4
Makosa ga Aiziraeli
Mwi Aiziraeli phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu.
Mwenyezi Mlungu ana malau na mwi msagalao tsi ihi
mana tamuna uaminifu wala mbazi
chisha tamummanya Mlungu.
Kazi yenu ni kulani, kuchenga, kuolaga,
kuiya na kuzinga.
Atu ahendao mambo chimabavu,
hipha na hipha anaolaga ayawao.
Kpwa sababu hiyo, yo tsi indauma
na osi asagalao mumo anaonda.
Nyama a tsakani,
nyama a mapha
hadi ngʼonda a baharini anafwa.
Ela msilaumiane
au kushitakiana
mana mimi nina malau na nyo alavyadzi-sadaka.
Mundakpwala mutsi na usiku,
mwimwi phamwenga na manabii genu.
Na yo tsi ya Iziraeli ambayo ndiyo mayo yenu, ndaiangamiza.
Atu angu anaangamika kpwa kukosa marifwa.
Kpwa kukala mwakahala marifwa,
mimi nami nkakukahalani mkale alavyadzi-sadaka angu.
Kpwa sababu mwayala shariya za Mlungu wenu,
nami piya nindayala ana enu.
Alavyadzi-sadaka arivyokala anaenjerezeka,
ndivyo arivyoenderera kunihendera dambi.
Nami ndabadilisha ishima yao nono na waibu.
Aho nkurya sadaka za dambi za atu angu,
kpwa hivyo analonda nyo atu aenderere kuhenda dambi
ili nao aenderere kurya.
Vyo ndivyotiya adabu nyo atu, ndivyo ndivyotiya adabu nyo alavyadzi-sadaka,
osi ndaatiya adabu.
Nindaariphiza kpwa ajili ya mahendo gao mai.
10 Andarya mtalo wao wa sadaka ela taandamvuna,
andahenda umalaya, ela taandavyalana
kpwa kukala akamricha Mwenyezi Mlungu,
11 na akadzitiya umalaya, uchi mufu na uchi muitsi
ambao nkuusa ufahamu.
12 Atu angu anapiga mburuga kula kpwa vizuka vya mihi
nao nkumanyiswa maneno ni fwimbo.
Roho ya umalaya ikaangamiza
nao akamricha Mlungu wao.
13 Aho analavya sadaka dzulu ya virere vya myango,
na kulavya sadaka za kuochwa vidzangoni,
tsini ya mihi mikulu dza mialoni, milibuwa na miela,
kpwa kukala ina pepho nono.
Kpwa hivyo ana enu achetu anahenda umalaya,
na akaza ana enu anazinga.
14 Sindaatiya adabu ana enu achetu ahendao umalaya,
wala akaza ana azingao,
mana nyo alume enye anazinga na malaya,
na kulavya sadaka na malaya a nyumba za kuabudu milungu.
Phahi mwimwi atu msiokala na ufahamu
mundabanangbwa-banangbwa.
Atu a Juda anakahazwa
kuiga Aiziraeli
15 Mwi atu a Iziraeli, dzagbwe munazinga,
msihende atu a Juda akakala na makosa.
 
Musiphiye mudzi wa Giligali* 4:15 Giligali na Bethi-Aveni kala ni midzi iriyokala Juda.
wala msiambuke kuphiya Bethi-Aveni,
na msiape mukaamba, “Dza Mwenyezi Mlungu arivyo moyo.”
16 Atu a Iziraeli ana likakado
dza ndama mwenye likakado.
Vino ye Mwenyezi Mlungu anawezadze kuarisa
dza mwana ngʼondzi kahi ya mjina mnono?
17 Richanani na atu a Efuraimu, 4:17 Efuraimu ni dzina sawa na Aiziraeli.
mana aho akagbwirana na vizuka.
18 Nkunwa uchi na achilewa nkuhenda umalaya,
aho anamendza waibu kuriko ishima yao.
19 Andaphepheruswa ni chikulukulu,
nao andaphaha waibu kpwa kulavira sadaka vizuka.

*4:15 4:15 Giligali na Bethi-Aveni kala ni midzi iriyokala Juda.

4:17 4:17 Efuraimu ni dzina sawa na Aiziraeli.