7
Danieli analoha ndoso
ya madzinyama mane
Mwaka wa kpwandza wa utawala wa Belishaza mfalume wa Babeli, Danieli waloha ndoso na achiona ruwiya ariphokala arere phakpwe chitandani. Naye achiandika mambo muhimu arigogaona kpwenye yo ndoso. “Kpwenye yo ruwiya yangu ya usiku uho, mimi Danieli náona phuto kula pembe ne za mlunguni ropiga bahari kulu. 7:3 Maono 13:1; 17:8 Mumo baharini mwatuluka madzinyama mane makulu. Chila dzinyama kala ritafwauti na dzinyama ranjina. 7:4 Maono 13:2 Ro ra kpwandza kala dza simba naro kala rina mapha dza ga kozi. Wakati nchere lola, maphage gauswa naro richiunulwa kula mtsangani richihendwa riime na magulu mairi dza mwanadamu na richihewa achili ya mwanadamu. Chisha, nchiona dzinyama ra phiri rokala dza dubu. Dzinyama riro kala rikaunulwa dzulu uphande mmwenga. Mwakpwe mromoni kala rikangʼata mbavu tahu. Richiambwa, ‘Unuka urye nyama nyinji.’ Bada ya gago, naunula matso, nchiona dzinyama ranjina dza tsui rokala na mapha mane ga nyama wa mapha ko mongoni, chisha richikala na vitswa vine naro richihewa mamlaka. 7:7 Maono 12:3; 13:1Bada ya gago, kuko ruwiyani naona dzinyama ra ne. Dzinyama riri kala rinatisha na rinaogofya chisha kala rina nguvu nyinji. Riri kala rina meno makulu ga chuma, naro rarya na kuvundza-vundza maaduige, na richivyoga-vyoga chokala chikasala. Dzinyama riri kala ritafwauti na go madzinyama ganjina, naro kala rina pembe kumi. 7:8 Maono 13:5–6Wakati nriphokala nchere chunguza zo pembeze, phachituluka pembe yanjina ndide yongʼola zo pembe tahu za kpwandza. Pembe ihi kala ina matso dza ga mwanadamu na kanwa yokala inagomba maneno ga kudzikarya.
7:9 Maono 20:4; 1:14“Wakati nchere lola,
phaikpwa vihi
na Chingetse achisagarira chihiche.
Nguwoze kala ni nyereru dza bafuta
na nyere za chitswache kala ni nyereru dza nyoya za mangʼondzi
chihiche kala ni moho mkali,
magurudumoge kala ganaaka moho.
10  7:10 Maono 5:11; 20:12Muho wa moho waandzira pho phakpwe chihini
uchijera mbereze.
Maelufu na maelufu ga atu kala ganamuhumikira
na mamilioni ga atu kala gaimire mbereze.
Koti kala i tayari kuamula
na vitabu vichivugulwa.
11 “Naenderera kulola, mana kala nchere sikira go maneno ga kudzikarya ambago kala ganagombwa ni yo pembe. Niriphokala nalola, naona ro dzinyama ra ne rinatsindzwa na mwiriwe uchitsuphiwa mohoni na uchiphya tsetsetse. 12 Go madzinyama ganjina gafutwa ufalume wao, ela garichwa moyo kpwa muda fulani.
13  7:13 Mathayo 24:30; 26:64; Mariko 13:26; 14:62; Luka 21:27; Maono 1:7,13; 14:14“Mo ruwiyani usiku,
náona umbo dza ra Mutu Yela Mlunguni riredza
kuno akazungulukpwa ni maingu,
naye achedza kpwa yuya Chingetse
achirehwa mbereze.
14  7:14 Maono 11:15Naye achihewa utawala,
nguma na ufalume,
ili atu a chila taifa na a chila luga
amuhumikire.
Utawalawe ni wa kare na kare,
