14
Mila za kuomboleza
Musa waenderera kugomba achiamba, 14:1 Alawi 19:28; 21:5“Mwimwi mu ana a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu; msidzitsodze wala kunyola chiphala lihosini kpwa ajili ya mutu achiyefwa. 14:2 Kutsama 19:5–6; Kumbukumbu 4:20; 7:6; 26:18; Tito 2:14; 1 Petero 2:9Mwimwi mu atakatifu a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Mwenyezi Mlungu akakutsambulani mwimwi mkale hazinaye ya samani kahi ya atu osi, kosi duniani.
Nyama swafi na najisi
(Alawi 11:1–47)
“Msirye nyama ambao ni tsukizo kpwa Mlungu. Nyama ambao munaweza kurya ni hano: ngʼombe, ngʼondzi, mbuzi, kulungu, chiphala, kongoni, mbuzi a tsakani, chiphala chereru, chidzisa na pofu; na chila nyama ambaye makpwatsage gaganyika seemu mbiri na anatserura. Ela kahi ya nyama atserurao, au ario na makpwatsa ga kuganyika seemu mbiri, msirye ngamia, tsungula na kpwangʼa, dzagbwe anatserura ela makpwatsa gao tagaganyikire seemu mbiri; hinyo ni najisi kpwenu. Msirye nguluwe, mana dzagbwe ana makpwatsa garigoganyika seemu mbiri ela katserura; hiye ni najisi kpwenu. Msirye nyama zao wala msigute nyufu zao.
“Munaweza kurya nyama osi a madzini enye mapezi na mamba. 10 Ela chiumbe chochosi cha madzini ambacho tachina mapezi wala mamba msirye, hicho ni najisi kpwenu.
11 “Munaweza kurya nyama osi a mapha ario swafi. 12 Ela msirye nyama hinya a mapha: kozi, furukombe, pungu, 13 mweko, aina zosi za nderi, 14 aina zosi za kunguru, 15 mbuni, bweka, dudumizi, aina zosi za chiphanga, 16 aina zosi za vimburu, 17 aina zosi za manjera, 18 korongo, koikoi, hudihudi na chila aina ya nundu. 19 Adudu osi enye mapha anyendekao kpwa magulu mane, hinyo ni najisi kpwenu. 20 Munaweza kurya adudu osi enye mapha ario swafi. 21  14:21 Kutsama 23:19; 34:26Kpwa sababu mwimwi mu atakatifu a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, msirye nyama yeyesi chiyefwa mwenye. Ela munaweza kumupha mjeni asagalaye kpwenye midzi yenu arye au munaweza kumguzira mutu wa taifa ranjina. Mana mwimwi mu atu atakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
“Msijite mwana mbuzi kuhumira maziya ga nine.
Shariya kuhusu fungu ra kumi
22  14:22 Alawi 27:30–33; Isabu 18:21“Tengani mafungu ga kumi ga mavuno gosi ga minda yenu chila mwaka. 23 Halafu mphiye phatu ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akaphatsambula phakale makaloge, na hipho mbereze mundarya mafungu ga kumi ga mitsere yenu, ga uchi wa zabibu zenu, ga mafuha, ga ana a mwandzo a ngʼombe na a mangʼondzi genu. Muhende hivi kusudi mdzifundze kumuogopha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu chila wakati. 24 Ichikala pho phatu pha ibada ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, akaphatsambula ni kure sana namwi tamuweza kutsukula mafungu ga kumi ga mavuno genu ambago Mwenyezi Mlungu akakujaliyani kuphaha, phahi, mundahenda hivi: 25 Mundaguza mavuno genu na kuphirika pesa hizo hadi phatu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ariphotsambula. 26 Mundahumira hizo pesa kugula chochosi mndichomendza ikale ni ngʼombe, ngʼondzi, uchi wa zabibu au uchi mufu. Mundavirya na kuhererwa hipho mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phamwenga na jamaa zenu.
27 “Msiyale Alawi anaoishi kahi yenu; aho taana fungu wala urisi wao kahi yenu. 28 Chila mwisho wa mwaka wa hahu lavyani mafungu ga kumi ga mavuno genu gosi na kugaika akiba kpwenye midzi yenu. 29 Iyo indakala kpwa ajili ya Alawi, (kpwa sababu taana fungu wala urisi kahi yenu) ajeni, anachiya na magungu ambao anaishi kpwenye midzi yenu, ili edze arye na kushiba. Hendani hivi ili Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ajaliye kazi zenu zosi muhendazo na mikono yenu.”

14:1 14:1 Alawi 19:28; 21:5

14:2 14:2 Kutsama 19:5–6; Kumbukumbu 4:20; 7:6; 26:18; Tito 2:14; 1 Petero 2:9

14:21 14:21 Kutsama 23:19; 34:26

14:22 14:22 Alawi 27:30–33; Isabu 18:21