6
Shariya kulu
Musa waenderera kugomba achiamba, “Hizi ndizo amuri, shariya na masharuti ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, waamuru nikufundzeni, kusudi mgatimize kpwenye tsi ambayo munaphiya mkaimiliki. Mnalondwa mumuogophe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu siku zosi za maisha genu na kugbwira shariya na amuri zosi ninazokuphani mwimwi na chivyazi chenu ili mkale na maisha mare. Kpwa hivyo mwimwi Aiziraeli, mkale makini kugatimiza, ili muongokerwe na kuenjerezeka sana kpwenye tsi hiyo, tsi yenye rutuba dza vira arivyolaga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu.
6:4 Mariko 12:29“Phahi phundzani, mwimwi Aiziraeli! Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, Mwenyezi Mlungu ni mmwenga.* 6:4 Mwenyezi Mlungu ni mmwenga au Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, ndiye Mlungu macheye. 6:5 Mathayo 22:37; Mariko 12:30; Luka 10:27Ni mmendze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, na mioyo yenu yosi, na roho zenu zosi, na mkpwotse wenu wosi. 6:6 Kumbukumbu 11:18–20Ikani mwenu mioyoni maneno higo ninagoaamuru rero na hendani chadi cha kufundza ana enu maneno higa na mgabishe msagalapho mwenu madzumbani, munyendekapho, mulalapho na mulamukapho. Gafungeni mwenu mikononi na mgavwale mwenu vilanguni kama ishara. Gaandikeni kpwenye miimo ya miryango yenu na maryango ga midzi yenu.”
Onyo kpwa atu asiosikira
10  6:10 Mwandzo 12:7; Mwandzo 26:3; Mwandzo 28:13Musa achienderera kugomba achiamba, “Dza vira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, arivyoapira akare enu, Burahimu, Isaka na Jakobo, iye andakuphani tsi yenye midzi mikulu na minono ambayo mwimwi tamuyaidzenga. 11 Nyumba zindakala zikaodzala vitu vinono-vinono ambavyo tamyaviika mwimwi. Kundakala na visima ambavyo tamyavitsimba na minda ya mizabibu na mizaituni ambayo tamyaiphanda. Mwenyezi Mlungu ndiphokuphirikani kpwenye tsi iyo ambako mundakala na chakurya chosi mlondacho, 12 hakikishani kukala tamundamyala Mwenyezi Mlungu yekutuluzani kula Misiri ambako kala mu atumwa. 13  6:13 Mathayo 4:10; Luka 4:8Muogopheni Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, umuhumikire iye macheye na kuapa kpwa kuhadza dzinare. 14 Msilunge milungu yanjina, milungu ya atu anaokala jirani namwi, 15 mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anayekala kahi yenu, ni Mlungu mwenye wivu, sedze akakutsukirirwani naye akakuangamizani tsetsetse duniani.
16  6:16 Mathayo 4:7; Luka 4:12; Kutsama 17:1–7“Msimjeze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, dza vira murivyomjeza hiko Masa. 17 Endererani kulunga amuri, malagizo na masharuti ga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ambago akakuamuruni. 18-19 Hendani garigo sawa na manono mbere za Mwenyezi Mlungu ili muongokerwe, na mmenye na mumiliki tsi iyo nono ambayo Mwenyezi Mlungu waapa kuapha akare enu. Namwi mundazola maadui genu dza vira Mwenyezi Mlungu arivyoahidi.
20 “Siku zedzazo, ana enu ndiphokuuzani, ‘Zino shuhuda, shariya na masharuti ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, wahuamuru huhende manage nini?’ 21 Mundaajibu hivi, ‘Swiswi hwakala atumwa a Farao ko Misiri naye Mwenyezi Mlungu achihutuluza kula Misiri na uwezowe mkpwulu. 22 Hwamuona na matso gehu enye achihendera tsi ya Misiri, Farao na atumishie osi ishara na maajabu ambago kala ni makulu na ga kutisha. 23 Wahulavya Misiri, achihureha hipha na kuhupha tsi hino, kama arivyoapa kuapha akare ehu. 24 Phahi, Mwenyezi Mlungu achihuamuru kugbwira masharuti higa gosi ili humuogophe. Hino ni kpwa fwaida yehu enye wakati wosi, ili aphahe kuhuika moyo siku zosi dza anavyohenda hata rero. 25 Napho hundahenda chadi cha kutimiza shariya zosi mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, dza vira arivyohuamuru, iyo ndiyo ndiyokala haki yehu.’ ”

6:4 6:4 Mariko 12:29

*6:4 6:4 Mwenyezi Mlungu ni mmwenga au Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, ndiye Mlungu macheye.

6:5 6:5 Mathayo 22:37; Mariko 12:30; Luka 10:27

6:6 6:6 Kumbukumbu 11:18–20

6:10 6:10 Mwandzo 12:7; Mwandzo 26:3; Mwandzo 28:13

6:13 6:13 Mathayo 4:10; Luka 4:8

6:16 6:16 Mathayo 4:7; Luka 4:12; Kutsama 17:1–7