11
Nami náhehera na kumterya Mikaeli mwaka wa kpwandza wa utawala wa Dario, Mmedi.
Afalume a mwakani na a vurini
“Vivi ndakuambira kpweli. Lola, kundazuka afalume anjina ahahu ko Pashia. Alafu kundazuka mfalume wa ne ndiyekala tajiri kushinda aho ariomtanguliya. Wakati ndiphokala na nguvu kpwa utajiriwe, andafyakatsira chila mmwenga chinyume cha ufalume wa Uyunani. Chisha kundazuka mfalume mwenye nguvu ndiyetawala kpwa uwezo mkpwulu na kuhenda amendzavyo. Phahi utawalawe ndiphokala ukagbwira tsambala, ufalumewe undavundzika kano ne sawa na phuto kula pembe ne za dunia. Takuna wa chivyaziche ndiye tawala wala nyo ufalume taundadziimirira, mana undahalwa ni atu anjina.
“Mfalume wa mwakani andakala na nguvu, ela mkpwuluwe mmwenga wa chijeshi andakala na nguvu kumshinda iye na utawalawe undakala mkpwulu zaidi Bada ya miaka fulani, mfalume wa vurini na mfalume wa mwakani andagbwirana usena. Mwana mchetu wa mfalume wa mwakani, andalólwa ni mfalume wa vurini ili kuimarisha mapatano gao, ela mapatano gao tagandakala na nguvu, ye mchetu, mlumewe, mwanawe na ahendadzi kazie ariophiya nao, osi andaolagbwa.
“Badaye mʼbari wa ye mchetu andazuka akale mfalume wa mwakani, naye andashambuliya majeshi ga mfalume wa vurini. Iye andainjira kpwenye ngome ya mfalume wa vurini na kumshinda. Chisha andahala milungu yao, vizuka vyao vya chuma na miyo yao ya samani ya feza na ya zahabu. Andaikusanya aphiye nayo Misiri. Kpwa muda wa miaka fulani, ye mfalume wa mwakani kandashambuliya mfalume wa vurini. Badaye ye mfalume wa vurini andaphiya kpwendashambuliya ufalume wa mwakani, ela andauya nyuma aphiye tsi ya kpwao.
10 “Ana a mfalume wa vurini andakusanya majeshi manji kudzitayarisha kuphiya vihani. Jeshi riro rindapiga na kusengera mbere dza mafuriko, na viha vindaenderera hadi vifike ngomeni kpwa maadui gao. 11 Chisha ye mfalume wa mwakani andatuluka na tsukizi apigane na ye mfalume wa vurini ye kusanya majeshi manji ela go majeshi manji gandashindwa. 12 Bada ya kushinda jeshi ra mfalume wa vurini na kuolaga maelufu mfalume wa mwakani andadzikarya ela kandaenderera kukala mshindi. 13 Mana mfalume wa vurini andakusanya tsona majeshi manji kuriko go ga kpwandza na bada ya miaka minji, andauya na jeshi kulu ririro na silaha nyinji.
14 “Wakati uho, atu anji andaunuka chinyume cha mfalume wa mwakani. Atu a fujo kahi ya atuo uwe Danieli, andaasi ili atimize yo ruwiya, ela andashindwa. 15 Phahi mfalume wa vurini andavamia nyo mudzi wenye ngome na auzungulusire tsumbi za mtsanga na auteke. Go majeshi ga mfalume wa mwakani tagandaaturya, hata go majeshi gakuluphirwago chisha tagandakala na nguvu za kuzuwiya. 16 Ye mfalume wa vurini andahenda amendzavyo na taphana ndiyeweza kumpinga. Iye andaima ko tsi nono ya Iziraeli nayo yo tsi yosi indakala tsinize. 17 Ye mfalume wa vurini andapanga kpwedza na jeshire rosi. Iye andaika chilagane na mfalume wa mwakani na kumloza mwanawe mchetu kpwa lengo ra kuangamiza nyo ufalume, ela nyo mpangowe taundakala. 18 Chisha andagalukira tsi za pwani, na nyinji andaziteka. Ela mkpwulu wa jeshi ra chijeni andakomesa ko kudzikaryakpwe na amuhende ye mfalume wa vurini auye kpwao kpwa waibu. 19 Chisha andauya kpwenye ngome za tsiiye mwenye, ela andashindwa kpwenye vyo viha na uho ndio ndiokala mwishowe.
20 “Mfalume ndiye tawala badalaye andahuma mtoza kodi ili aenjereze utajiri wa ufalumewe. Mfalume iye andafwa bada ya miaka michache, ela kandaolagbwa kpwa sababu ya tsukizi za atu wala vihani.”
