18
Mtalo wa Alawi na alavyadzi-sadaka
Musa waenderera kugomba achiamba, “Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka, yani mbari yosi ya Lawi, asikale na seemu wala urisi phamwenga na mbari zanjina za Iziraeli. Aho andarya seemu ya sadaka za kuochwa zilaviwazo kpwa Mwenyezi Mlungu, mana zizo ndizo mtalo wao. 18:2 Isabu 18:20Wala asikale na urisi kahi ya ndugu zao, Mwenyezi Mlungu ndiye urisi wao dza arivyolaga.
“Na huno undakala mtalo wa alavyadzi-sadaka kula kpwa atu anaolavya sadaka, ikale ni ngʼombe au ngʼondzi: mkpwono, ndzeya na ifu. Piya mundaapha seemu ya mwandzo ya mavuno genu ga mtsere, uchi wenu wa zabibu, mafuha genu na nyoya za mwandzo za mangʼondzi genu. Mana kahi ya mbari zenu zosi Mwenyezi Mlungu akatsambula mbari ya Alawi na chivyazi chao amuhumikire kpwa ajili ya dzinare hata kare na kare.
“Napho Mlawi yeyesi asagalaye mudzi mmwengawapho wa midzi ya Iziraeli, akamendza kpwedza phatu Mwenyezi Mlungu ariphotsambula, phahi anaweza kuhumika kpwa Dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, dza hinyo Alawi anjina anaohumika mbere za Mwenyezi Mlungu. Osi andaphaha mtalo wa kurya, mbali na mapato aphahago kpwa kuguza mali za jamaa zao.
Onyo kuhusu mambo ga kutsukiza
“Ndiphofika tsi iyo ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani, msilunge mila za kutsukiza za mataifa ga hiko. 10  18:10 a Alawi 19:26; b Kutsama 22:18Kusikale mutu yeyesi kahi yenu ndiyeocha mwanawe mlume au mchetu dza sadaka, wala anayepiga mburuga, wala mutu wa kusoma nyenyezi wala mutu wa kutafusiri ndoso wala mtsai, 11  18:11 Alawi 19:31mutu wa kupiga bako, wala mutu wa kupiga mlamulo, wala mwenye kulonda shauri kpwa mizuka na pepho au mutu wa kuvoya mikoma. 12 Mana yeyesi anayehenda mambo higa anamtsukiza Mwenyezi Mlungu. Na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andazola mataifa mbere zenu kpwa sababu ya mambo higa ga kutsukiza. 13  18:13 Mathayo 5:48Ni mkale bila lawama mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 14 Kpwa mana mataifa higa ambago myagazola kula kpwenye tsi zao ganalunga ushauri wa apigi a mburuga na asomi a nyenyezi, ela Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kakuruhusuni mwimwi kuhenda hivyo.
Ahadi ya kuhewa nabii
15  18:15 Mahendo 3:22; 7:37“Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andaunula nabii dza mimi kula kahi yenu, Muiziraeli myawenu namwi ni mumusikize. 16 Hicho ndicho mrichomvoya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, hiko mwango Horebu, siku hira mriphokusanyika na kuamba, ‘Tahulonda kusikira tsona sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, wala kuona tsona moho huno mkpwulu, sedze hukafwa!’ 17 Naye Mwenyezi Mlungu achiniamba, ‘Achigogomba ni sawa. 18 Ndazula nabii dza uwe kahi za ndugu zao enye. Nami ndaika maneno gangu mwakpwe mromoni naye andaambira gosi ndigomuamuru. 19  18:19 Mahendo 3:23Yeyesi ambaye kandasikira maneno ndigogomba nabii hiye kpwa dzina rangu, ndamtiya adabu mimi mwenye. 20 Ela nabii yeyesi ndiyegomba kpwa dzina ra milungu yanjina, au kugomba neno kpwa dzina rangu wakati mimi sikamuambira agombe, nabii hiye andafwa.’
21 “Mendzerepho mundadziuza, ‘Hundawezadze kumanya neno ambaro Mwenyezi Mlungu kagombere?’ 22 Napho nabii akagomba chitu na akaamba ni kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, ela chitu hicho chisihendeke, manyani Mwenyezi Mlungu kagombere. Nabii hiye akadzitungira gakpwe kpwa hivyo msimuogophe.”

18:2 18:2 Isabu 18:20

18:10 18:10 a Alawi 19:26; b Kutsama 22:18

18:11 18:11 Alawi 19:31

18:13 18:13 Mathayo 5:48

18:15 18:15 Mahendo 3:22; 7:37

18:19 18:19 Mahendo 3:23