13
Musa waenderera kugomba achiamba, “Kuchizembuka nabii au mtabiri wa kuhumira ndoso kahi yenu na kuapha ishara au ajabu fulani, halafu neno, ishara au vilinje achivyokuambirani gahendeke na aambe, ‘Hulungeni milungu yanjina huihumikire,’ milungu ambayo tamdzangbweimanya, msiphundze maneno ga nabii hiye wala mtabiri hiye wa kuhumira ndoso, kpwa mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anamuhumira kukujezani kusudi amanye napho munammendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, na mioyo yenu yosi na roho zenu zosi. Lungani Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na mumuogophe, gbwirani amurize na musikire sautiye. Muhumikireni na mumgbwire ngingingi. Ela nabii hiye au mtabiri wa kuhumira ndoso ni aolagbwe, kpwa sababu andakala akakufundzani uasi mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, yekutuluzani kula tsi ya Misiri na kukukombolani kula utumwani. Nabii au mutu hiye wa ndoso analonda kukuhendani mriche njira ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, wakuamuruni muilunge. Hivi ndivyo ndivyosisa uyi kahi yenu.
“Ichikala nduguyo ndani mwenga, au mwanao mlume, au mchetu, au mcheo unayemmendza sana au msenao ummendzaye, andakushawishi kpwa siri aambe, ‘Huphiye hukaabudu milungu yanjina,’ ambayo uwe wala akareo tamuimanya, milungu ya atu anaosagala phephi namwi au anaosagala kure namwi, kula pembe mwenga ya dunia hadi pembe yanjina; usikubali wala kumphundza, usimuonere mbazi wala kumfwitsa; ela ni mumuolage kpwa kumpiga mawe. Uwe ni ukale wa kpwandza wakati wa kumuolaga halafu anjina osi alungizire. 10 Mpigeni mawe hadi afwe, kpwa sababu akajeza kukuvweha kure na Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ambaye wakutuluzani utumwani hiko tsi ya Misiri. 11 Ndipho Aiziraeli osi andasikira na kuogopha, nao taandahenda uyi dza hinyo kahi yenu.
12 “Mndiphosikira kpwenye mudzi mmwengawapho wa midzi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuphani msagale, 13 kukala atu fulani ayi kahi yenu, akaachenga atu a mudzi kpwa kuamba, ‘Huphiyeni hukaabudu milungu yanjina,’ milungu ambayo tamuimanya; 14 phahi mundauza-uza na kuhenda uchunguzi na kuendza kpwa makini. Napho ni kpweli kukala dzambo ra kutsukiza dza hiri rikahendeka kahi yenu, 15 atu a mudzi hinyo ni muaolage kpwa mufyu. Mudzi hinyo ni muangamize tsetsetse phamwenga na atu na ngʼombe zosi. 16 Kusanyani vitu vyosi mvirehe kpwenye muhala wa nyo mudzi chisha muoche nyo mudzi na chila chitu dza sadaka ya kuochwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Mudzi hinyo undakala gandzo hata kare na kare nao taundadzengbwa tsona. 17 Msihale chitu ambacho chikalaviwa chiochwe, kusudi Mwenyezi Mlungu ariche tsukizize mbii. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuonyesani rehema na kukuonerani mbazi na akuhendeni mkale anji sana dza arivyolaga akare enu. 18 Mwenyezi Mlungu andahenda higa ichikala mundagbwira amurize zosi ambazo nakuphani vivi rero na kuhenda garigo sawa phakpwe matsoni.”