Chitabu cha
HOSEA
Tanga mbere
Nabii Hosea watabiri kpwenye utawala wa vurini wa Iziraeli, bada ya nabii Amosi, wakati wa misukosuko na kugbwa kpwa mudzi mkpwulu uihwao Samariya mwaka wa magana sabaa mirongo miiri na mmwenga kabila ya Jesu kuvyalwa. Iye wasononeswa ni nyo atu a Iziraeli na Juda kpwa arivyokala anaabudu vizuka badala ya kukala aaminifu kpwa Mlungu. Hosea walenganisha hiku kukosa kpwao uaminifu na halize bada ya kulóla malaya. Dza vira Gomeri arivyoenderera na umalaya, ndivyo atu a Mlungu arivyoenderera kuabudu vizuka. Kpwa sababu ihi, atu a Iziraeli kala ni aamulwe. Ela pho mwisho mendzwa ya Mlungu isiyosika kpwa atue indauya, naye andauyiza uhusiano nao. Mendzwa ihi inaelezwa ni maneno higa: “Nkale ndaweza kukurichani mwi atu a Efuraimu? Ndawezadze kukulavyani mwi atu a Iziraeli? Vino nindaweza kukuhenda dza mudzi wa Adima? Ndawezadze kukuhenda dza mudzi wa Seboimu. Nkagalukpwa ni moyo, nkedzerwa ni mbazi.” (11:8)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Hosea, mchewe na anae 1:1—3:5
Ujumbe chinyume cha Iziraeli 4:1—13:16
Mlungu analaga kuswamehe Aiziraeli ndiphotubu 14:1–9
1
1:1 2 Afalume 15:1–7; 15:32–38; 16:1–20; 18:1—20:21; 14:23–29; 2 Nyakati 26:1–23; 27:1–8; 28:1–27; 29:1—32:33Hosea mwana wa Beeri waphaha ujumbe kula kpwa Mwenyezi Mlungu wakati wa utawala wa Uziya, Jothamu, Ahazi na Hezekiya hiko tsi ya Juda; nao kala ni wakati wa utawala wa Jeroboamu mwana wa Joashi afalume a Iziraeli.
Mkpwaza Hosea na anae
Mwenyezi Mlungu ariphoandza kugomba kutsupira Hosea wamuamba, “Phiya ukalóle mchetu amendzaye kuzinga, na uvyale ana kpwa kuzinga mana nyo atu a tsi ihi anazinga zaidi kpwa kuniricha mimi Mwenyezi Mlungu.” Kpwa hivyo Hosea wamlóla Gomeri mwana wa Dibulaimu. Gomeri wagbwira mimba na achivyala mwana mlume.
1:4 2 Afalume 10:11Mwenyezi Mlungu achimuamba Hosea, “Iye mwana dzinare undamuiha Jeziriili, mana si kure na kutiya adabu chivyazi cha Jehu kpwa vira arivyoolaga atu anji hiko Jeziriili. Mimi ndaumarigiza tse nyo ufalume wa Iziraeli. Siku iyo ndaangamiza silaha za viha za Iziraeli ko Dete ra Jeziriili.”
Gomeri achigbwira mimba tsona na achidzivugula mwana mchetu. Ndipho Mwenyezi Mlungu achigomba na Hosea achimuamba, “Hiyu dzinare muihe Loruhama,* 1:6 Loruhama manaye ni sindamuonera mbazi. mana sindaaonera tsona mbazi atu a Iziraeli, wala kuaswamehe. Ela nindaaonera mbazi atu a Juda, nami nindaativya bila ya viha. Sindahumira maha, panga, farasi, wala anajeshi akuhumira farasi, ela kpwa nguvu zangu mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao.
“Gomeri ariphomrikisa Loruhama, wagbwira mimba yanjina, achivyala mwana mlume wa phiri. Phahi Mwenyezi Mlungu wagomba na Hosea achimuamba, ‘Hiyu muihe Loami, 1:9 Loami manaye ni Mwimwi simwi atu angu. kpwa mana mwimwi simwi atu angu, nami simi Mlungu wenu.’ ”
Iziraeli indaongokerwa tsona
10  1:10 Arumi 9:26“Ela yo isabu ya ana a Iziraeli indakala dza ya mtsanga wa pwani ambao taphana awezaye kuupima wala kuutala. Na badala ya kuambwa, ‘Simwi atu angu,’ aho andakpwedza aihwe, ‘Ana a Mlungu ariye moyo.’ 11 Atu a Juda na a Iziraeli andaungana atsambule chilongozi mmwenga; nao andaenjerezeka na kuongokerwa kahi ya tsi yao kpwa kukala yo siku ya Jeziriili indakala siku kulu.”

1:1 1:1 2 Afalume 15:1–7; 15:32–38; 16:1–20; 18:1—20:21; 14:23–29; 2 Nyakati 26:1–23; 27:1–8; 28:1–27; 29:1—32:33

1:4 1:4 2 Afalume 10:11

*1:6 1:6 Loruhama manaye ni sindamuonera mbazi.

1:9 1:9 Loami manaye ni Mwimwi simwi atu angu.

1:10 1:10 Arumi 9:26