Chitabu cha
JONA
Tanga mbere
Jona, mwana wa Amitai, kala ni nabii wa Mlungu ko tsi ya Iziraeli. Chitabu hichi cha Jona chinahuonyesa vira Mlungu arivyo na mbazi nyinji na atu osi bila kubaguwa.
Mlungu watsukizwa ni atu a Ninawi na achimuiha Jona aphiye akaambire kukala kandachelewa bii hinyo mudzi wao andauocha. Atu a Ninawi kala ni aviha akulu a Aiziraeli. Phahi Jona ariphohumwa ni Mlungu taviyamhamira bii, achiona baha achimbire ili hinyo ujumbe usiafikire hinyo atu a Ninawi. Kpwa njira hino aviha a Aiziraeli angeangamizwa. Hivyo ndivyo virivyomhamira Jona. Ela kpwa sababu Mlungu kala analonda akubali makosa na aativye, achihenda vilinje hadi Jona achiphiya Ninawi. Atu a Ninawi ariphosikira ujumbe, akubali makosa na Mlungu achiaonera mbazi.
Chitabu hichi chinahuonyesa wazi kukala mwanadamu ana moyo mui wa kulonda kuriphiza, ela Mlungu ana mbazi na analonda amtivye mwanadamu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Jona anarema kutii 1:1–16
Jona anatubu na anakombolwa 1:17—2:10
Ujumbe wa Jona chinyume cha atu a Ninawi 3:1–10
Mlungu anaonera Ninawi mbazi 4:1–11
1
Jona anamchimbira Mlungu
1:1 2 Afalume 14:25Siku mwenga Mwenyezi Mlungu wagomba na Jona mwana wa Amitai achimuamba, “Uka uphiye hadi mudzi mkpwulu wa Ninawi, ukakote kululu uaambire atu a Ninawi kukala, uyi wao ukanifikira hiku dzulu.” Ela badala ya hivyo Jona wauka achiphiya Tarishishi ili amchimbire Mwenyezi Mlungu. Phahi wauka achiphiya hadi bandari ndide yoihwa Jopa. Hiko waphaha meli iriyokala inaphiya Tarishishi, achiripha nauli achiinjira na achiandza charo cha kuphiya Tarishishi, ili akakale kure na Mwenyezi Mlungu.
Phuto rinazuka
na Jona anatsuphiwa baharini
Sambi ariphokala a charoni, Mwenyezi Mlungu wareha phuto kali hiko baharini. Phuto hiro kala rina nguvu sana nusura meli ivundzike. Hinyo mabaharia achimenywa ni wuoga sana, chila mutu achiandza kumririra mlunguwe. Achiandza kuhala mizigo na kuitsupha madzini ili iyo meli iphunguke uziho. Wakati hinyo Jona kala akatserera hiko chumba cha ndani cha tsini kabisa cha iyo meli, arere. Phahi mphiriki wa iyo meli achendamuona Jona hiko ndani arere achimuamba, “We hata urere tse! Haya unuka uvoye, chahi Mlunguo andahuonera mbazi ahutivye.”
Phahi achiambirana, “Nahupige kura humanye ni ani achiyeuhenda huphahe mashaka higa.” Kpwa hivyo achipiga kura,* 1:7 Kura hizo tazisawa na hizi hupigazo siku hizi. Kala ni mlamulo. na kura ichimgbwerera Jona. Achimuuza Jona achimuamba, “Haya huambire, wakosani hata ukaurehera shaka rino! Una kazi yani? Ulaphi? Kpwenu ni kuphi? U kabila yani?” Jona achiaambira, “Mino ni Mueburania na ninamuabudu Mwenyezi Mlungu ariye dzulu mlunguni, yeumba bahari na tsi kavu. 10 Ela vivi phahi ninachimbira Mwenyezi Mlungu, niphiye kure naye.” Ariphosikira hivyo hinyo mabaharia achimenywa ni wuoga sana. Phahi achimuamba, “Ukahendani we!”
11 Na kpwa sababu rira phuto kala rinazidi kuenjerezeka, achimuuza achiamba, “Sambi hukuendedze hata rino phuto rihurire?” 12 Jona achiamba, “Nihalani mnitsuphe himo baharini nayo bahari indahurira. Mana ninamanya kukala mimi ndimi nchiyekuhendani mkutane na phuto kulu chiasi hichi.” 13 Hata hivyo hinyo mabaharia ajeza kuphirika iyo meli kama arivyoweza ili ifike tsi kavu, ela achishindwa mana hiro phuto kala ni kali sana. 14 Kpwa hivyo achimvoya Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mwenyezi Mlungu hunakuvoya usihuangamize kpwa sababu ya roho ya mutu hiyu. Tsona mlatso wa mutu hiyu ambaye kakahukosera usiuisabu dzulu yehu bii, mana uwe Mwenyezi Mlungu ukahenda kama ulondavyo.” 15 Phahi achimuhala Jona achimtsupha himo baharini na iyo bahari ichihurira hu! 16 Hinyo mabaharia ariphoona hivi, amuogopha Mwenyezi Mlungu sana, achimlavira sadaka, tsona achimuikira hati.
Jona anamvoya Mlungu
ndanini mwa ngʼonda
17  1:17 Mathayo 12:40Phahi wakati uho, Mwenyezi Mlungu achihuma ngʼonda mkpwulu achedzammiza Jona. Naye Jona achikala ndanini mwa ye ngʼonda siku tahu, usiku na mutsi. 1:17 Mathayo 12:40.

1:1 1:1 2 Afalume 14:25

*1:7 1:7 Kura hizo tazisawa na hizi hupigazo siku hizi. Kala ni mlamulo.

1:17 1:17 Mathayo 12:40

1:17 1:17 Mathayo 12:40.