9
Iziraeli inaangamizwa
Kpwenye ruwiya yanjina Námuona Mwenyezi Mlungu aimire phephi na phatu pha kulavira sadaka, naye achiniamba,
“Piga vyo vitswa vya nguzo hata misingiye isumbe,
na uzivundze vipande-vipande dzulu ya vitswa vya atu osi
na hinyo ndiosala ndaaolaga kpwa upanga.
Taphana mutu ndiyechimbira,
taphana ndiyetiya.
 
Hata akatsimba dibwa hadi kuzimu,
kuko mkpwono wangu undaatuluza.
Nao achikpwera kuphiya mlunguni,
chisha ndaatsereza kula kuko.
Hata akadzifwitsa dzulu ya mwango Karimeli,
chisha nindaaendza na niatuluze kula kuko.
Hata achadzifwitsa tsini ya bahari ili nisiaone,
nindalagiza dzoka kuko rikaaondze.
Na hata achitsamizwa kpwa lazima ni maadui gao,
kuko ndalagizira upanga, nao undaaolaga.
Nami nkapanga kuahendera mai
wala si manono.”
 
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
iye agutaye tsi nayo ikasumba,
na osi asagalao mumo akarira,
tsi yosi ikaunuka dza muho Naili,
chisha ikapwaya tsona dza muho wa Misiri;
iye adzengaye gorofaye ko dzulu mlunguni,
na kuika misingiye phapha duniani;
iye ndiye aihaye madzi ga bahari,
na kugamwaga dzulu ya tsi,
Mwenyezi Mlungu ndiro dzinare.
 
“Dze, mwi kpwangu simwi dza Akushi,
mwi atu a Iziraeli,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
“Dze, mino siyatuluza Aiziraeli kula tsi ya Misiri,
na Afilisti kula Kafutori* 9:7 Kafutori ni dzina ra Chieburania yenye mana ya Kirete. na Aaramu kula Kiri?
Lolani, matso ga Mwenyezi Mlungu ganalola ufalume wa dambi wa Iziraeli.
Nami ndaubananga na niwuuse duniani
isiphokala sindabananga tsetsetse chivyazi cha atu a Jakobo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
“Kpwa mana, ndalavya lagizo,
ndatsunga nyumba ya Iziraeli kahi ya mataifa ganjina gosi
dza mutu atsungavyo na chungiyo
ela taphana chidziwe ndichogbwa photsi.
10 Enye dambi osi kahi za atu angu andaolagbwa na upanga
aho ambao nkuamba, ‘Takuna mai ndigohuphaha.’
Kuuyizwa kpwa utawala wa Daudi
11  9:11–12 Mahendo 15:16–18Siku iyo nindauyiza tsona
ufalume wa Daudi ambao ni dza nyumba iriyogbwa.
Ndarekebisha myanya ya kuta zirikobomoka,
na kuunula magandzoge
na kuudzenga, dza urivyokala pho kare,
12 ili Aiziraeli amiliki seemu ya tsi ya Edomu iriyosala
na atu osi asio kala Ayahudi aihwao kpwa dzina rangu,”
Mwenyezi Mlungu andahenda gaga anaamba.
 
13 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lolani siku ziredza,
ambapho mvunadzi andagbwirana na mkurima wakati achere kuvuna,
na mminyi wa zabibu agbwirane na mphandi wa mbeyu wakati achere minya.
Uchi wa mtswano undatwena kula myangoni
na undajera kula vidzango vyosi.
14 Nindaauyiza atu angu Iziraeli
nao andadzenga luphya magandzo ga midzi yao asagale.
Andaphanda minda ya mizabibu na kunwa uchiwe,
andaphanda minda na arye mavunoge.
15 Nindaaphanda kahi ya yo tsi yao,
nao taandangʼolwa tsona
kula kpwenye yo tsi ambayo naapha,”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anaamba.

*9:7 9:7 Kafutori ni dzina ra Chieburania yenye mana ya Kirete.

9:11 9:11–12 Mahendo 15:16–18