17
Musa achienderera kugomba achiamba, “Msilavye sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ngʼombe au ngʼondzi mwenye chirema au uyi wowosi; hiro ni dzambo ra kutsukiza kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
“Napho mkasikira kukala kuna mmwengawapho wa midzi yenu ambao mwahewa ni Mwenyezi Mlungu, phana mutu anayehenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kuvundza chilaganeche 17:3 Kutsama 22:20naye akaphiya na kuhumikira milungu yanjina na kuiabudu, achiabudu dzuwa, mwezi au vitu vyanjina vya mlunguni ambavyo nakahaza visiabudiwe, mundachunguza vinono na napho ni kpweli kukala dzambo hiro ra kutsukiza rikahendwa mo Iziraeli, phahi, mumphirike mutu hiye kondze ya midzi na kumpiga mawe hadi afwe. 17:6 Isabu 35:30; Kumbukumbu 19:15; Mathayo 18:16; 2 Akorintho 13:1; 1 Timothi 5:19; Aeburania 10:28Hata hivyo, andaolagbwa tu ichikala phana ushaidi wa atu airi au ahahu. Asiolagbwe ichikala phana ushaidi wa mutu mmwenga bahi. 17:7 1 Akorintho 5:13Hara mashaidi ndio ndioandza kumpiga mawe mwandzo, halafu anjina nao ampige mawe. Ndivyo mndivyosisa uyi kahi yenu. Inawezekana kukazuka malau magumu ndani ya midzi yenu, dza vira kesi ya kuolaga, kesi ya kuganya mali na kesi za atu achiolumizana. Phahi, mundauka na kuphiya phatu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ariphotsambula, na hiko mundaphiya kpwa Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka na muamuli ambaye a kazini wakati hinyo, namwi mundaasemurira shida zenu kpwao nao andakutangazirani uamuli wao. 10 Halafu mundahenda dza vira ndivyoatangazira phara phatu Mwenyezi Mlungu ndiphotsambula. Mundakala makini kuhenda gosi dza vira ndivyoalagiza. 11 Mundalondwa kuhenda kulengana na malagizo ndigoapha na uamuli ndiolavya kpwenu. Musiriche kuhenda chira arichokuambirani, mkalunga genu. 12 Naye mutu ndiyehenda kpwa ngulu bila kugbwira ga mlavyadzi-sadaka yeikpwa hipho kpwa ajili ya kumuhumikira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, au muamuli, mutu hiye andaolagbwa. Ndivyo mndivyosisa uyi kahi yenu mwi Aiziraeli. 13 Atu osi andasikira na kuogopha asihende tsona chitu kpwa ngulu.
Malagizo kuhusu mfalume
14  17:14 1 Samueli 8:5“Bada ya kuinjira kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani, mchiirisi na kusagala himo namwi mchiamba kukala mundaika mfalume dzulu yenu, dza vira mataifa ganjina gosi ganagoazunguluka, 15 munaweza kumuika mfalume dzulu yenu mutu ambaye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andamtsambula. Mundamuika mmwenga wa ndugu zenu kukala mfalume dzulu yenu. Msimuhende mjeni asiyekala ndugu yenu kukala mfalume wenu. 16  17:16 1 Afalume 10:28; 2 Nyakati 1:16; 9:28Hata hivyo, asikale na farasi anji kpwa ajiliye mwenye, wala asiauyize atu Misiri kpwa kudzipha farasi zaidi, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu akaaonya ‘Tamundauya tsona kpwa njira hira.’ 17  17:17 1 Afalume 11:1–8; 1 Afalume 10:14–22–27; 2 Nyakati 1:15; 9:27Mfalume ni asilóle achetu anji sedze moyowe ukaphiya kure na Mwenyezi Mlungu, wala asidzirundikire feza na zahabu kpwa unji sana. 18 Mutu ndiphokala mfalume ni akale na nakalaye ya shariya ndiyoandikirwa mbere za Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka. 19 Nakala iyo ni akale nayo siku zosi na kuisoma maishage gosi, kusudi aphahe kudzifundza kumuogopha Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, kpwa kulunga na kutimiza maneno gosi ga shariya hino na masharuti higa. 20 Achihenda hivyo kandadziona kukala wa mana kuriko nduguze, wala kuyiika kanda shariya hino kpwa namuna yoyosi. Chihivyo iye na chivyaziche andadumu kpwenye utawala ko Iziraeli.”

17:3 17:3 Kutsama 22:20

17:6 17:6 Isabu 35:30; Kumbukumbu 19:15; Mathayo 18:16; 2 Akorintho 13:1; 1 Timothi 5:19; Aeburania 10:28

17:7 17:7 1 Akorintho 5:13

17:14 17:14 1 Samueli 8:5

17:16 17:16 1 Afalume 10:28; 2 Nyakati 1:16; 9:28

17:17 17:17 1 Afalume 11:1–8; 1 Afalume 10:14–22–27; 2 Nyakati 1:15; 9:27