9
Kusatii kpwa atu
Musa waenderera kugomba achiamba, “Phundzani mwi Aiziraeli! Hivi rero mphephi kuvuka muho Joridani, mphiye mkahale tsi ya atu enye mkpwotse kuriko mwimwi, na enye midzi mikulu yenye kuta zifikazo mainguni. Atu enye ni are na enye mkpwotse, yani Aanaki. Atu ambao munaamanya na mwasikira atu anaamba hivi kuahusu: ‘Ni ani ndiye subutu kupigana na Aanaki?’ Manyani rero hino kukala anayekutanguliyani dza moho uochao ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Iye andaashinda na kuaangamiza mbere zenu, kpwa hivyo mundaazola na kuaangamiza mara mwenga, dza vira Mwenyezi Mlungu arivyolaga.
“Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu achiazola atu hinyo mbere zenu, msigombe mwenu mioyoni mukaamba, ‘Ni kpwa sababu hu enye haki ndiyo mana Mwenyezi Mlungu akahureha humiliki tsi hino,’ mana Mwenyezi Mlungu akaazola atu hinya mbere zenu kpwa sababu ya uyi wao. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andazola atu a mataifa gago na akuhendeni mumiliki yo tsi yao. Andahenda vivyo si kpwa kukala mwimwi mu a haki au mu atu anono, ela ni kpwa kukala nyo atu a mataifa gaga ni ayi, na piya anatimiza chilagane arichoika na akare enu Burahimu, Isaka na Jakobo. Phahi, manyani kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani tsi hino nono muimiliki si kpwa sababu mu atu a haki kpwa kukala mwimwi mu atu a likakado.
“Tambukirani na msiyale jinsi murivyomtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, hiko jangbwani. Hangu siku hira mriphola tsi ya Misiri hadi siku mriphofika phatu hipha, mwimwi mukakala a kumuasi Mwenyezi Mlungu. Hata hiko kpwenye mwango Horebu, mwamtsukiza Mwenyezi Mlungu naye achireya sana, na achikala tayari kukuangamizani. 9:9 Kutsama 24:18Higa gahendeka wakati nriphokala nkaambuka dzulu ya mwango kuphokera myalawe ambayo yaandikpwa chilagane ambacho Mwenyezi Mlungu wachiika na mwimwi. Nakala hiko siku mirongo mine, usiku na mutsi; siyarya wala kunwa chochosi. 10 Halafu Mwenyezi Mlungu achinipha hira myalawe miiri ambayo wayiandika na chalache. Nayo kala ikaandikpwa maneno gosi ambago Mwenyezi Mlungu wakuambirani hiko mwangoni kula kahi-kahi ya moho siku ya mkpwutano. 11 Bada ya siku hizo mirongo mine, usiku na mutsi, Mwenyezi Mlungu wanipha myalawe iyo miiri ambayo yaandikpwa chilagane.
12 “Phahi, Mwenyezi Mlungu achiniamba, ‘Unuka, utserere upesi, kpwa sababu atuo urioatuluza Misiri akahenda uyi. Akaricha upesi njira nriyoaamuru alunge na akadzitengezera chizuka cha vyuma vya kuyayusha.’
13 “Piya, Mwenyezi Mlungu achiniamba, ‘Atu hinya nkaona kukala ni atu a likakado sana. 14 Niricha niaangamize asitambukirwe tsona duniani. Nami nindakuhenda uwe ukale taifa renye nguvu na kulu kuriko aho.’
15 “Phahi nagaluka, nchitserera kula ko mwangoni kuno nkatsukula hira myalawe miiri ya chilagane mwangu mikononi. Wakati uho nyo mwango kala unaaka moho. 16 Nálola, nchiona kukala mkahenda kare dambi mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kpwa kudzitengenezera chizuka cha mwana ndzau cha zahabu ya kuyayushwa. Namwi kala mkaricha kare njira ya Mwenyezi Mlungu ambayo wakuamuruni. 17 Kpwa hivyo, hira myalawe miiri iriyokala mwangu mikononi nchiitsupha photsi, nchiivundza mbere zenu. 18 Halafu nchidzibwaga chimabumabu mbere za Mwenyezi Mlungu, dza vira vya mwandzo, kpwa muda wa siku mirongo mine usiku na mutsi. Siyarya chakurya wala kunwa madzi, kpwa sababu ya dambi zosi mrizokala mkahenda. Mchimtsukiza Mwenyezi Mlungu kpwa mai mrigohenda mbereze. 19  9:19 Aeburania 12:21Mimi náogopha tsukizi za Mwenyezi Mlungu, mana kala akakutsukirirwani sana na kala a tayari kukuangamizani, ela achiniphundza wakati hinyo piya. 20 Vivyo hivyo Mwenyezi Mlungu kala akamtsukirirwa sana Aruni, na kala a tayari kumuangamiza. Phahi, nchimvoyera Aruni piya wakati uho. 21 Chisha náhala chira chitu chii chokuhendani muhende dambi, yani chira chizuka cha mwana ndzau mrichodzitengezera. Namyayusa na moho, nchimbunda-bunda na nchimsira hadi achikala tsikitsiki dza vumbi. Halafu vumbi hiro nchiritsupha kpwenye chidzuho chokala chinajera kula mwango hinyo.
22  9:22 Isabu 11:3; Kutsama 17:7; Isabu 11:34“Tsona mwamtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, hiko Tabera, Masa na Kiburothi-Hataava. 23  9:23 Isabu 13:17; Kumbukumbu 1:21; Isabu 13:31; Kumbukumbu 1:26; Aeburania 3:16Na Mwenyezi Mlungu ariphokuhumani kula Kadeshi-Barinea achiamba, ‘Ambukani mkaimiliki tsi ambayo nkakuphani,’ mwimwi mwaasi amuriye. Tamyamuamini Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu wala kuhenda gara arigokuambirani. 24 Mwimwi mukakala aasi mbere za Mwenyezi Mlungu hangu siku nriphokumanyani.
25 “Kpwa hivyo, nádzibwaga chimabumabu mbere za Mwenyezi Mlungu kpwa siku mirongo mine, usiku na mutsi kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala akaamba andakuangamizani. 26 Nchivoya Mwenyezi Mlungu, nchiamba, ‘Ee Mwenyezi Mlungu, usiangamize atuo ambao ni urisio, atu urioakombola kpwa ukuluo na urioatuluza kula tsi ya Misiri kpwa uwezoo mkpwulu. 27 Tambukira atumishio Burahimu, Isaka na Jakobo, wala usijali likakado, uyi na dambi za atu hinya ariohipha, 28 sedze atu a kura urikohutuluza akaamba, “Mwenyezi Mlungu waatuluza kusudi aolage jangbwani kpwa sababu kayaweza kuainjiza tsi ariyolaga na kpwa sababu waamena.” 29 Mana, hinya ni atuo na urisio, atu ambao waakombola kpwa uwezoo, atu urioatuluza we mwenye Misiri.’ ”

9:9 9:9 Kutsama 24:18

9:19 9:19 Aeburania 12:21

9:22 9:22 Isabu 11:3; Kutsama 17:7; Isabu 11:34

9:23 9:23 Isabu 13:17; Kumbukumbu 1:21; Isabu 13:31; Kumbukumbu 1:26; Aeburania 3:16