10
Musa anaphokera tsona amuri kumi
(Kutsama 34:1–10)
Musa waenderera kugomba achiamba, “Wakati hinyo Mwenyezi Mlungu waenderera kugomba nami achiamba, ‘Tsonga myalawe miiri dza iratu ya kpwandza na utengeze sanduku ra mbao, chisha uambuke hiku kpwangu dzulu mwangoni, nami nindaiandika maneno garatu kala nkaandika kpwenye myalawe ya kpwandza uriyoivundza, nawe undayiika mo sandukuni.’
“Phahi, nchitengeza sanduku ra mbao za mshita na nchitsonga myalawe miiri dza iratu ya kpwandza, nchiambuka mwango na hira myalawe mwangu mikononi. Mwenyezi Mlungu waandika kpwenye myalawe iyo maneno dza garatu gara ga mwandzo. Maneno higo kala ni zira shariya kumi arizokala akakuambirani kura mwangoni kula kahi-kahi ya moho siku hira ambayo mosi kala mkakusanyika. Ndipho Mwenyezi Mlungu achinipha myalawe hiyo. Chisha nchigaluka, nchitserera kula mwangoni nchendaika myalawe iyo ndani ya sanduku nrirokala nkatengeza dza vira Mwenyezi Mlungu kala akaniamuru. Nayo i ndani ya sanduku hiro hadi rero.”
10:6 Isabu 20:28; 33:38(Atu a Iziraeli achisafiri kula phatu phoihwa Visima vya Ana a Jakani hadi Mosera. Aruni achifwa na achizikpwa kuko. Eliazari mwanawe, achihala nafwasiye kama mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Kula hipho, achisafiri hadi Gudigoda na kula Gudigoda hadi Jotibatha, seemu yenye vidzuho vinji vinavyojera madzi. 10:8 Isabu 3:5–8Wakati hinyo, Mwenyezi Mlungu achitenga atu a mbari ya Lawi akale atsukuli a Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu, ahumike mbere za Mwenyezi Mlungu kama alavyadzi-sadaka na abariki atu kpwa dzinare. Hivi ndivyo anavyohenda hadi rero. Ndiyo mana Alawi taana seemu ya tsi ya kurisi dza mbari zanjina. Mwenyezi Mlungu mwenye ndiye urisi wao, dza viratu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, arivyoaahidi.)
10  10:10 Kutsama 34:28Musa achienderera kuamba, “Násagala hiko mwangoni kpwa muda wa siku mirongo mine, usiku na mutsi, dza vira mwandzo. Mwenyezi Mlungu achiniphundza tsona naye kayakuangamizani. 11 Halafu Mwenyezi Mlungu achiniamba, ‘Dzitayarishe uenderere na charocho cha kualongoza atu kusudi aweze kuinjira na kumiliki tsi nriyoapira akare enu kukala ndaapha.’
Mambo ambago Mlungu analonda
Aiziraeli ahende
12 “Sambi, uwe Iziraeli, Mwenyezi Mlungu, Mlunguo analonda umuogophe, ulunge njiraze zosi, ummendze na umuhumikire kpwa moyoo wosi na kpwa rohoyo yosi. 13 Tsona ulunge amuri na masharuti ga Mwenyezi Mlungu nnagokulagiza rero. Henda higa kpwa fwaidayo mwenye.
14 “Lola, ko dzulu mlunguni kpwenye, dunia na vyosi virivyo mumo ni mali ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. 15 Ela Mwenyezi Mlungu wahamirwa ni akare enu tu na achiamendza ndio mana achikutsambulani mwimwi murio chivyazi chao kuriko atu anjina osi, mkale akpwe dza murivyo rero. 16 Kpwa hivyo, lungani chilagane cha Mwenyezi Mlungu* 10:16 Hipha Chieburania chinaamba, dekani magovi ga mioyo yenu. na msikale tsona atu a likakado. 17  10:17 1 Timothi 6:15; Maono 17:14; 19:16; Mahendo 10:34; Arumi 2:11; Agalatia 2:6; Aefeso 6:9Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiye Mlungu mkpwulu kushinda milungu yosi na Mkpwulu wa akulu. Iye ni Mlungu mkpwulu na mwenye nguvu na ni wa kuogophewa sana. Kapendeleya mutu wala kuhongbwa. 18 Anakanira haki za anachiya na magungu na anaamendza ajeni asagalao kahi yenu na kuapha chakurya na nguwo. 19 Kpwa hivyo, amendzeni ajeni asagalao kahi zenu kpwa sababu mwimwi piya kala mu ajeni ko tsi ya Misiri. 20 Muogopheni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na mumhumikire iye macheye, mkale aaminifu kpwakpwe na ichikala ni lazima muape, phahi apani kpwa dzinare bahi. 21 Mtogoleni Iye, mana Iye ndiye Mlungu wenu ambaye akakuhenderani mambo higa makulu na ga kutisha mrigoona na matso genu enye. 22  10:22 Mwandzo 46:27; Mwandzo 15:5; 22:17Akare enu ariphophiya Misiri, kala ni atu mirongo sabaa tu, ela sambi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, akakuhendani mkale anji dza nyenyezi za mlunguni.”

10:6 10:6 Isabu 20:28; 33:38

10:8 10:8 Isabu 3:5–8

10:10 10:10 Kutsama 34:28

*10:16 10:16 Hipha Chieburania chinaamba, dekani magovi ga mioyo yenu.

10:17 10:17 1 Timothi 6:15; Maono 17:14; 19:16; Mahendo 10:34; Arumi 2:11; Agalatia 2:6; Aefeso 6:9

10:22 10:22 Mwandzo 46:27; Mwandzo 15:5; 22:17