nao taundasira
na ufalumewe taundaangamizwa.
15 “Mambo gaga nrigogaona ganiangalaza na roho yangu ichiyugika. 16 Nasengerera mmwenga wa hara ariokala aimire pho kanda ya chihi nchimuuza mana ya mambo gaga gosi. Naye achinieleza, 17 achiamba, ‘Madzinyama gaga mane ni falume ne ndizokala duniani. 18  7:18 Maono 22:5Ela nyo atakatifu a ye Ariye Dzulu Zaidi andaphokera nyo ufalume na aumiliki ta kare na kare.’
19 “Chisha nchilonda kumanya mana kuhusu ro dzinyama ra ne rokala tafwauti na madzinyama ganjina. Dzinyama riro kala rinaogofya sana, naro kala rina meno ga chuma na kombe za shaba. Riri kala rina meno makulu ga chuma na kombe za shaba, naro rarya na kuvundza-vundza maaduige, na richivyoga-vyoga chokala chikasala. 20 Piya nauza kuhusu zo pembe kumi zokala zi phakpwe chitswani na kuhusu yo pembe yanjina yomera badaye na ichihenda pembe tahu zigbwe. Pembe iyo kala ni kulu kuriko zo zanjina na kala ina matso na mromo uriogomba maneno ga kudzikarya. 21  7:21 Maono 13:7Wakati nchere lola, pembe ihi yapigana viha na atu atakatifu, na ichiaturya, 22  7:22 Maono 20:4hadi ye Chingetse achedza achiamula kpwa kupendeleya nyo atakatifu a ye Ariye Dzulu Zaidi, na wakati wa atakatifu kuphokera nyo ufalume kala ukafika.
23 “Ndipho achiamba, ‘Ro dzinyama ra ne,
ni ufalume wa ne ndiokala duniani,
ambao undakala tafwauti na falume zanjina zosi.
Jeshi ra ufalume hinyo rindaangamiza dunia ndzima,
rindabwaga photsi atu osi na kuavyoga-vyoga.
24  7:24 Maono 17:12Zo pembe kumi ni afalume kumi
ndiola kpwenye ufalume uhu.
Bada ya aho phandakala na mfalume wanjina,
iye andakala tafwauti na nyo ariomtanguliya,
naye andaturya afalume ahahu.
25  7:25 Maono 12:14; 13:5–6Mfalume iye andagomba maneno chinyume cha ye Ariye Dzulu Zaidi
naye andagayisa atakatifu a iye Ariye Dzulu Zaidi.
Iye andajeza kugaluza siku za sikukuu zoikpwa na shariya
nao nyo atakatifu andatiywa mwakpwe mikononi
kpwa muda wa miaka mihahu na nusu.
26 Ela yo koti indasagala kuamula,
naye andausirwa utawalawe,
na aangamizwe tsetsetse.
27  7:27 Maono 20:4; 22:5Na uwezo wa chifalume, utawala
na ukulu wa falume duniani kosi
undahewa atakatifu a iye Ariye Dzulu Zaidi.
Ufalume wao taundakala na mwisho,
na tawala zosi zindaahumikira na kuaogopha.’
28 “Uhu ndio mwisho wa mambo gaga. Ruwiya hizi zaniangalaza, na rangi ya ngozi yangu ichibadilika. Ela mambo gaga nágaika mwangu moyoni.”

7:3 7:3 Maono 13:1; 17:8

7:4 7:4 Maono 13:2

7:7 7:7 Maono 12:3; 13:1

7:8 7:8 Maono 13:5–6

7:9 7:9 Maono 20:4; 1:14

7:10 7:10 Maono 5:11; 20:12

7:13 7:13 Mathayo 24:30; 26:64; Mariko 13:26; 14:62; Luka 21:27; Maono 1:7,13; 14:14

7:14 7:14 Maono 11:15

7:18 7:18 Maono 22:5

7:21 7:21 Maono 13:7

7:22 7:22 Maono 20:4

7:24 7:24 Maono 17:12

7:25 7:25 Maono 12:14; 13:5–6

7:27 7:27 Maono 20:4; 22:5