3
Hosea anakombola mchewe
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, “Phiya ukamuonyese tsona mendzwa mcheo dzagbwe ni mzindzi na phapho aripho ana mlume wanjina. Mmendze dza viratu Mwenyezi Mlungu aamendzavyo Aiziraeli, dzagbwe analunga milungu yanjina, kpwa kumendza kulavya magande ga zabibu za kuuma kpwa vizuka.” Phahi náphiya nchendamriphira vipande kumi na vitsano vya feza na kilo gana mwenga na mirongo mitsano za shayiri tu. Nami nchimuamba, “Vivi ni usagale phapha na mimi siku nyinji bila kuzinga, bila kulala na mlume wanjina wala mimi.”
Mana nyo Aiziraeli andakala siku nyinji bila kukala na mfalume au chilongozi, bila sadaka, bila nguzo ya kuvoywa, bila chisibao wala chizuka. Badaye Aiziraeli andauya na kumuendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao na mfalume wao wa chivyazi cha Daudi. Andakpwedza kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuogopha na kulunga unonowe hipho siku za mwisho.