21 Ye malaika achienderera kueleza achiamba, “Ye mfalume ndiye mlungira andakala mutu mui ambaye kana ishima ya kukala akale mfalume. Mutu iye andakpwedza bila atu kutarajiya naye andahala ufalume kuhumira ujanja. 22 Majeshi manji ndigounuka chinyumeche gandaolagbwa, piya mlavyadzi-sadaka mkpwulu andaolagbwa. 23 Kpwa kuika vilagane na mataifa, iye andagachenga naye andatawala kpwa uwezo mkpwulu dzagbwe afuasie ni achache. 24 Wakati majimbo garigo tajiri sana ganaphodziona ga salama, iye andagavamia na agahende utu ambao tauhenderwe ni iseze wala tsaweze. Chisha andaaganyira afuasie mali na vitu arivyohala zewe vihani. Andapanga mipango ya kpwendashambuliya ngome, ela vindakala kpwa muda mfupi. 25 Andaunda jeshi kulu ili akashambuliye mfalume wa mwakani. Naye mfalume wa mwakani andajibu mashambulizi na jeshi kulu zaidi na renye nguvu nyinji sana. Ela mfalume wa mwakani kandashinda mana andapangirwa njama chinyumeche. 26 Hata asenae a kurya na kuusa andajeza kumuolaga. Jeshire rindaphyerwa na atu anji andaolagbwa vihani. 27 Ndipho nyo afalume airi andasagala meza mwenga, ela chila mutu andamuazira myawe mai, nao andachengana. Ela taphana ndiye phaha alondacho, mana wakati undakala taudzangbwefika. 28 Mfalume wa vurini andauya tsi ya kpwao na utajiri munji, ndiphokala anauya, andatiya nia ya kuangamiza atu a Iziraeli ambao ni atu a chilagane chitakatifu. Andahenda alondavyo chisha auye tsi ya kpwao.
29 “Wakati uriopangbwa ndiphofika, andauya kpwendavamia tsona tsi ya mwakani, ela charo chichi tachindakala dza chira cha kpwandza. 30 Mana Akitimu andamshambuliya kuhumira meli, naye andaogopha. Phahi andauya nyuma kuno akatsukirwa na avamie atu a Iziraeli ambao ni atu a chilagane chitakatifu. Mfalume wa vurini andahenda gara ndigoshauriwa ni Aiziraeli arioricha kulunga chilagane chitakatifu. 31  11:31 Danieli 9:27; 12:11; Mathayo 24:15; Mariko 13:14Majeshige gandaunuka gatiye najisi yo ngome ya nyumba ya kuvoya Mlungu na kupiga marufuku zo sadaka za kuochwa za chila siku. Chisha andaimisa chitu cha kutsukiza chinachohenda phatu kukala weke. 32 Iye andahumira maneno manono-manono kuchenga hara ariovundza chilagane, ela ammanyao Mlungu wao andampinga vikali. 33 Vilongozi a ikima andafundza atu anji, ela kpwa muda fulani anjina andaolagbwa na upanga, anjina andaolagbwa kpwa kuochwa, anjina andahalwa mateka na mali zao zihalwe zewe. 34 Wakati atu a Mlungu anaolagbwa, andaphaha msada kula kpwa atu achache ela bazi ya nyo atu ndioaterya taandahenda hivyo moyo kutsuka. 35 Bazi ya atu a ikima andaolagbwa, kpwa njira iyo, nyo ndiosala atsuswe, atakaswe chisha asikale na ila hadi wakati wa mwisho mana ni lazima gatimiye wakati uriopangbwa.
36  11:36 2 Athesalonike 2:3–4; Maono 13:5–6“Ye mfalume andahenda amendzavyo; andadziunula na kudzikarya kukala iye ni mkpwulu kutsupa milungu yosi. Iye andagomba mambo ga kumkufuru ye Mlungu mkpwulu kushinda milungu yosi. Iye andaenderera kuongokerwa hadi Mlungu ndiphomtiya adabu. Mana garigopangbwa ni Mlungu lazima gatimiye. 37 Mfalume iye kandajali milungu ya akaree wala mlungu amendzwaye ni achetu. Iye kandajali milungu yoyosi yanjina mana iye andadzikpweza dzulu ya osi. 38 Badala ya milungu iyo, andaishimu mlungu mrindzi wa ngome, mlungu ambaye akaree taamuvoyere. Andamlavira zahabu, feza, mawe ga samani na zawadi zanjina za gali sana. 39 Iye andavamia ngome imara kpwa kuterywa ni mlungu wa chijeni. Hara ndiotambuwa ufalumewe andaapha ishima kulu, andaapha vyeo vikulu na kuaganyira minda dza zawadi.
40 “Wakati wa mwisho mfalume wa mwakani andamshambuliya mfalume wa vurini. Naye mfalume wa vurini andajibu kpwa kushambuliya kpwa nguvu dza chikulukulu, andahumira magari ga kuvwehwa ni farasi, anajeshi akuhumira farasi na meli nyinji. Andavamia tsi nyinji na kuenea kpwenye tsi hizo dza mafuriko. 41 Andavamia hata yo tsi nono ya Iziraeli na atu anji andafwa, ela Edomu, Moabu na vilongozi a Aamoni andativywa kula mwakpwe mikononi. 42 Wakati anavamia tsi hizo, tsi ya Misiri taindatiya. 43 Na hazina za zahabu, za feza na vitu vyanjina vyosi vya samani vya Misiri, vindakala tsiniye. Piya andatawala atu a Libiya na a Kushi. 44 Ela andaondoswa ni habari kula mlairo wa dzuwa na kula vurini, naye andatuluka na tsukizi nyinji akabanange na kuolaga atu anji. 45 Iye andachita mahemage makulu kahi-kahi ya bahari na nyo mwango mtakatifu urio mnono. Ela andaolagbwa kuko, mana taphana ndiyemterya.”

11:31 11:31 Danieli 9:27; 12:11; Mathayo 24:15; Mariko 13:14

11:36 11:36 2 Athesalonike 2:3–4; Maono 13:5–6