5
Amuri kumi
(Kutsama 20:1–17)
Musa achiaiha phamwenga Aiziraeli, achiaambira, “Mwi Aiziraeli, phundzani shariya na masharuti ambago ninagomba mbere zenu ihi rero. Mdzifundze higo na kugatimiza kpwa makini. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, wahenda chilagane naswi kpwenye mwango Horebu. Kayahenda chilagane hicho na akare ehu, ela wahenda na swiswi hosi ambao hu moyo hivi rero. Mwenyezi Mlungu wagomba namwi uso kpwa uso hiko mwangoni kula kahi-kahi ya moho. Wakati hinyo mino naima kahi yenu na Mwenyezi Mlungu, nchikutangazirani gara arigogomba, kpwa sababu mwimwi mwaogopha hura moho na tamuyaambuka dzulu ya mwango. Mwenyezi Mlungu achiamba.
“ ‘Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nriyekutuluza kula tsi ya Misiri, urikokala u mtumwa.
“ ‘Usiabudu milungu yanjina isiphokala mimi. * 5:7 au Usikale na milungu yanjina mbali na mimi.
5:8 Alawi 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 27:15“ ‘Usidzitengezere chizuka cha kutsonga au chitu cha kuiga chitu chochosi chiricho dzulu mlunguni ama photsi duniani ama chikalacho madzini. 5:9 Kutsama 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 7:9–10Usivisujudiye wala kuviabudu, kpwa sababu mimi, Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ni Mlungu mwenye wivu. Nindatiya adabu ana kpwa dambi za ise zao, hadi chivyazi cha hahu na cha ne cha hara arionimena. 10 Ela nkuonyesa mendzwa isiyosika kpwa maelufu na elufu ga hara animendzao na kugbwira amuri zangu.
11  5:11 Alawi 19:12“ ‘Usirihadze dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlunguo bure. Mana yeyesi anayehadza dzina rangu bure, mimi Mwenyezi Mlungu nindamuisabu kukala mkpwosa.
12  5:12 Kutsama 16:23–30; 31:12–14“ ‘Itambukire Siku ya Kuoya na uihende takatifu, dza vira Mwenyezi Mlungu, Mlunguo arivyokulagiza. 13  5:13 Kutsama 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3Henda kazizo zosi na mambogo gosi kpwa muda wa siku sita. 14 Ela siku ya sabaa ni Siku ya kuoya kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. Siku iyo usihende kazi yoyosi, uwe phamwenga na mwanao mlume au mwanao mchetu, mtumishio mlume au mtumishio mchetu, ngʼombeyo, pundao au nyamao yeyesi, piya mjeni asagalaye mwako nyumbani ili mtumishio mlume au mchetu aphahe kuoya viratu vira dza uwe. 15 Usiyale kukala uwe kala u mtumwa ko tsi ya Misiri nami Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nchikutuluza kpwa uwezo mkpwulu wa kuterya. Ndiyo mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nkakuamuru uenderere kukala na Siku ya kuoya.
16  5:16 Kumbukumbu 27:16; Mathayo 15:4; 19:19; Mariko 7:10; 10:19; Luka 18:20; Aefeso 6:2; Aefeso 6:3“ ‘Ishimu sowe na mayoo, dza vira mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nrivyokulagiza, ili maishago gakale mare na uongokerwe kpwenye tsi ambayo mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo nakupha.
17  5:17 Mwandzo 9:6; Alawi 24:17; Mathayo 5:21; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11“ ‘Usiolage.
18  5:18 Alawi 20:10; Mathayo 5:27; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11“ ‘Usizini.
19  5:19 Alawi 19:11; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9“ ‘Usiiye.
20  5:20 Kutsama 23:1; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20“ ‘Usimzige myao na dzambo ra handzo.
21  5:21 Arumi 7:7; 13:9“ ‘Usimizire mahe mkpwaza myao. Usimizire mahe nyumba ya myao, au mundawe, au mtumishiwe mlume au mtumishiwe mchetu, au ngʼombeye, au pundawe, au chitu chochosi aricho nacho.’
22  5:22 Aeburania 12:18–19“Hizi ndizo shariya ambazo Mwenyezi Mlungu wakuambirani mwimwi mosi kpwa sauti kulu iriyola kahi-kahi ya hura moho, rira ingu ziho na chilungulungu cha jiza, mriphokala mkakusanyika mwango Horebu, wala kayaenjereza chochosi. Halafu waziandika dzulu ya myalawe miiri, achinipha.
23 “Wakati mriphosikira iyo sauti kula kahi-kahi ya rira jiza, dzulu ya hura mwango uriokala unaaka moho, vilongozi osi a mbari zenu na akare enu aniedzera 24 achiamba, ‘Sikiza! Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, akahufwenurira utukufu na ukuluwe. Hukasikira sautiye kula kahi-kahi ya hura moho. Vivi rero hukaona kukala Mlungu anaweza kugomba na mwanadamu naye mwanadamu akaenderera kukala moyo! 25 Huchisikira tsona sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu hundafwa! Mana moho hura mkpwulu undahuocha tsetsetse. Sambi kpwa utu wani hufwe? 26 Ni mwanadamu ani yesikira sauti ya Mlungu ariye moyo kula kahi-kahi ya moho dza vira hurivyomsikira swiswi halafu akaenderera kukala moyo? 27 Baha uwe Musa uphiye phephi, uphundze gosi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, ndigogomba, halafu wedze uhuambire mambo higo gosi ndigokuambira. Swiswi hundaphundza na kugatimiza.’
28 “Mwenyezi Mlungu achisikira higo maneno genu, achiniamba, ‘Nkasikira maneno ambago atu hinya akakuambira na gosi ni sawa. 29 Baha angekala na moyo wa kuniogopha, kuniishimu na kugbwira amuri zangu! Mambo gao gosi gangephiyato, aho enye na chivyazi chao hata kare na kare. 30 Phiya ukaambire auye ndani ya mahema gao. 31 Ela uwe Musa ima hipha phephi nami ili nkuambire amuri zosi, masharuti na shariya ambazo undaafundza, kusudi akagahende kpwenye tsi ambayo ninaapha aimiliki.’
32 “Mwimwi ni mkale makini kuhenda chila chitu ambacho Mwenyezi Mlungu anakuamuruni. 33 Mundalunga njira yosi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuamuruni kulunga kusudi mkale moyo, muongokerwe na mphahe kusagala muda mure kpwenye tsi ndiyoimiliki.”

*5:7 5:7 au Usikale na milungu yanjina mbali na mimi.

5:8 5:8 Alawi 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 27:15

5:9 5:9 Kutsama 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 7:9–10

5:11 5:11 Alawi 19:12

5:12 5:12 Kutsama 16:23–30; 31:12–14

5:13 5:13 Kutsama 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3

5:16 5:16 Kumbukumbu 27:16; Mathayo 15:4; 19:19; Mariko 7:10; 10:19; Luka 18:20; Aefeso 6:2; Aefeso 6:3

5:17 5:17 Mwandzo 9:6; Alawi 24:17; Mathayo 5:21; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11

5:18 5:18 Alawi 20:10; Mathayo 5:27; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11

5:19 5:19 Alawi 19:11; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9

5:20 5:20 Kutsama 23:1; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20

5:21 5:21 Arumi 7:7; 13:9

5:22 5:22 Aeburania 12:18–19