8
Ruwiya kuhusu turume na ndenje
Mwaka wa hahu wa utawala wa Belishaza, mimi Danieli naona ruwiya ya phiri. Mo ruwiyani, nádziona ni ngome ya Susa, iriyo jimbo ra Elamu, nami kala ni kanda-kanda ya muho Ulai. Niriphounula matso, náona turume riimire kanda-kanda ya nyo muho. Ro turume kala rina pembe mbiri nyire, ela mwenga kala ni nyire zaidi kuriko yo yanjina, na yo nyire ndiyo yomera mwisho. Ro turume ravamia uphande wa mtswerero wa dzuwa, vurini na mwakani. Takuna nyama ariyeweza kuripinga na takuna mutu yeweza kutivywa kula kpwenye uwezowe. Riro rahenda vyo vyolonda na richidzitogola renye.
Wakati nriphokala naririkana higa, phatsembuka ndenje kula mtswerero wa dzuwa ichitikanya dunia yosi mairo sana hata ichikala taiguta photsi. Yo ndenje kala ina pembe mwenga kulu kahi-kahi ya matsoge. Ichirilunga rira turume ra pembe mbiri, nriroriona riimire kanda-kanda ya muho, ichiripiga na mkpwotsewe wosi. Yo ndenje yapiga ro turume kpwa tsukizi na ichirivundza zo pembeze mbiri. Ro turume richikala tarina mkpwotse wa kudzikanira. Yo ndenje ichiribwaga na ichirivyoga-vyoga, napho kala taphana mutu wa kuweza kuritivya na uwezo wa yo ndenje. Yo ndenje nayo yadzitogola sana. Ela uwezowe uriphokala ukafika chirereni, hira pembe kulu yavundzika na phatuphe phachimera pembe ne kulu zomera kulola pande ne za dunia.
Kpwenye pembe mwenga kahi ya zo pembe ne kulu, phatsephula pembe mwenga ndide ambayo yakula ichikala na uwezo kuelekeya mwakani, mlairo wa dzuwa na kuelekeya yo tsi nono ya Iziraeli. 10  8:10 Maono 12:4Pembe iyo yakula hata ichifikira nyenyezi nayo yabwaga photsi bazi ya nyenyezi ichizivyoga-vyoga. 11 Ichidziunula na kudziona kulu kuriko ye mkpwulu wa jeshi ra mlunguni, nayo ichikahaza kulaviwa sadaka za kuochwa za chila siku. Na pho phatu phatakatifu phachitiywa najisi. 12 Kpwa sababu ya uasi, jeshi ra atakatifu na sadaka za kuochwa za chila siku zaikpwa tsini ya mamlakage. Nayo ichiongokerwa ni chila chitu irichohenda, na kpweli ichirichwa. 13 Chisha nchisikira mtakatifu mmwenga anagomba na mtakatifu wanjina, achimuuza, “Dze, go mambo nchigogaona kpwenye ruwiya gandaenderera kpwa muda wani? Ye mutu aasiye Mlungu na ahendaye nyumba ya kuvoya Mlungu itiywe najisi andazuwiya sadaka za kuochwa za chila siku hadi rini? Andavyoga-vyoga yo nyumba ya kuvoya Mlungu na nyo atu a Mlungu hadi rini?” 14 Naye achimuamba, “Vindakala siku elufu mwenga, gana mwenga na mirongo mitsano, ligundzu na dziloni. Chisha pho phatu phatakatifu phandatakaswa tsona.”
Maelezo ga ruwiya
15 Mimi Danieli, niriphokala náririkana ruwiya ihi ili niweze kuimanya, lola, phatsembuka umbo dza ra mwanadamu mbere zangu. 16  8:16 Luka 1:19,26Nchisikira sauti ya mutu yekala ngʼambo ya muho Ulai, inaiha, “Gaburaeli, muambire ye mutu mana ya yo ruwiya.” 17 Ariphokala anasengera pho nriphokala niimire, naogopha, nchidzibwaga chimabumabu. Ela iye achiniamba, “Mwanadamu, elewa kukala yo ruwiya ni ya wakati wa mwisho.”
18 Ariphokala acheregomba, nágbwirwa ni usingizi wa fungo kuno nrere chimabumabu. Ela ye achinigbwira achiniimisa. 19 Achiamba, “Lola, ndakumanyisa mambo ndigohendeka wakati Mlungu ndiphokala akatsukirwa. Mana yo ruwiya inahusu wakati wa mwisho uriopangbwa. 20 Ro turume renye pembe mbiri uchiroriona, ni ufalume wa Medi na ufalume wa Pashia. 21 Yo ndenje ni ufalume wa Uyunani. Na yo pembe kulu kahi-kahi ya matsoge ni ufalume wa kpwandza wa Uyunani. 22 Zo pembe ne ambazo zatsephula bada ya yo pembe ya kpwandza kuvundzika, inamanisha kukala nyo ufalume undaganyika falume ne ela tazindakala na nguvu dza nyo ufalume wa kpwandza. 23 Wakati uyi wao ukafika chirereni, na utawala wao u phephi na kusira, phandaunuka mfalume wa likakado, jaili na wa kuchenga. 24 Utawalawe undakala wa nguvu ela si kpwa uwezowe. Andasababisha ubanangi wa kutisha, na chila ahendaro rindaongokerwa. Iye andaangamiza masujaa na atakatifu. 25 Kpwa kuhumira ulachuwe andaongokerwa kpwa kuhenda mambo ambago gandachenga atu anji, chisha andadzikarya na aangamize atu anji wakati enye anaona a salama. Piya andaunukira ye Mfalume mkpwulu kuriko osi, ela andabanangbwa bila kuhumira nguvu za mwanadamu. 26 Yo ruwiya ya sadaka za ligundzu na dziloni nchiyokuambira manaye ni ya kpweli, ela inyamale, kpwa kukala indahendeka miaka minji badaye.”
27 Mimi Danieli, naremwa na nchikala mkpwongo kpwa siku fulani. Niriphophola, nauya nchendaenderera na shuuli za mfalume, ela yo ruwiya ichikala ikaniangalaza, nami siimanyire manaye.

8:10 8:10 Maono 12:4

8:16 8:16 Luka 1:19,26