12
Siku za mwisho
12:1 Maono 7:14; 12:7; Mathayo 24:21; Mariko 13:19Ye malaika yevwala katani waenderera kuamba, “Wakati uho Mikaeli, malaika mkpwulu arindaye atu a Iziraeli andatsembuka. Alafu kundakala na wakati wa mashaka mai ambago tagadzangbweoneka hangu mataifa ganjina gaumbwe. Ela wakati uho chila mutuo ambaye dzinare raandikpwa kpwenye chitabu cha uzima, andativywa. 12:2 Isaya 26:19; Mathayo 25:46; Johana 5:29Atu anji ariofwa, andafufuka, anjina ainjire uzima wa kare na kare, na anjina aphahe waibu na kuberwa hata kare na kare. Na nyo ario na ikima andangʼala dza mwanga wa mlunguni na nyo ariolongoza atu anji njira ya haki andangʼala dza nyenyezi ta kare na kare. 12:4 Maono 22:10Ela uwe Danieli, go maneno usigaseme, na chitabu chichi chifunge na uchitiye muhuri hadi wakati wa mwisho. Anji andaphiya hiku na kura na marifwa gandaenjerezeka.”
Ndipho mimi Danieli náunula matso nchiona atu anjina airi, mmwenga kala a uphande huno wa muho na wanjina kala a ngʼambo ya phiri. Mmwenga wao achiuza ye mutu ariyekala akavwala mavwazi ga katani ariyekala akaima uphande wa dzulu wa muho, achimuamba, “Gano mambo ga kuangalaza gandahendeka rini?” 12:7 Maono 10:5; 12:14Ye mutu yevwala nguwo za katani, ariyekala a uphande wa dzulu wa nyo muho, waunula mikonoye kuelekeza mlunguni achiapa kpwa dzina ra iye ariye moyo hata kare na kare. Achiamba, “Vindakala kpwa muda wa miaka mihahu na nusu. Wakati uwezo wa atakatifu ndiphosiswa, mambo gaga gosi gandakala gakatimiya.” Mambo gago nágasikira, ela sigaelewere. Phahi nauza nchiamba, “Ee bwana wangu, nyo mwisho wa mambo gano gosi undakaladze?” Achinijibu achiniamba, “Danieli phiya vyako, kpwa mana chitabu cha maneno gaga chikafungbwa na kutiywa muhuri hadi wakati wa mwisho. 10  12:10 Maono 22:11Atu anji andatsuswa, ahendwe asikale na ila na atakaswe, ela atu ayi andaenderera kuhenda uyi. Nyo atu ayi taandaelewa, ela nyo a ikima andaelewa. 11  12:11 Danieli 9:27; 11:31; Mathayo 24:15; Mariko 13:14Hangu kukomeswa kpwa sadaka za kuochwa za chila siku, yani wakati ndiphoimiswa chitu cha kutsukiza chinachohendesa phatu kukala wekee hadi gaga ndiphosira, undakala ni muda wa siku elufu mwenga, magana mairi na mirongo tisiya. 12 Baha mutu avumiriraye hadi zo siku elufu mwenga, magana mahahu na mirongo mihahu na tsano zisire. 13 Ela uwe Danieli enderera kuishi hadi mwishoo. Nawe undafwa, ela mwisho wa zo siku undafufuka ili uhewe zawadi iriyoikpwa kpwa ajiliyo.”

12:1 12:1 Maono 7:14; 12:7; Mathayo 24:21; Mariko 13:19

12:2 12:2 Isaya 26:19; Mathayo 25:46; Johana 5:29

12:4 12:4 Maono 22:10

12:7 12:7 Maono 10:5; 12:14

12:10 12:10 Maono 22:11

12:11 12:11 Danieli 9:27; 11:31; Mathayo 24:15; Mariko 13:14