15
Mwaka wa kuoya
(Alawi 25:1–7)
Musa waenderera kugomba achiamba, “Chila mwisho wa mwaka wa sabaa mundaaswamehe osi ario na madeni genu. Hivi ndivyo ndivyohenda: chila mmwenga yemuaphasa Muiziraeli myawe, naamswamehe ro deni, wala asimuise tsona kpwa sababu Mwenyezi Mlungu mwenye akatangaza madeni gaswamehewe. Munaweza kuaisa ajeni, ela madeni gosi ga Aiziraeli ayawenu mundagaswamehe.
“Taphana hata mmwenga ndiyekala mchiya kahi yenu mana kpwenye yo tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuphani ikale yenu andakujaliyani sana, napho mundamphundza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kpwa kugbwira amurize nnazokuphani hivi rero. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakujaliyani dza vira arivyokulagani. Namwi mundagaaphasa mataifa manji, ela mwimwi tamundaaphaswa. Viratu vira mundatawala mataifa manji, ela mataifa higo tagandakutawalani.
15:7 Alawi 25:35“Ichikala phandakala na mchiya kahi ya jamaazo, kpwenye mudzi mmwengawapho wa midzi iriyo kahi ya tsi muhewayo ni Mwenyezi Mlungu, msikale afu au achoyo kpwakpwe. Badalaye, mvugule mikono yenu na kumkopesha kpwa mendzwa chiasi cha kutosha mahitajige. Dzimanyirireni sedze mkaaza mambo mai mwenu mioyoni, mukaamba, ‘Mwaka wa sabaa, mwaka wa kuswamehe adeni u phephi,’ na mkakosa kumlolato ndugu yenu mchiya na mkarema kumkopesha. Muchihenda hivyo, iye anaweza kumririra Mwenyezi Mlungu kpwa sababu yenu na iyo indakala dambi kpwenu. 10 Apheni achiya moyo kutsuka bila kunungʼunika, mana kpwa ajili ya hiro, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andajaliya kazi zenu zosi. 11  15:11 Mathayo 26:11; Mariko 14:7; Johana 12:8Achiya taandaricha kukalapho kpwenye tsi; kpwa hivyo nakuamuruni, msikundzire mikono ndugu zenu ariotsowekpwa na achiya.
Atumwa a Chieburania
anarichirwa huru
(Kutsama 21:1–11)
12  15:12 Alawi 25:39–46“Mueburania myao achidziguza kpwako, akale ni mlume au mchetu, andakuhumikira kpwa miaka sita, ela mwaka wa sabaa, undamricha huru. 13 Nawe undiphomricha huru, usimriche aphiye mikono mihuphu. 14 Muphe chira urichonacho moyo kutsuka kama Mwenyezi Mlungu achivyokujaliya, yani mavunogo, mifugoyo au uchio wa zabibu. 15 Tambukirani kukala mwimwi kala mu atumwa hiko Misiri na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, achikukombolani, ndiyo mana rero nakuamuruni hivyo. 16 Ela ye mtumwa achiamba, ‘Sindauka pha phako,’ kpwa kukala anakumendza uwe na jamaayo na anasagala vinono pho phako, 17 phahi, undahala mwityo umuombole sikiro hadi nyo mwityo ugutane na mbao ya mryango naye andakala mtumwao maishage gosi. Mjakazio naye undamuhenda dza vivyo. 18 Usione ugumu kurichira huru mtumwao, mana, akakuhumikira kpwa muda wa miaka sita kpwa nusu ya mshahara wa mtumishi wa kuriphwa. Henda hivyo naye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, andakujaliya kpwa chila uhendaro.
Sadaka ya ana a mwandzo
a ngʼombe na a mangʼondzi
19  15:19 Kutsama 13:12“Tenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ana osi a mwandzo alume a mifugoyo yani a ngʼombe na a mangʼondzi. Usiahendese ngʼombe hinyo kazi na mangʼondzi higo usiakate nyoya. 20 Chila mwaka, uwe na atu a nyumbayo mundarya nyama hinyo mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phatu Mwenyezi Mlungu ndiphotsambula. 21 Ela nyama hiye achikala na chirema, akale ni chiwete au chipofu, au ana chirema chanjina chochosi, usimulavye kukala sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. 22 Murye nyama iye kpwako mudzini. Atu osi ario swafi na ario najisi anaweza kumurya dza vira anavyorya chiphala au kulungu. 23  15:23 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23Ela usirye milatsoye, imwage photsi dza madzi.”

15:7 15:7 Alawi 25:35

15:11 15:11 Mathayo 26:11; Mariko 14:7; Johana 12:8

15:12 15:12 Alawi 25:39–46

15:19 15:19 Kutsama 13:12

15:23 15:23 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23