10
Danieli anaona ruwiya
kanda-kanda ya muho Tigirisi
Mwaka wa hahu wa utawala wa Koreshi, mfalume wa Pashia, Danieli ariyeihwa Beliteshaza, waphaha ujumbe kpwenye ruwiya. Ujumbe hinyo kala ni wa kpweli, ela yakala vigumu sana, kuuelewa. Danieli wahewa mana ya ujumbe hinyo kpwenye ruwiya.
Wakati uho, mimi Danieli kala nikasononeka kpwa muda wa wiki tahu. Siyarya chakurya chinono wala nyama, siyanwa uchi na siyadzipaka mafuha hadi zo wiki tahu ziriphosira. Siku ya mirongo miiri na ne ya mwezi wa kpwandza, kala niimire kanda-kanda ya muho mkpwulu Tigirisi. 10:5 Maono 1:13–15; 2:18; 19:12Náunula matso, nchiona mutu akavwala mavwazi ga katani na chibiruni akadzifunga mkanda wa zahabu swafi. Mwiriwe kala ni dza dziwe ra samani riihwaro zabarajadi, usowe kala ni dza limeme na matsoge kala ganangʼala dza moho. Mikonoye na maguluge kala ni dza shaba ichiyotsuswa na sautiye kala ni dza sauti ya likumundi ra atu. Ruwiya ihi náiona mimi Danieli machiyangu. Nyo atu nriokala nao taaonere, ela aona avi phana mutu, nao achiinjirwa ni wuoga, achichimbira achendadzifwitsa. Kpwa hivyo nasala machiyangu kuona yo ruwiya ya kuangalaza, nguvu zanisirira, uso uchigaluka na nchikala mnyonje. Niriphosikira sautiye, nádzibwaga photsi chimabumabu, nchigbwirwa ni usingizi wa fungo.
10 Phapho nchigutwa ni mkpwono, uchiniunula, uchinihenda nchite mikono na mavwindi kuno nakakama. 11 Naye achiniamba, “Uwe Danieli unamendzwa sana, unuka usikize vinono, na umanye gaga nilondago kukuambira, mana nkahumwa kpwako.” Ariphokala ananiambira maneno gaga, naima kuno mwiri unanikakama. 12 Ndipho achiniamba, “Danieli, usiogophe. Mlungu wasikira mavoyogo hangu siku iratu ya kpwandza uriphokata shauri kudzitsereza mbereze ili uphahe kuelewa. Mimi nkedza kpwa sababu ya go mavoyogo. 13  10:13 Maono 12:7Ela malaika mrindzi wa ufalume wa Pashia wanizuwiya kpwa muda wa siku mirongo miiri na mwenga, ndipho Mikaeli, mmwenga wa akulu a malaika wakpwedzaniterya, kpwa hivyo nikamricha phapho na ye malaika mrindzi wa ufalume wa Pashia. 14 Vivi nkedza kumanyisa go ndigophaha atuo siku zedzazo, mana yo ruwiya inahusu wakati wedzao.”
15 Ariphokala ananisemurira maneno higo, nálola photsi nami siyaweza kugomba chitu. 16 Chisha phakpwedza umbo dza ra mwanadamu, richiniguta madomo. Phahi návugula kanwa yangu nchigomba. Nchimuamba iye ariyeima mbere zangu, “Ee bwana wangu, kpwa sababu ya yo ruwiya nayugika nami nchisirirwa ni mkpwotse. 17 Nawezadze kugomba nawe, bwana wangu? Nguvu zikanisirira nami siweza kuphuma vinono.”
18 Ye yekala na umbo ra mwanadamu waniguta tsona na achinitiya nguvu. 19 Achiniamba, “We mutu umendzwaye sana, usiogophe, kala na amani, dzitiye nguvu na udzitiye moyo.” Na ariphogomba nami, nátiywa nguvu nchiamba, “Bwana wangu, gomba nami mana ukanitiya nguvu.” 20 Phahi waniamba, “Dze unamanya kpwa utu wani nkedza kpwako? Ela vivi sambi nauya nikapigane na ye malaika mrindzi wa Pashia. Ndiphomalana naye, malaika mrindzi wa mfalume wa Uyunani andakpwedza. 21 Ela ndakuambira go garigo mo chitabu cha kpweli: taphana aniungaye mkpwono isiphokala Mikaeli, malaika mrindzi wa Iziraeli.

10:5 10:5 Maono 1:13–15; 2:18; 19:12

10:13 10:13 Maono 12:7