3
Aiziraeli anamshinda mfalume Ogi
(Isabu 21:31–35)
Halafu, huchigaluka, huchiambuka kuerekeza Bashani. Ogi mfalume wa Bashani achedza na jeshire rosi kpwedzapigana naswi phephi na mudzi wa Edirei. Ela Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Usimuogophe, mana nikamtiya mwako mikononi phamwenga na atue na tsiiye. Undamuhenda dza vira urivyomuhenda Sihoni mfalume wa Aamori yekala hiko Heshiboni.”
Phahi, Mwenyezi Mlungu achimtiya mwehu mikononi mfalume Ogi wa Bashani na jeshire rosi, huchiaolaga hata taphayasala mutu yeyesi. Wakati uho huchiteka midziye yosi tahusazire hata mudzi mmwenga. Jumula ya midzi huriyoiteka kala ni mirongo sita, yani seemu yosi ya Arigobu ambayo yatawalwa ni mfalume Ogi wa Bashani. Midzi yosi hino kala ikadzengerwa kuta nyire zokala na maryango na magbwama ga kufungira, phamwenga na malalo manji sana ambago tagayazungulusirwa kuta. Hwaocha chila chitu hiko, huchibananga chila mudzi na kuolaga alume, achetu na anache dza vira hurivyohenda midzi ya mfalume Sihoni wa Heshiboni. Ela mifugo yosi na mali huchizihala zewe.
Wakati hinyo huchihala tsi iyo ya hara afalume airi a Aamori ariokala anasagala ngʼambo ya muho Joridani, kahi-kahi ya dete Arinoni na mwango Herimoni. (Asidoni anawiiha mwango hinyo Sirioni nao Aamori anawiiha Seniri.) 10 Huchiteka midzi yosi iriyo seemu za kugbwa phamwenga na seemu yosi ya Giliadi na Bashani hadi Saleka na Edirei, midzi ya mfalume Ogi hiko Bashani.
11 (Ogi, mfalume wa Bashani macheye ndiye yesala kahi ya nyo Arafa. Chitandache* 3:11 Chitanda au uriri. chotengezwa kpwa chuma, 3:11 Chuma au dziwe. chakala na ure wa mikono mine na upana wa karibu mikono miiri. Chitanda hicho chicherepho kpwenye mudzi wa Aamoni uihwao Raba).
Mbari zosagala mtswerero wa dzuwa
wa Joridani
(Isabu 32:1–42)
12 Huriphoihala tsi hiyo, nchiapha mbari ya Rubini na Gadi seemu ya kuandzira uphande wa vurini wa Aroeri phephi na Dete ra Arinoni hadi nusu ya seemu za myango za Giliadi, phamwenga na midziye. 13 Halafu nchiipha nusu ya mbari ya Manase seemu yosala ya Giliadi phamwenga na Bashani yosi iriyokala inatawalwa ni Ogi, yani seemu yosi ya Arigobu. (Tsi yosi ya Bashani kala inamanyikana kama tsi ya Arafa. 14 Jairi, mutu wa mbari ya Manase, wahala seemu yosi ya tsi ya Arigobu, yani Bashani, hadi kpwenye mphaka wa Ageshuri na Amaaka. Midzi yosi waipha dzinare na hadi rero inamanyikana kama Havothi-Jairi.) 15 Atu a Makiri a mbari ya Manase nchiapha Giliadi, 16 na atu a mbari za Rubini na Gadi nchiapha tsi yosi kula Giliadi hadi Dete ra Arinoni. Mphaka wao waandzira Dete ra Arinoni uchienderera hadi muho Jaboki ambao ndio mphaka wa tsi ya Aamoni. 17 Chisha nchiapha Araba, mphaka uchikala ni muho Joridani. Kuandzira Kinerethi, 3:17 Kinerethi ni dzina ranjina ra ziya Galilaya. mphaka uchitserera hadi bahari ya Araba, yani Bahari ya Munyu. Mphaka wa mtswerero wa dzuwa uchikala ni muho Joridani na wa mlairo wa dzuwa uchikala ni miteremuko ya Pisiga.
18  3:18 Joshuwa 1:12–15Wakati hinyo nakuamuruni nchikuambirani, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akakuphani tsi hino ikale mali yenu. Sambi mwimwi masujaa kahi ya ndugu zenu, halani silaha muvuke muho Joridani mtanguliye mbere za ndugu zenu Aiziraeli. 19 Ela achetu enu, ana enu na mifugo yenu (namanya muna mifugo minji) indasala kpwenye midzi niriyokuphani. 20 Muaterye ndugu zenu Aiziraeli hadi Mwenyezi Mlungu ndiphoaoyeza dza vira namwi mchivyooyezwa, yani hadi amiliki tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anaapha hiko ngʼambo ya Joridani. Bada ya higo, mundaweza kuuya kpwenye hino tsi yenu ambayo nkakuphani!”
21 Wakati hinyo námuamuru Joshuwa nchimuamba, “Uwe ukaona na matsogo mambo gosi ambago Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, akaahendera afalume hinya airi, Sihoni na Ogi. Phahi, iye andaahenda vivyo hivyo afalume a tsi zosi ndizotsupira. 22 Msiaogophe mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiye ndiyepigana kpwa ajili yenu.”
Mlungu anamkahaza Musa
kuinjira Kanani
23  3:23 Isabu 27:12–14; Kumbukumbu 32:48–52Wakati hinyo nchimvoya Mwenyezi Mlungu nchiamba, 24 “Ee Mwenyezi Mlungu, ukaandza kunionyesa mimi mtumishio ukuluo na uwezoo. Mana, phana mlungu ani ko mlunguni au duniani awezaye kuhenda mambo makulu na ga ajabu dza unavyohenda uwe? 25 Ninakuvoya nivuke muho Joridani, niione iyo tsi nono ngʼambo ya muho hinyu, hakika, tsi nono ya vidzango, phamwenga na myango ya Lebanoni.”
26 Ela Mwenyezi Mlungu achinireyera kpwa sababu yenu, achirema kuniphundza. Badalaye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Inatosha! Usigombe tsona dzambo hiri. 27 Ambuka hadi kpwenye chirere cha mwango Pisiga, ukalole uphande wa mtswerero wa dzuwa, vurini, mwakani na mlairo wa dzuwa ili uione yo tsi; mana uwe kundavuka muho huno wa Joridani. 28 Ela muphe Joshuwa malagizo, mtiye moyo na umutiye nguvu, mana iye ndiye ndiyelongoza atu hinya hadi ngʼambo, kurisi tsi ndiyoiona.”
29 “Phahi, huchisala hipho deteni kulolana na mudzi wa Bethi-Peori.”

*3:11 3:11 Chitanda au uriri.

3:11 3:11 Chuma au dziwe.

3:17 3:17 Kinerethi ni dzina ranjina ra ziya Galilaya.

3:18 3:18 Joshuwa 1:12–15

3:23 3:23 Isabu 27:12–14; Kumbukumbu 32:48–52