16
Sikukuu ya Pasaka
(Kutsama 23:14–17; 34:18–24; Alawi 23:4–8; Kutsama 12:1–20)
16:1 Kutsama 12:1–20; Alawi 23:5–8; Isabu 28:16–25Musa waenderera kuaambira Aiziraeli, “Sherekeyani Pasaka ili kuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu mwezi wa Abibu.* 16:1 Mwezi wa Abibu ni mwezi wa Chieburania ambao unagbwa sawa na mwezi wa hahu au wa ne kahi za kalenda zehu za siku hizi. Mana katika mwezi hinyo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu wakutuluzani Misiri wakati wa usiku. Lavyani sadaka ya Pasaka kula mifugo yenu ya mangʼondzi au ngʼombe phatu pha ibada ambapho Mwenyezi Mlungu andaphatsambula. Msirye sadaka iyo na mikahe iriyotiywa hamira. Ryani mikahe isiyotiywa hamira kpwa muda wa siku sabaa ambayo ni ishara ya mateso, kpwa sababu mwahenda wangbwi kutuluka Misiri. Kpwa hivyo, hendani hivi ili mtambukire hira siku mriphotuluka Misiri muda wosi ndioishi. Kpwa muda wa siku sabaa kusionekane hamira kpwenye tsi yenu yosi, na nyama ya ye nyama yetsindzwa dziloni ra siku ya kpwandza isisale hadi ligundzu. Msilavye sadaka ya Pasaka kpwenye mudzi wowosi ambao Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuphani; ela ni muilavye phatu pha ibada ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andaphatsambula. Mlavireni sadaka ya Pasaka wakati wa dziloni, dzuwa rinaphotswa, wakati dza hura mriphotuluka Misiri. Jitani yo nyama na muirye phatu hipho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ndiphotsambula. Ligundzure mundagaluka na kuuya kpwenye mahema genu. Kpwa muda wa siku sita mundarya mikahe isiyotiywa hamira. Siku ya sabaa ni muhende mkpwutano mkpwulu wa kuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na msihende kazi za kawaida siku hiyo.
Sikukuu ya mavuno
(Kutsama 34:22)
16:9 Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31“Olangani majuma sabaa; kuandzira wakati munaphoandza kuvuna mtsere. 10 Halafu sherekeyani Sikukuu ya mavuno ili kuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kpwa kulavya sadaka ya hiyari chiasi kulengana na vira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anavyokujaliyani. 11 Mundahererwa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, mwimwi phamwenga na ana enu a chilume na a chichetu, atumishi enu, Alawi, ajeni, anachiya na magungu ambao anasagala phamwenga namwi. Hendani higa phatu ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiphotsambula. 12 Tambukirani kukala mwakala atumwa hiko Misiri kpwa hivyo lungani masharuti higa kpwa makini.
Sikukuu ya vibanda
(Alawi 23:33–43; Isabu 29:12–39)
13 “Bada ya kuwaga mtsere wenu wosi na kuminya zabibu zenu, sherekeyani Sikukuu ya Vibanda kpwa muda wa siku sabaa. 14 Mundasherekeya kpwa kuhererwa, mwimwi na ana enu a chilume na a chichetu, atumwa enu, Alawi, ajeni, anachiya na magungu ambao anaishi kpwenye midzi yenu. 15 Sherekeyani kpwa siku sabaa ili mumuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phatu ambapho iye andatsambula. Kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andajaliya mavuno genu gosi na gosi muhendago, namwi hakika mundahererwa.
16 “Alume osi a taifa renu andakpwedza mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kano tahu chila mwaka, phatu ambapho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andatsambula. Wakati wa sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, sikukuu ya mavuno na wakati wa Sikukuu ya Vibanda. Mutu asedze mbere za Mwenyezi Mlungu mikono mihuphu. 17 Chila mutu andalavya chiasi anachoweza kulengana na vira ambavyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, akakujaliyani.
Malagizo kuhusu kuamula kpwa haki
18 “Tsambulani Aamuli na akulu kula mbari zenu zosi. Hinya mundaaika kpwenye midzi yenu ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuphani nao andaamula atu na haki. 19  16:19 Kutsama 23:6–8; Alawi 19:15Amulani na haki, msikale na upendeleo, wala msikubali kuphokera hongo, kpwa kukala hongo rinahenda atu enye ikima akale vipofu na kugaluza kpweli ya enye haki kukala handzo. 20 Lungani haki tu, kusudi mphahe kusagala na kurisi tsi munayohewa ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
21  16:21 Kutsama 34:13“Ndiphomdzengera Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phatu pha kulavira sadaka, msichite nguzo ya Ashera, mlungu wa handzo, phephi na phapho. 22  16:22 Alawi 26:1Wala msiimise nguzo ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anaizira.”

16:1 16:1 Kutsama 12:1–20; Alawi 23:5–8; Isabu 28:16–25

*16:1 16:1 Mwezi wa Abibu ni mwezi wa Chieburania ambao unagbwa sawa na mwezi wa hahu au wa ne kahi za kalenda zehu za siku hizi.

16:9 16:9 Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31

16:19 16:19 Kutsama 23:6–8; Alawi 19:15

16:21 16:21 Kutsama 34:13

16:22 16:22 Alawi 26:1