9
Danieli anavoyera atue
Kahi ya mwaka wa kpwandza wa Dario, mwana wa Ahasuero, Mmedi, ambaye kala ni mtawala wa Akalidayo, 9:2 Jeremia 25:11; 29:10mimi Danieli kala nasoma vitabu vitakatifu, nami nchielewa neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira nabii Jeremia kukala Jerusalemu indakala wekee bila atu kpwa miaka mirongo sabaa.
Phahi námvoya Mwenyezi Mlungu kpwa kufunga, nchivwala nguwo za magunia na nchidzimwagira ivu. Návoya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, nchikubali kukala huna makosa, nchiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, uwe uriye mkpwulu na wa kuogofya, uikaye chilagane na kuaonera mbazi akumendzao na kulunga amurizo. Swiswi hukahenda dambi na hukakukosera. Hukakuhendera mai na hukakuasi. Hukavundza amurizo na shariyazo. Tahuyaphundza atumishio manabii ariogomba na afalume ehu, vilongozi ehu, akare ehu na taifa rehu rosi kpwa dzinaro. Kpwako uwe Mwenyezi Mlungu kuna haki, ela swiswi hukudzitiya enye waibu. Dzambo riri ni ra kpweli kuhusu swiswi huishio Juda na Jerusalemu phamwenga na Aiziraeli osi urioazola kuphiya tsi za phephi na za kure kpwa kukala tahukarire aaminifu kpwako. Ee Mwenyezi Mlungu, swiswi, afalume ehu, vilongozi ehu na akare ehu hukagbwirwa ni haya mana hukakuhendera dambi. Ela uwe Mwenyezi Mlungu u wa mbazi na msamaha hata napho hukakuasi. 10 Tahuyakutii uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, wala kulunga shariyazo, ambazo wahulagiza kutsupira atumishio manabii. 11 Aiziraeli osi akavundza shariyayo na akaaphuka kpwa kurema kuphundza sautiyo. Hukagbwirwa ni lana yoandikpwa kpwenye shariya ya Musa mtumishi wa Mlungu, kpwa kukala hwahenda dambi chinyumecho. 12 Uwe wahuhendera gara maneno urigogomba chinyume chehu na chinyume cha atawala ehu. Nako takudzangbwehendeka mashaka makulu dza garigohendeka Jerusalemu. 13 Chila uyi urioandikpwa kpwenye shariya ya Musa ukahuphaha, ela hadi sambi, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, tahudzangbwekuhenda uhamirwe kpwa kuricha kuhenda dambi na kulunga kpweliyo. 14 Kpwa hivyo uwe Mwenyezi Mlungu wahutiya adabu kpwa pigo uriroritayarisha, nawe wahenda hivyo mana uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, u wa haki ya rorosi urihendaro, ela swiswi tahuyaphundza sautiyo. 15 Vivi ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, uriyereha atuo kula Misiri na uwezoo mkpwulu, uwe ambaye wahenda dzinaro rimanyikane hadi rero, hukakuhendera dambi na kukuhendera mai. 16 Ee Mwenyezi Mlungu, kulengana na mahendogo ga haki, usihutsukirirwe wala kuuhendera mai mudzio Jerusalemu, mwangoo mtakatifu. Atu a mataifa jirani anabera Jerusalemu na atuo kpwa sababu ya dambi zehu na uyi wa akare ehu. Jerusalemu na atuo anaberwa ni atu ariohuzunguluka. 17 Sambi phahi, uwe Mlungu wehu, sikira mavoyo ga mtumishio ee Mwenyezi Mlungu, na kpwa ajiliyo ulole na upendelee yo nyumba ya kuvoya Mlungu iriyobomolwa-bomolwa. 18 Hega sikiro usikire ee Mlungu wangu, ungʼaze matsogo ulole zo tabu hurizo nazo na vira mudzi uihwao kpwa dzinaro urivyo gandzo. Hunakuvoya si kpwa kukala hwahenda haki, ela ni kpwa kukala una mbazi nyinji. 19 Ee Mwenyezi Mlungu husikire. Ee Mwenyezi Mlungu huswamehe. Ee Mwenyezi Mlungu sikira na uhende. Kpwa ajiliyo usikae, ee Mlungu wangu, na kpwa sababu ya mudzio na atuo aihwao kpwa dzinaro.”
Malaika Gaburaeli anareha jibu
20 Wakati niriphokala navoya na kutubu dambi zangu na dambi za atu angu a Iziraeli, phamwenga na kumvoya Mwenyezi Mlungu kpwa ajili ya mwangowe mtakatifu, 21  9:21 Luka 1:19,26malaika aihwaye Gaburaeli nriyekala nkamuona kahi ya ruwiya ya awali, watserera upesi hadi pho nriphokala na kala ni wakati wa kulavya sadaka ya dziloni. 22 Wakpwedza achiniamba, “Danieli, mimi nkedza nkuphe ikima na kuelewa mambo. 23 Uriphoandza kuvoya tu, Mlungu walavya jibu nami nkedza nikuambire, mana unamendzwa sana. Kpwa hivyo, hega sikiro usikire jibu na uelewe mana ya ruwiya hiyo.
24 “Muda wa miaka mirongo sabaa kano sabaa ukaikpwa kpwa ajili ya atuo na kpwa ajili ya mudzio mtakatifu, ili kukomesa uasi, dambi, kutakasa uyi na kureha haki hata kare na kare, kutiya muhuri unabii wa ruwiya na kupakpwa mafuha pho Phatu Phatakatifu Zaidi. 25 Phahi gaga ni ugamanye na ugaelewe: Kula wakati amuri ya kudzenga luphya Jerusalemu ndiphotuluzwa hadi ndiphokpwedza ye mkpwulu ariyepakpwa mafuha, ni muda wa miaka sabaa kano sabaa. Chisha kpwa muda wa miaka mirongo sita na miiri kano sabaa, Jerusalemu indadzengbwa luphya na barabara na mitaru mikulu kuzunguluka, ela muda uho undakala wa tabu. 26 Bada ya yo miaka mirongo sita na miiri kano sabaa, iye mpakpwa mafuha andaolagbwa. Nyo atu a iye mkpwulu ndiyekpwedzatawala andabomola nyo mudzi na pho phatu phatakatifu na taphandasala chochosi. Mwisho undakpwedza na mafuriko na kundakala na viha na maangamizi dza irivyopangbwa. 27  9:27 Danieli 11:31; 12:11; Mathayo 24:15; Mariko 13:14Mfalume iye andaika chilagane imara na atu anji kpwa muda wa miaka sabaa. Ela kufikira kahi-kahi ya muda uho andapiga marufuku kulavya sadaka. Kanda na maige gosi, iye andaimisa chitu cha kutsukiza chinachohenda phatu kukala wekee. Phahi chitu chicho tachindauka phapho hadi ye ariyechiimisa ndiphobanangbwa sawa na vyo vyopangbwa.”

9:2 9:2 Jeremia 25:11; 29:10

9:21 9:21 Luka 1:19,26

9:27 9:27 Danieli 11:31; 12:11; Mathayo 24:15; Mariko 13:14