2
Namwi mundaiha ndugu zenu alume “atu a Mlungu,” na enenu achetu “arioonerwa mbazi ni Mwenyezi Mlungu.”
Aiziraeli ni dza Gomeri, sio aaminifu
Anangu, bishani na mayo yenu,
(mana iye siye mkpwazangu
nami simi mlumewe tsona).
Muambireni ariche kuzinga
na umalayawe,
nisedze nikamvula nguwo
akakala chitsaha dza arivyovyalwa.
Chisha nimuhende akale dza jangbwa,
dza tsi ya chitsapi,
na nimuolage na chiru.
Hata nyo anae sindaaonera mbazi,
kpwa kukala ni ana a kuzinga.
Kpwa mana nine yao wahenda umalaya,
iye wagbwira mimba katika waibu.
Mana iye wáamba, “Nindaalunga azembe angu,
mana aho ndio aniphao chakurya na madzi,
nyoya* 2:5 Atu a Iziraeli kala nkuhumira nyoya na katani kufuma nguwo. za mangʼondzi na katani, mafuha na uchi wangu.”
Kpwa hivyo ndampigira lichigo ra miya mo mwakpwe njirani
ndamdzengera ukuta ili asione njira.
Iye andaalunga azembee
ela kandaaphaha
andaaendza
ela kandaaona.
Ndipho andaamba,
“Nindauya kpwa mlume wangu,
mana hiko nakala vinono kuriko vi nirivyo sambi.”
Iye kamanyire kukala,
mimi mwenye ndimi nriyemupha
nyo mtsere, uchi na mafuha.
Chisha kamanyire kukala yo feza na zahabu,
ariyoihumira kumuabudu Baali, 2:8 Baali ni dzina ra mlungu wa Chikanani ambaro manaye yanjina hipha ni “Bwana.”
ndimi nriyemupha.
“Kpwa hivyo wakati wa mavuno,
sindamupha mtsere wangu wala uchi wangu.
Chisha nindauyira nyoya zangu za mangʼondzi na katani yangu,
ambazo kala nkamupha abwiningize chitsahache.
10 Nindamvula nguwo nimriche chitsaha
mbere za azembee
na takuna ndiyemuusa kula mwangu mikononi.
11 Nindakomesa sikukuuze zosi.
Sikukuu za mwaka hadi mwaka, sikukuu za kulumbwa kpwa mwezi,
sikukuu zosi za Siku za Kuoya,
na sikukuu zirizoikpwa.
12 Iyo mizabibuye na mitiniye,
ambayo mwenye waamba,
‘Ihi ni maripho gangu
nrigoriphiwa ni azembe angu,’ ndaibananga.
Nindaihenda ikale tsaka,
na matundage gariwe ni nyama a tsakani.
13 Nindamtiya adabu
kpwa sababu siku hizo iye waniyala achifukizira uvumba Mabaali,
achidzipamba pehe na mapambo ganjina,
na achilunga azembee,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
Mendzwa ya Mwenyezi Mlungu
kpwa Aiziraeli
14 Kpwa hivyo nalonda nimchenge-chenge
nimphirike hadi weruni nikabishe naye
maneno ga kumuhuriza moyo.
15  2:15 Joshuwa 7:24–26Na kuko ndiko ndikomuuyizira
mindaye ya mizabibu,
na kurihenda ro Dete ra tabu
rikale mryango wa kumrehera kuluphiro.
Nchimuiha andaihika
dza wakati ariphokala msichana,
dza siku ariphotuluka kula Misiri.
16 Mwenyezi Mlungu achienderera kuamba, “Siku iyo
kundaniiha tsona ‘Baali wangu’
undaniiha ‘Mlume wangu.’
17 Sindamruhusu kuhadza madzina ga mabaali,
naye kandagatambukira tsona.
18 Siku iyo nindaika chilagane
na nyama a tsakani, nyama a mapha
na nyama a kuambala.
Nindavundza maha na panga,
na kukomesa viha kahi ya yo tsi,
nao andakala salama.
19 Nami nindakuposa uwe Iziraeli ukale wangu hata kare na kare.
Nindakala muaminifu kpwako na wa haki
nindakuonyesa mendzwa isiyosika na mbazi.
20 Nindakala muaminifu kpwako nikuhende ukale wangu,
nawe undammanya Mwenyezi Mlungu.”
21 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku iyo mlunguni kundajibu
kpwa kuipha maingu ga mvula,
nako mlunguni kundaijibu tsi
kpwa kuirehera mvula.
22 Na yo tsi indajibu
kpwa kumeza mimea ya mtsere, uchi muphya wa zabibu na mafuha.
Iyo nayo indajibu
kpwa kulavya mavuno manono, yani Jeziriili. 2:22 Tsi nono yenye rutuba nkuihwa Jeziriili.
23  2:23 Arumi 9:25; 1 Petero 2:10Nami nindaaimarisha kahi ya yo tsi
kpwa ajili yangu mwenye.
Nindaaonera mbazi hinyo nrioamba taaonereka mbazi.
Na hara nrioamba kukala si atu angu,
nindaambira, ‘Mwimwi ndimwi atu angu,’ nao andaamba, ‘Uwe u Mlungu wehu.’ ”

*2:5 2:5 Atu a Iziraeli kala nkuhumira nyoya na katani kufuma nguwo.

2:8 2:8 Baali ni dzina ra mlungu wa Chikanani ambaro manaye yanjina hipha ni “Bwana.”

2:15 2:15 Joshuwa 7:24–26

2:22 2:22 Tsi nono yenye rutuba nkuihwa Jeziriili.

2:23 2:23 Arumi 9:25; 1 Petero 2:10