5
Makosa ga vilongozi a Iziraeli
Mwi alavyadzi-sadaka phundzani!
Hegani masikiro, mwi Aiziraeli!
Phundzani mwi atu a nyumba ya mfalume!
Mana hukumu ihi ni yenu;
Mana mukakala muhego ko Mizipa,
na nyavu chizohegbwa ko Tabori.
Aasi akaenjereza kuolaga kpwao,
ela osi nindaarekebisha.
Atu a Efuraimu naamanya
na atu a Iziraeli kpwangu taaweza kudzifwitsa.
Aefuraimu anahenda umalaya,
Aiziraeli akadzinajisi.
Mahendo gao gakaagbwira ngi
hadi taaweza kumuuyira Mlungu wao.
Mana yo roho ya umalaya i mwao mioyoni,
nao taammanya Mwenyezi Mlungu.
Kudzikarya kpwa Aiziraeli ni ushaidi kukala ana makosa,
Aiziraeli na Aefuraimu andakpwala dambi zao,
na atu a Juda andakpwala phamwenga nao.
Andamuendza Mwenyezi Mlungu kpwa kumlavira sadaka za mifugo yao
ya mangʼondzi na ngʼombe,
ela taandamuona
mana iye akaaricha.
Taakarire aaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu,
mana avyala ana wa vuweni.
Andaangamiza phamwenga na minda yao
wakati wa sikukuu za kulumbwa kpwa mwezi.
Viha vya Iziraeli na Juda
Pigani gunda ko Gibeya,
na mpige tarumbeta ko Rama.
Pigani kululu za viha ko Bethi-Aveni
hulongozeni kuphiya vihani mwi atu a Benjamini.
Siku ya kutiywa adabu,
Efuraimu indakala gandzo.
Ndatangazira mbari za Iziraeli
go ndigokala kpweli.
10 Vilongozi a tsi ya Juda
akakala dza atu asengezao miphaka.
Nami ndaatsukirirwa
na tsukizi zangu zindakala dza mafuriko kpwao.
11 Aefuraimu akaonerwa,
hukumu ikaalumiza sana.
Mana akala na chadi
cha kulunga mambo gasigo na mana.
12 Nindabananga nyo Aefuraimu dza vingʼonyo vibanangavyo matsere
nindabananga atu a Juda dza lutswa ribanangavyo nyumba.
13 Aefuraimu ariphoona ukongo wao,
na atu a Juda ariphoona vironda vyao,
Aefuraimu aphiya tsi ya Ashuru,
achendavoya msada kula kpwa mfalume mkpwulu.
Ela iye kaweza kukulagulani,
wala kukuphozani vironda vyenu.
14 Mana nindakala dza simba kpwa atu a Efuraimu
na dza mwana simba kpwa atu a Juda.
Ndaamwamula-mwamula vipande-vipande mimi mwenye, chisha niuke,
nindaaguruta niphiye nao na taphana ndiyeweza kuativya.
15 Chisha nindauya kpwangu makaloni
hadi ndiphogaya kpwa ajili ya dambi zao na kukubali makosa gao.
Nao andaniendza,
kahi ya kugaya kpwao, andaniendza kpwa chadi.