Chitabu cha
OBADIYA
Tanga mbere
Chitabu hichi chinasemurira ruwiya zohewa nabii mmwenga yeihwa Obadiya. Dzina Obadiya manage ni “mtumishi wa Mlungu.” Ruwiya hizi kala ni kuhusu taifa ra Edomu. Hichi ndicho chitabu chidide kuriko vyosi kahi za vitabu vya manabii. Inawezekana Obadiya waandika chitabu hichi bada ya Afilisti na Aarabu kushambuliya Jerusalemu kama mwaka wa magana manane mirongo mine na tahu kabila ya kuvyalwa Masihi (Soma 2 Nyakati 21:7). Napho ni hivyo phahi Obadiya waishi wakati mmwenga na nabii Elisha. Piya inawezekana chitabu chichi chaandikpwa bada ya Aiziraeli kuhalwa mateka.
Dzambo kulu rinarobishwa himu ni kuhusu kutiywa adabu kpwa Aedomu ambao ni atu a chivyazi cha Esau mana dzagbwe aho kala ni abari a Aiziraeli, atu a chivyazi cha Jakobo, ashiriki kushambuliya na kuhala zewe ko Jerusalemu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Uamuli wa Aedomu 1—14
Mwenyezi Mlungu andagatiya adabu mataifa 15—16
Ayahudi andauyizwa kpwenye tsi yao 17—21
1
Uamuli wa Edomu
Hizi ni ruwiya arizoonyeswa Obadiya.
Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu aambavyo kuhusu atu a Edomu;
Hukaphaha habari kula kpwa Mwenyezi Mlungu kukala,
kpwahumwa mjumbe kpwa mataifa akaambe,
“Unukani! Uphiyeni hukapigane na Aedomu!”
Mwenyezi Mlungu anaambira Edomu, “Lola, Nindakuhenda taifa dide kahi ya mataifa
nawe undaberwa sana.
Ko kudzikaryako mo mwako moyoni kukakuchenga
uwe usagalaye kpwenye panga za myamba,
na makalogo ga dzulu ya myango
unadziamba, ‘Takuna mutu awezaye kunitsereza photsi bii.’ Mana Mwenyezi Mlungu anaamba kukala, ‘Hata ukauruka dzulu sana dza kozi
au ukaika midziyo kahi-kahi za nyenyezi
chisha nindakutsereza vivyo.’ ”
Majambazi au aivi amenyererapho atu usiku,
nkuiya vitu alondavyo tu.
Na atu avunapho zabibu
nkusaza-saza ili achiya nao aphahe kutsembwesa.
Ela uwe undaangamizwa tsetsetse.
Kpwa kpweli uwe Edomu, yani chivyazi cha Esau undafutwa chila chitu,
hata yo akibayo uriyofwitsa, indaendzwa ihalwe.
Hinyo osi achiogbwirana nawe
andakuzola kula tsiiyo.
Hinyo urioika nao chilagane
andakuchenga na kukuturya.
Asenao a chala na pete andakuchenga na akuhege,
bila uwe mwenye kumanya.
 
“Mwenyezi Mlungu anaamba,
Siku iyo nindabananga-bananga enye ikima osi a Edomu
atu enye ufahamu kahi ya milima ya Esau.
Mwimwi masujaa a mudzi wa Temani,
mundagbwirwa ni mchecheta.
Chila ariye kahi ya mwango wa Esau
andaolagbwa.”
Makosa arigohenda Aedomu
10 Kpwa sababu ya uyi muriohendera ndugu zenu ana a Jakobo
mundaaibishwa;
na mʼbanangbwe hata kare na kare.
11 Wakati hura atu ambao sio Ayahudi ariphomenya Jerusalemu
na kuahala mateka ndugu zenu phamwenga na vitu vyao
na kuiganya Jerusalemu kpwa kupiga kura,
mwimwi mwaima kanda mchilorera
avi kala mu phamwenga na higo maadui.
12 Msingeonato wakati ndugu zenu kala a mashakani.
Msingehererwa wakati mudzi wao unaangamizwa.
Mwahenda makosa kpwa kutseka ndugu zenu
siku ya mashaka gao.
13 Siku iyo ya mashaka gao,
msingevyoga maryango ga atu angu.
Msingeonato wala msingehala vitu vyao.
14  1:14 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Malaki 1:2–5Msingeima maganikoni
ili kugbwira hara ariokala anachimbira,
Msingealavya kpwa maadui gao hinyo ariokala akatiya
siku ya mashaka gao.
Mwenyezi Mlungu
andagatiya adabu mataifa
15 Mana siku ya Mwenyezi Mlungu kuamula mataifa gosi
i phephi.
Na hivyo murivyoahendera ayawenu mwi atu a Edomu,
namwi mundahenderwa dza vivyo.
Mambo mai gosi mrigogahenda
gandakuuyirani enye.
16 Mwenyezi Mlungu waenderera kuamba,
“Mana dza viratu atu a Juda arivyophaha mashaka dzulu ya mwango wangu mtakatifu,
mataifa ganjina gosi gandagaya dza vivyo
andagaya kpwa kugaya
hadi asire tsetsetse ikale avi taayakalapho hipha duniani.
Ayahudi andauyizwa kpwenye tsi yao
17 Ela mwango wa Sayuni phandakala na atu ndiotiya
napho phandakala phatakatifu.
Atu a nyumba ya Jakobo ndiosala
andahala tsona urisi wao kula kpwa maadui gao.
18 Atu a chivyazi cha Esau andakala dza mibuwa mifu
ela atu a chivyazi cha Jakobo
na cha Yusufu indakala dza moho uakao.
Nazo zindaocha atu a chivyazi cha Esau tsetsetse
bila kusaza hata mutu mmwenga, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
 
19 Atu asagalao jangbwa ra uphande wa mwakani wa Juda,
andahala mwango wa Esau.
Atu asagalao tsi za myango ya Juda
andahala tsi ya Afilisti, ya Efuraimu na ya Samariya.
Mbari ya Benjamini nayo indahala tsi ya Giliadi.
20 Kundi ra Aiziraeli ariotsamizwa kpwa lazima kula Kanani
andakpwedza ahale tsi yosi hadi Sarefathi.
Atu a Jerusalemu ariotsamizwa kpwa lazima ambao kala a Sefaradi,
nyo andahala midzi ya jangbwa ra uphande wa mwakani wa Juda.
21 Atu a Jerusalemu ariotiya andapanda mwango Sayuni
ili autawale mwango wa Esau,
na Mwenyezi Mlungu mwenye ndiye ndiyekala mfalume wao.

1:14 1:14 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Malaki 1:2–5