12
Phatu pha macheye pha ibada
Musa waenderera kugomba achiamba, “Hizi ndizo shariya na malagizo ambago ni mgalunge kpwa makini kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu akakuphani muimiliki, siku zosi za maisha genu. Banangani kabisa myango mire, vidzango na kolo za mihi yenye makodza maitsi, yani mwatu mosi ambamo atu mndioazola kala achiabudu milungu yao. 12:3 Kumbukumbu 7:5Bomolani mwatu mwao mwa kulavira sadaka na kuvundza-vundza nguzo zao anazoziabudu. Vitiyeni moho vyo vizuka vya mlungu wao aihwaye Ashera na mvundze-vundze vizuka vyao vya kutsongbwa, msisaze chochosi cha kuhenda vitambukirwe.
“Wala msimuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu dza vyo aabuduvyo milungu yao. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andatsambula phatu kahi ya mbari zosi ili aike dzinare na ahende makaloge. Mwimwi ni muendze phatu hipho na mphiye, mkalavye sadaka zenu za kuochwa na sadaka za kutsindza, mafungu ga kumi ga mavuno genu na sadaka za mtsango malumu, sadaka zenu za hiyari na za kuusa hati, ana a mwandzo a ngʼombe na a mangʼondzi genu. Mundarya mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kuko na muhererwe phamwenga na atu a nyumba zenu kpwa sababu ya gosi mchigohenda na mikono yenu ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akagajaliya.
“Msihende dza vira hunavyohenda sambi, ambapho chila mutu anahenda kama oanavyo ni sawa; kpwa sababu bado tamdzangbwefika phatu pha kuoya na kpwenye urisi ambao Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani. 10 Wakati mndiphovuka muho Joridani na kusagala kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuphani muimiliki, na ndiphokurindani na maadui genu gosi ganagokuzungulukani na akuhendeni muoye na msagale salama, 11 phahi mundaphirika vyosi ninavyokulagizani phatu pha ibada ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andaphatsambula. Yani mundaphirika sadaka zenu za kuochwa, sadaka za kutsindza, mafungu ga kumi ga mavuno genu, sadaka ya mtsango malumu na sadaka za kuusa hati. 12 Hiko mundahererwa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, mwimwi phamwenga na ana enu a chilume na a chichetu, ahendadzi-kazi enu alume kpwa achetu na Alawi anaoishi kpwenye midzi yenu kpwa sababu taana seemu wala urisi kahi zenu. 13 Hakikishani tamundalavya sadaka zenu za kuochwa phatu phophosi munaphoona sawa; 14 ela phatu ambapho Mwenyezi Mlungu akaphatsambula pha mbari mwengayapho kahi ya mbari zenu, hipho ndipho phatu mndipholavira sadaka zenu za kuochwa na mndiphohendera mambo ganjina gosi ambago nkakuamuruni muhende.
15 “Ela munaweza kutsindza na kurya nyama enu kpwenye midzi yenu kama mmendzavyo, sawa-sawa na mndivyojaliwa ni Mwenyezi Mlungu. Atu osi, akale swafi au najisi anaweza kurya, dza vira munavyorya nyama ya chiphala au ya kulungu. 16  12:16 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 15:23Ela msirye milatso ya nyama hinyo; imwageni photsi dza madzi. 17 Msirye vitu hivi mwenu midzini: mafungu ga kumi ga mtsere wenu, uchi wa zabibu zenu na mafuha genu, au ana a mwandzo a ngʼombe zenu na mangʼondzi genu, au sadaka zenu za kuusa hati, za hiyari na sadaka ya mtsango malumu. 18 Ela mundavirya mbere za Mwenyezi Mlungu, phatu ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andaphatsambula. Mundavirya mwimwi phamwenga na ana enu a chilume na a chichetu, atumishi enu na ahendadzi-kazi enu na Alawi anaoishi kpwenye midzi yenu. Namwi mundahererwa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kpwa gosi mndigohenda. 19 Manyirirani msiyale Alawi muda wosi ndiosagala kpwenye tsi yenu.”
20 Musa waenderera kuamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ndiphopanula tsi yenu, kama arivyolaga namwi muambe, ‘Nndarya nyama’ kpwa sababu munakpwiru, ndipho munaweza kurya nyama chiasi mlondacho. 21 Napho phatu pha ibada ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, waphatsambula, pha kure sana namwi, phahi munaweza kutsindza ngʼombe au mangʼondzi ambago Mwenyezi Mlungu akakujaliyani, kama nrivyokuamuruni na munaweza kurya chiasi chochosi mlondacho kpwenye midzi yenu. 22 Mutu yeyesi anaweza kurya, akale swafi au najisi. Mundairya nyama iyo dza munavyorya chiphala au kulungu. 23  12:23 Alawi 17:10–14Ela dzimanyirireni msedze mkarya milatso, mana milatso ni uhai. Kpwa hivyo, msirye uhai phamwenga na nyama. 24 Msirye milatso hiyo, ela imwageni photsi dza madzi. 25 Msirye milatso, ili mambo gakuphihireni sawa mwimwi na ana enu. Mana mundakala mkahenda sawa mbere za Mwenyezi Mlungu. 26 Vitu vitakatifu ndivyolavya na sadaka zenu za kuusa hati, mundavihala na kuviphirika phatu ambapho Mwenyezi Mlungu andaphatsambula. 27 Sadaka za kuochwa, nyama na milatso, ni muilavye phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Mnaruusiwa kurya nyama ela milatso ya nyama mundaimwaga phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 28 Hakikishani munagbwira maneno higa nnagokuamuruni, kusudi mphahe kuongokerwa mwimwi phamwenga na chivyazi chenu chedzacho hata kare na kare, mana mundakala munahenda manono na ga sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
Onyo kuhusu kuabudu vizuka
29 “Wakati Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andaangamiza mataifa higa mbere zenu, na wakati mndiphogazola na kusagala kpwenye tsi yao, 30 manyirirani sedze mkadzihega kpwa kuuza-uza kuhusu milungu yao na kuamba, ‘Mataifa higa gaabudu viphi milungu yao ili naswi huabudu dza vivyo?’ 31 Msimuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu dza aho anavyoabudu milungu yao, kpwa mana chila dzambo ra kutsukiza ambaro Mwenyezi Mlungu warizira, nyo arihendera milungu yao, aho aocha hadi ana aho alume na achetu, ili kuilavira sadaka milungu yao.
32  12:32 Kumbukumbu 4:2; Maono 22:18–19“Hakikishani munahenda chila chitu ambacho nkaamuru; msienjereze chitu wala msiphunguze chitu.”

12:3 12:3 Kumbukumbu 7:5

12:16 12:16 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 15:23

12:23 12:23 Alawi 17:10–14

12:32 12:32 Kumbukumbu 4:2; Maono 22:18–19