2
Aiziraeli anadengereka jangbwani
2:1 Isabu 21:4Halafu, huchigaluka, huchisafiri mo jangbwani kpwa kugbwira njira ya Bahari ya Shamu dza Mwenyezi Mlungu arivyonilagiza. Huchidengereka phephi na mwango Seiri kpwa muda mure, ndipho Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mkadengereka vya kukola kpwenye tsi hino ya myango. Sambi galukani mphiye uphande wa vurini. 2:4 Mwandzo 36:8Amuru atu uaambire, ‘Mu phephi na kutsupa kpwenye tsi ya ndugu zenu, atu a chivyazi cha Esau anaosagala tsi ya Seiri. Aho andakuogophani, ela muhende makini sana, msipigane nao kpwa sababu sindakuphani seemu yoyosi ya tsi yao. Sindakuphani hata phatu phadide pha kuvyoga. Tsi iyo ya myango ya Seiri nkaipha chivyazi cha Esau ikale mali yao. Mchilonda chakurya au madzi kula kpwao, ni mugule.’ ”
Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akakujaliyani katika chila dzambo mrirohenda. Anamanya vira murivyotsapa kpwenye jangbwa hiri kulu. Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kala a phamwenga namwi miaka yosi mirongo mine; tamdzangbwephungukirwa ni chitu chochosi.
Kpwa hivyo huchienderera na charo chehu, huchitsupa ndugu zehu, atu a chivyazi cha Esau ambao kala anasagala Seiri, huchiricha hira njira ya Dete ra Araba ilayo midzi ya Elathi na Esioni-Geberi na huchigbwira njira ya kutsupira jangbwa ra Moabu. 2:9 Mwandzo 19:37Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Usiayuge atu a Moabu, wala usipigane nao mana sindakuphani seemu yoyosi ya tsi yao. Mana seemu hino ya Ari nkaapha atu a chivyazi cha Lutu ikale mali yao.” 10 (Hipho kare iyo tsi ya Ari kala inasagala Aemi, enye mkpwotse tsona are dza Aanaki. 11 Aanaki na Aemi osi ni Arafa ela Amoabu nkuaiha Aemi. 12 Hipho kare Ahori piya asagala hiko Seiri, ela atu a chivyazi cha Esau achiazola na kuaolaga. Halafu achisagala nyo enye seemu iyo dza arivyohenda Aiziraeli kpwenye tsi ariyohewa ni Mwenyezi Mlungu ikale mali yao).
13 Mwenyezi Mlungu achihuamba, “Sambi ukani, mkavuke chidzuho Zeredi.” Phahi, huchivuka chidzuho hicho. 14  2:14 Isabu 14:28–35Hangu huuke Kadeshi-Barinea hadi huriphovuka chidzuho Zeredi kala ikatsupa miaka mirongo mihahu na nane. Wakati hinyo, osi enye umuri wa kuphiya vihani ariola Misiri kala akasira kufwa, kulengana na vira Mwenyezi Mlungu arivyoapira. 15 Mwenyezi Mlungu mwenye achiashambuliya atu hinyo kpwa kuaolaga mo kambini hadi osi achisira.
16 Phahi, atu osi ariokala anaweza kuphiya vihani ariphosira kufwa kahi ya zo kambi, 17 Mwenyezi Mlungu achiniamba, 18 “Rero ni muvuke mphaka wa Moabu kpwa kutsupira mudzi wa Ari. 19  2:19 Mwandzo 19:38Mundiphoifikira tsi ya Aamoni, msiayuge wala msipigane nao kpwa sababu sindakuphani seemu yoyosi ya tsi ya Aamoni ikale mali yenu. Seemu iyo nkaipha atu a chivyazi cha Lutu ikale mali yao.”
20 (Tsi iyo piya kala inamanyikana kama tsi ya Arafa ambao kala achiishi himo hipho kare; ela atu hinyo aihwa Azamuzumi ni Aamoni. 21 Aho kala ni atu enye mkpwotse, are dza vira Aanaki tsona kala ni anji. Ela Mwenyezi Mlungu achiaolaga mbere za Aamori nao achihala tsi yao achisagala mumo. 22 Mwenyezi Mlungu achihenda dza vira arivyoahendera chivyazi cha Esau yani Aedomu, ambao anaishi kpwenye tsi ya Seiri. Waaolaga Ahori wakati Aedomu ariphofika hiko. Aedomu achihala tsi ya Ahori ichikala yao na achisagala mumo hadi rero. 23 Akafutori kula chisuwa cha Kafutori aolaga Aavi ambao kare kala achisagala malalo ga kanda-kanda ya Bahari Kulu hadi Gaza, nao achisagala mumo).
24 “Halafu Mwenyezi Mlungu achihuamuru: ‘Phahi! Andzani charo. Muvuke Dete ra Arinoni. Lolani, Sihoni, Muamori, mfalume wa Heshiboni nikamtiya mwenu mikononi phamwenga na tsiiye. Mshambuliyeni na muhale tsiiye. 25 Rero nindaandza kuahenda atu osi duniani akuogopheni sana. Chila ndiyesikira habari zenu andakakama kpwa wuoga na asononeke.’ ”
Aiziraeli anamturya mfalume Sihoni
(Isabu 21:21–30)
26 Phahi nahuma ajumbe kula jangbwa ra Kedemothi aphiye kpwa Sihoni, mfalume wa Heshiboni na ujumbe huno wa amani uambao, 27 “Huruhusu hutsupire kahi ya tsiiyo. Hundagbwira barabara kulu mwenga kpwa mwenga bila kugaluka kulume wala kumotso. 28 Chakurya ndichorya na madzi ndigonwa hundahenda gagula kula kpwako. Hunachovoya ni uruhusu kutsupira mwako tsiini na magulu, 29 huvuke muho Joridani na kuinjira kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu anahupha. Chivyazi cha Esau anaoishi Seiri na Amoabu anaoishi Ari ahurusu kutsupira kpwenye tsi yao.”
30 Ela Sihoni, mfalume wa Heshiboni, kayahuruhusu hutsupe kpwenye tsiiye. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, wamuhenda akale na moyo mufu na likakado, ili amutiye mwehu mikononi phamwenga na tsiiye dza irivyo sambi.
31 Halafu Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Nkaandza kumtiya mfalume Sihoni na tsiiye mwenu mikononi. Andzani kuhala tsiiye namwi muisagale.” 32 Halafu Sihoni achedza na atue osi kpwedzapigana naswi phephi na mudzi wa Jahazi. 33 Naye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, achimtiya mwehu mikononi, huchimuangamiza iye, anae na atue osi. 34 Huchiteka na kubananga midziye yosi, huchiolaga alume na achetu na ana. Tahuyasaza hata mutu mmwenga. 35 Naswi huchihala zewe mifugo na mali bahi kpwenye midzi huriyoiturya. 36 Kuandzira Aroeri, mudzi urio kanda-kanda ya Dete ra Arinoni, hura mudzi wanjina urio kpwenye dete hiri na eneo rosi hadi tsi ya Giliadi, taphana mudzi wowosi ambao tahuyaweza kuuturya. Mwenyezi Mlungu watiya midzi yosi mwehu mikononi. 37 Ela tahuyasengerera tsi ya Aamoni yani kanda-kanda ya muho Jaboki, midzi ya tsi ya myango na chila phatu ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, wahukahaza.

2:1 2:1 Isabu 21:4

2:4 2:4 Mwandzo 36:8

2:9 2:9 Mwandzo 19:37

2:14 2:14 Isabu 14:28–35

2:19 2:19 Mwandzo 19:38