
Akaenjereza handzo na kuhumira mabavu.
Anaika chilagane na Ashuru,
na kuphirika mafuha ga zaituni Misiri.
Mwenyezi Mlungu ana lau na Juda.
Andamtiya adabu Jakobo kulengana na tabiyaze
na kumripha kulengana na mahendoge.
12:3 Mwandzo 25:26 12:3 Mwandzo 32:24–26Ariphokala ndanini mwa nine wamgbwira mwanáo jimbe
na ariphokala mutu mzima waminyana na Mlungu.
12:4 Mwandzo 28:10–22Waminyana na malaika achimturya.
Achirira na achimvoya ye malaika amʼbariki.
Waonana na Mlungu hiko Betheli,
na kuko Mlungu achigomba naswi.
Iye ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
Mwenyezi Mlungu ndiro dzinare.
Kpwa hivyo kpwa msada wa Mlungu wenu, muuyireni,
onyesani mendzwa na muhende ga haki.
Mkuluphireni Mlungu chila wakati.
 
Achuzi anahumira vipimo vya wiivi dza atu a Akanani,
anamendza kuiyira atu.
Atu a Efuraimu anadzikarya kpwa kuamba,
“Mimi ni tajiri, na utajiri uhu nauendza mwenye.
Kahi ya shuuli zangu zosi zophahira utajiri taphana awezaye kuamba nina kosa,
wala awezaye kuniamba nina dambi.”
 
12:9 Alawi 23:42–43Mimi, Ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo
niriyekutuluza kula tsi ya Misiri.
Nindakuhenda usagale mahemani tsona
dza viratu uhendavyo wakati wa sikukuu ya vibanda.
10 Mimi nágomba na manabii
nchiaonyesa ruwiya nyinji,
na kutsupira aho nchikuambirani ndarira.
 
11 Atu a Giliadi ni ayi!
Nao taana mana!
Analavya sadaka za ndzau ko Giligali,
Mwatu mwao mwa kulavira sadaka mundakala dza tsumbi za mawe,
kpwenye munda uchiorimwa.
12  12:12 Mwandzo 29:1–20Jakobo wachimbirira jimbo ra Aramu,
kuko, ye Iziraeli wahenda kazi ili aphahe mchetu,
waphaha mchetu kpwa kurisa mangʼondzi.
13  12:13 Kutsama 12:50–51Mwenyezi Mlungu waatuluza Aiziraeli kula Misiri kutsupira kpwa nabii,
na kutsupira nabii achiarinda.
14 Atu a Efuraimu amtsukiza Mwenyezi Mlungu
kpwa sababu iyo Mlungu andaarichira makosa gao ga kumwaga milatso,
chisha aariphe sawa-sawa na chibero chao.

12:3 12:3 Mwandzo 25:26

12:3 12:3 Mwandzo 32:24–26

12:4 12:4 Mwandzo 28:10–22

12:9 12:9 Alawi 23:42–43

12:12 12:12 Mwandzo 29:1–20

12:13 12:13 Kutsama 12:50–51