7
Taifa rotsambulwa
ni Mwenyezi Mlungu
(Kutsama 34:11–16)
7:1 Mahendo 13:19Musa waenderera kugomba achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andakufisani kpwenye tsi ambayo munaphiya mkaimiliki na andazola mataifa ganjina manji kula tsi hiyo. Mndiphoinjira, andazola mataifa ganjina sabaa makulu genye mkpwotse na genye atu anji kuriko mwimwi: Ahiti, Agirigashi, Aamori, Akanani, Aperizi, Ahivi na Ajebusi. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiphotiya atu hinyo mwenu mikononi na muaturye, ni muaolage tsetsetse. Musiike chilagane chochosi nao wala msiaonere mbazi. Msilólane nao, wala kualóza ana enu achetu au alume. Mana muchihenda hivyo, atu hinyo andahenda ana enu asimhumikire Mwenyezi Mlungu ela aabudu milungu yanjina. Naye Mwenyezi Mlungu andakutsukirirwani na akuolageni mara mwenga. 7:5 Kumbukumbu 12:3Ela kaahendereni hivi: Kabomoleni mwatu mwao mwa kulavira sadaka phamwenga na nguzo zao anazoziabudu na vizuka vyao vya mlungu wao mchetu aihwaye Ashera na muoche vizuka vyao vya kutsonga. 7:6 Kutsama 19:5; Kumbukumbu 4:20; 14:2; 26:18; Tito 2:14; 1 Petero 2:9Hendani hivyo kpwa sababu mwimwi mu atakatifu kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Kahi ya atu osi duniani wakutsambulani mwimwi kusudi mkale atue mwenye, hazinaye ya samani.
“Mwenyezi Mlungu kayakumendzani mwimwi na kukutsambulani kpwa sababu mu anji sana kuriko atu anjina; mwimwi kala mu achache kuriko mataifa ganjina duniani. Ela kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala anakumendzani na kala anatimiza ahadiye ariyolaga akare enu, ndiyo mana wakutivyani na uwezo mkpwulu na kukukombolani kula utumwani, mikononi mwa Farao, mfalume wa Misiri. 7:9 Kutsama 20:5–6; 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 5:9–10Phahi, manyani kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiye Mlungu. Iye ni Mlungu muaminifu, anayetimiza chilaganeche na kuonyesa mendzwa isiyosika hata kpwa vivyazi elufu vya hara anaommendza na kugbwira amurize. 10 Ela andaripha hara anaommena kpwa kuaangamiza tsetsetse. Kandakala na vwende kumripha yemena Mlungu, andamripha phakpwe matsoni. 11 Kpwa hivyo hakikishani munagbwira amuri, malagizo na shariya ninazokuamuruni rero.”
Baraka kpwa ajili ya atu ndiotii
(Kumbukumbu 28:1–14)
12  7:12 Kumbukumbu 11:13–17Musa achienderera kugomba achiamba, “Mchiphundza shariya hizi na kuzigbwira, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andagbwira chilaganeche namwi na kukuonyesani mendzwaye isiyosika dza vira arivyolaga akare enu. 13 Andakumendzani na kukujaliyani namwi mundaenjerezeka na kukala na uvyazi. Andabariki minda yenu kusudi mphahe mtsere, uchi wa zabibu na mafuha. Andakubarikini kpwa kukuphani ngʼombe na vyaa vinji vya mangʼondzi kpwenye tsi ariyoalaga akare enu kukala andakuphani mwimwi. 14 Mundaajaliwa kuriko atu anjina osi duniani. Kahi yenu takundakala mlume wala mchetu mgumba wala mifugo yenu taindakala tasa. 15 Mwenyezi Mlungu andakuusirani makongo gosi na tamundaphahwa ni makongo mai mrigogamanya ko Misiri, ela andaapha makongo higo hinyo anaokumenani. 16 Olagani atu osi ambao Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andaatiya mwenu mikononi. Msiaonere mbazi wala kuabudu milungu yao, mana dzambo hiri rindakala muhego kpwenu.
17 “Mendzerepho munaamba hivi mwenu mioyoni, ‘Atu hinya ni anji kuriko swiswi, hunawezadze kuazola kula kpwenye tsi yao?’ 18 Msiaogophe, ela tambukirani vira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, arivyomuhenda mfalume wa Misiri na tsi ndzima ya Misiri. 19 Tambukirani majaribu makulu mrigoona na matso genu, ishara na maajabu na uwezo mkpwulu wa kuterya, ambao Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu wahumira kukukombolani, hivyo ndivyo ndivyoahendera atu munaoaogopha. 20 Zaidi ya higo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andahuma nyuchi kahi yao hadi hara ndiosala achidzifwitsa aolagbwe tsetsetse. 21 Phahi, msiaogophe, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, a kahi yenu. Iye ni Mlungu mkpwulu na wa kutisha. 22 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andazola atu a mataifa higa achache-achache mbere zenu kadiri munavyosengera mbere. Mwenyezi Mlungu kandakuruhusuni kugaolaga gosi mara mwenga, kpwa sababu muchihenda hivyo isabu ya nyama a tsakani indazidi na kukala dzambo ra hatari kpwenu. 23 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andagatiya maadui genu mwenu mikononi na kugahenda gaangaike sana hadi gafwe. 24 Andatiya afalume aho mwenu mikononi, namwi mundaaolaga tsetsetse nao taandatambukirwa tsona duniani. Taphana mutu yeyesi ndiyeweza kukuzuwiyani, hadi ndiphoaangamiza osi. 25 Ochani milungu yao ya vizuka. Msiaze feza wala zahabu zovwikpwa milungu yao, wala msizihale mkazihenda zenu. Kuhenda hivyo ni muhego kpwenu na ni dzambo rinaromtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 26 Usitiye mwako nyumbani chitu cha kutsukiza Mlungu, sedze ukatengbwa kpwa ajili ya kuangamizwa dza chitu hicho. Vimeneni na kuvibera kpwa sababu ni vitu virivyotengbwa ili viangamizwe tsetsetse.”

7:1 7:1 Mahendo 13:19

7:5 7:5 Kumbukumbu 12:3

7:6 7:6 Kutsama 19:5; Kumbukumbu 4:20; 14:2; 26:18; Tito 2:14; 1 Petero 2:9

7:9 7:9 Kutsama 20:5–6; 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 5:9–10

7:12 7:12 Kumbukumbu 11:13–17