8
Tambukira Mwenyezi Mlungu,
Mlunguo
Musa waenderera kugomba achiamba, “Hakikishani munagbwira amuri zosi ninazokuphani rero, ili mkale moyo, muenjerezeke na muinjire muimiliki tsi hira ambayo Mwenyezi Mlungu waapa kuapha akare enu. Tambukirani vira ambavyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, wakulongozani njira yosi kutsupira hiko jangbwani kpwa muda wa miaka hino mirongo mine, ili akuhendeni mnyenyekee na kukujezani kusudi amanye garigo mwenu mioyoni; napho mndagbwira amurize au hata. 8:3 Kutsama 16:1–36; Mathayo 4:4; Luka 4:4Wakuhendani mnyenyekee achikurichani musikire ndzala halafu achikuphani manna mchirya, chakurya ambacho mwimwi tamchimanya, wala akare enu. Wahenda hivyo ili aphahe kukufundzani kukala mwanadamu kaishi kpwa chakurya bahi, ela kpwa chila neno rilaro kanwani mwa Mwenyezi Mlungu. Miaka hino yosi mirongo mine nguwo zenu taziyatsakala, wala magulu genu tagayafutuka. Manyani mwenu mioyoni kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakutiyani adabu dza vira baba anavyomtiya adabu mwanawe. Hivyo, gbwirani amuri za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kpwa kulunga njiraze na kumuogopha. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakurehani kpwenye tsi nono yenye vidzuho na pula za madzi, yenye madzi gajerago madeteni na myangoni; tsi yenye nganu na shayiri, yenye mizabibu, mitini, mikomamanga, mizaituni na asali. Hiko mundaphaha chakurya tele na tamundaphungukirwa ni chitu. Mawege gana chuma na kpwenye myangoye munaweza kutsimba shaba ya kundu. 10 Mundarya na kushiba namwi mundamtogola Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kpwa tsi nono achiyokuphani.
Onyo kuhusu kumyala
Mwenyezi Mlungu
11  8:11 Hosea 13:5–6“Manyirirani msimyale Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kpwa kusalunga amurize, malagizoge na shariyaze ninazokuamuruni rero. 12 Hipho muchikala mkarya na kushiba, mkadzidzengera nyumba nono za kuishi; 13 na wakati ambapho vyaa vyenu vya ngʼombe na mangʼondzi genu, zahabu na feza zenu na chila chitu mrichonacho chikaenjerezeka; 14 manyirirani sedze mkahenda ngulu mwenu mioyoni na kumyala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, yekutuluzani utumwani tsi ya Misiri. 15 Iye wakulongozani kutsapira rira jangbwa kulu na ra kutisha, renye nyoka zenye sumu na visuse, kpwenye tsi hira ya litsapi isiyokala na madzi. Achikutuluzirani madzi kula kpwenye mwamba mufu. 16 Tsona achikurisani manna* 8:16 Manna ni chakurya chogbwa kula mlunguni. Kala ni utu dza podzo nyereru. Dzina hiro kpwa Chieburania kala ni swali riambaro, Ni utu wani uno? hiko jangbwani, chakurya ambacho akare enu kala taachimanya. Wahenda higo gosi kusudi akuhendeni mnyenyekee na akujezeni ili mwishirowe aphahe kukujaliyani mambo manono. 17 Ela manyirirani sedze mukaamba mwenu mioyoni, ‘Utajiri uhu hwauphaha kpwa uwezo wehu na chadi chehu enye.’ 18 Tambukirani kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiye anayekuphani uwezo wa kuphaha utajiri. Anahenda hivyo ili aonyese kukala cho chilagane arichoika na akare enu ni cha kpweli hadi rero. 19 Ela mchimyala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kulunga milungu yanjina; mchiihumikira na kuiabudu, nakuonyani vivi rero kukala kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu andakuangamizani. 20 Dza gara mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu anagaangamiza mbere zenu, ndivyo ndivyoangamizwa piya mwimwi, ichikala tamundamtii Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”

8:3 8:3 Kutsama 16:1–36; Mathayo 4:4; Luka 4:4

8:11 8:11 Hosea 13:5–6

*8:16 8:16 Manna ni chakurya chogbwa kula mlunguni. Kala ni utu dza podzo nyereru. Dzina hiro kpwa Chieburania kala ni swali riambaro, Ni utu wani uno?