11
Tambukirani makulu mrigohenderwa
ni Mwenyezi Mlungu
Musa waenderera kugomba achiamba, “Mendzani Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kuhenda gosi anagokulondani muhende. Gbwirani masharutige, shariyaze na amurize siku zosi. Tambukirani vivi rero vira Mwenyezi Mlungu arivyokutiyani adabu, arivyokuonyesani ukuluwe, nguvuze na uwezowe mkpwulu wa kuterya. Mana sikagomba na ana enu ambao taayaona wala kusikira gosi arigohenda Mwenyezi Mlungu, ela nagomba na mwimwi. 11:3 Kutsama 7:8—12:13Tambukirani isharaze na vilinjevye arigohenda hiko Misiri kpwa mfalume wa Misiri na tsiiye yosi; 11:4 Kutsama 14:28msiyale arigohendera jeshi ra Misiri, farasi aho na magari gao ga kuvwehwa ni farasi, vira arivyohosa jeshi hiro kpwenye Bahari Ya Shamu ririphokala rinakulungani, na vira Mwenyezi Mlungu arivyoangamiza jeshi hiro hadi hivi rero. Piya tambukirani vira Mwenyezi Mlungu arivyokuhenderani hiko jangbwani hadi mchifika hipha, 11:6 Isabu 16:31–32na mambo arigohendera Dathani na Abiramu, ana a Eliabu, mwana wa Rubini, vira arizi irivyofwenuka matsoni pha atu osi a Iziraeli na kuamiza phamwenga na jamaa zao, mahema gao, nyama aho osi na atumishi aho osi ariokala moyo. Mana matso genu gaona mahendo gosi makulu ambago Mwenyezi Mlungu wahenda.”
Baraka za tsi ya ahadi
Musa waenderera kuamba, “Kpwa hivyo lungani amuri zosi ninazokuamuruni siku hino ya rero, ili mphahe kuinjira na kumiliki tsi munayophiya, mphahe kukala na maisha mare kpwenye tsi hiyo, tsi yenye rutuba, tsi ambayo Mwenyezi Mlungu walaga kuapha akare enu na chivyazi chao. 10 Tsi munayophiya kpwendaimiliki siyo dza tsi ya Misiri mrikola, ambako mwaphanda mtsere na mchilondwa kumwagira madzi avi ni minda ya mboga. 11 Ela tsi munayophiya kpwendamiliki ni tsi ya myango na madete, inayophaha mvula ya kutosha kula mlunguni; 12 Piya ni tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anaijali. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anailola na kuimanyirira siku zosi hangu mwandzo hadi mwisho wa mwaka.
13  11:13 Alawi 26:3–5; Kumbukumbu 7:12–16; 28:1–14“Phahi, mchilunga amuri zangu ninazokuphani rero, mchimmendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kumuhumikira kpwa mioyo yenu yosi na kpwa roho zenu zosi, 14 iye andaipha tsi yenu mvula kpwa wakatiwe, mvula za mwaka na mvula za vuri namwi mundavuna nganu yenu, uchi wa zabibu zenu na mafuha genu. 15 Andahenda nyasi zimere ko weruni kpwa ajili ya mifugo yenu. Na mwimwi enye mundarya na kushiba. 16 Dzimanyirireni sedze mioyo yenu ikachengeka, halafu mkagaluka na kuabudu milungu yanjina. 17 Muchihenda hivyo Mwenyezi Mlungu andakutsukirirwani naye andafunga mlunguni ili kusikale na mvula, tsi iriche kulavya mavunoge, na mwi enye mufwe upesi kpwenye tsi nono ambayo Mwenyezi Mlungu anakuphani.
18  11:18 Kumbukumbu 6:6–9“Phahi higa maneno gangu gaikeni mwenu mioyoni na mwenu rohoni, chisha mugafunge mwenu mikononi na mwenu vilanguni, ili msigayale. 19 Fundzani ana enu maneno higa na mgabishe msagalapho mwenu madzumbani, munyendekapho, mulalapho na mulamukapho. 20 Gaandikeni kpwenye mimo ya miryango yenu na maryango ga midzi yenu, 21 ili mwimwi na ana enu mphahe kuishi maisha mare kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, waapa kuapha akare enu siku zosi ambazo dunia indakalapho.
22 “Ichikala mundagbwira amuri zosi ambazo nakuphani, ambazo ni; kummendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kulunga njiraze zosi na kukala aaminifu kpwakpwe, 23 phahi Mwenyezi Mlungu andazola mataifa ganjina makulu genye mkpwotse kuriko mwimwi. Namwi mundaphaha tsi ariyoisagala. 24  11:24 Joshuwa 1:3–5Chila phatu mndiphovyoga phandakala phenu. Tsi yenu indaandzira jangbwa ra uphande wa mwakani hadi kpwenye myango ya Lebanoni uphande wa vurini, na kula muho Yufurati uphande wa mlairo wa dzuwa hadi kpwenye Bahari Kulu uphande wa mtswerero wa dzuwa. 25 Taphana mutu yeyesi ndiyeweza kukuturyani. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andaahenda atu akuogopheni phophosi mndiphophiya kpwenye tsi iyo dza vira arivyokulagani.
26 “Lolani, hino rero naika baraka na lana mbere zenu. 27 Baraka napho mundalunga amuri za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ambazo ninakuphani hivi rero; 28 na lana napho tamundalunga amuri za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu au kuricha njira ninazokuamuruni na kulunga milungu yanjina ambayo kala tamuimanya. 29  11:29 Kumbukumbu 27:11–14; Joshuwa 8:33–35Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ndiphokufisani kpwenye tsi munayophiya kpwendaimiliki, mundatangaza baraka kula mwango Gerizimu na lana kula mwango Ebali. 30 (Myango hino i ngʼambo ya muho Joridani, uphande wa mtswerero wa dzuwa wa njira kulu ya kuelekeya uphande wa mtswerero wa dzuwa wa tsi ya Akanani anaoishi Araba kulolana na Giligali kanda ya mihi yiihwayo mialoni, ya More.) 31 Vivi mu phephi muvuke muho Joridani muinjire kumiliki tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani. Phahi ndiphoimiliki na kusagala mumo, 32 hakikishani munalunga shariya zosi na malagizo ambago nakuphani rero.”

11:3 11:3 Kutsama 7:8—12:13

11:4 11:4 Kutsama 14:28

11:6 11:6 Isabu 16:31–32

11:13 11:13 Alawi 26:3–5; Kumbukumbu 7:12–16; 28:1–14

11:18 11:18 Kumbukumbu 6:6–9

11:24 11:24 Joshuwa 1:3–5

11:29 11:29 Kumbukumbu 27:11–14; Joshuwa 8:33–35