21
Malagizo kuhusu mutu yeolagbwa
ni mutu asiyemanyikana
Musa waenderera kugomba achiamba, “Mchizembula mutu akaolagbwa tsakani kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, akakuphani muimiliki namwi tammanya ni ani chiyemuolaga, atumia na aamuli enu andakpwedza apime hatuwa kula pho lufu riripho hadi midzi ya phephi. Halafu, atumia a mudzi hinyo urio phephi zaidi na rira lufu andahala ndama ambaye kadzangbwehumirwa kuhenda kazi yoyosi wala kutiywa gogolo. Nao andaitsereza ndama iyo deteni kpwenye chidzuho chijeracho na dete hiro rikale taridzangbwerimwa au kuphandwa. Hiko andaivundza singo iyo ndama. Na Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka ni akalepho. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, waatsambula amuhumikire na abariki atu kpwa dzinare. Piya ndio enye mamlaka ga kulamula malau na kesi za atu achiolumizana. Chisha atumia osi a mudzi hinyo urio phephi na lufu hiro, andatsukutsa mikono yao na madzi dzulu ya yo ndama ichiyovundzwa singo, na andashuhudiya aambe, ‘Mikono yehu taiyamwaga mlatso huno wala matso gehu tagayaona mlatso huno uriphomwagbwa. Ee Mwenyezi Mlungu, aswamehe atuo a Iziraeli ambao waakombola, usiaisabire makosa atuo kpwa chifo cha mutu asiyekala na kosa, ela aswamehe kosa hiri.’ Muchihenda sawa na Mwenyezi Mlungu achivyolagiza, mundausa lawama ra kumwaga milatso isiyo na kosa kahi yenu.
Malagizo kuhusu kulóla mchetu
chiyetekpwa vihani
10 “Ndiphophiya kpwendapigana viha na adui, naye Mwenyezi Mlungu achikuphani ushindi na mchihala atu mateka, 11 na mmwenga wenu aone kahi yao mchetu mnono na achiaza kumlóla, 12 phahi, anaweza kumphirika kpwakpwe. Iye mchetu ni anyole chitswache, kuata kombeze 13 na agaluze nguwoze za utumwa. Ni asagale nyumbani mwa hiye mlume kpwa muda wa mwezi mzima kusononekera vifo vya ise na nine. Halafu mlume hiye anaweza kumlóla. 14 Napho ye mlume kandahamirwa ni ye mchetu, andamricha aphiye alondako. Mlume hiye kandamguza kpwa kuphaha feza, wala kandamharira dza mtumwa kpwa sababu wamvundzira ishima.
Malagizo kuhusu haki
ya mwana wa mwandzo
15 “Ichikala mlume ana achetu airi naye anammendza mmwenga kuriko wanjina nao achetu hinyo akamvyarira ana alume na mwana wa mwandzo kuvyalwa ni wa yuya mchetu asiyemmendza, 16 ichifika siku ya kuganyira anae urisi, hiye ise yao ni asimpendelee mwana wa yuya mchetu ammendzaye, akamupha haki ya mwana wa kpwandza, badala ya mwana wa mchetu asiyemmendza wakati ndiye mwana wa kpwandza. 17 Iye ni akubali kukala yuya mwana wa mchetu asiyemmendza ndiye wa kpwandza na amuphe hakiye, yani mtalowe ukale kano mbiri ya mitalo ya hara anjina. Hino ni kpwa sababu iye ndiye tundare ra kpwandza ra nguvuze.
Malagizo kuhusu mwana wa likakado
18 “Napho mutu ana mwana mwenye likakado na asiyesikira, asiyelunga ga ise au nine dzagbwe nkumtiya adabu, 19 phahi, nine na ise andamuhala amphirike kpwenye chikao cha angambi a mudzi. 20 Avyazi hinyo andaambira angambi a mudzi kukala: ‘Mwana wehu analikakado na kasikira. Kalonda kuhusikira, ni mroho na mlevi.’ 21 Ndipho atu a mudzi hinyo andampiga mwana hiye mawe hadi afwe. Hivyo ndivyo mndivyosisa uyi hinyo kahi zenu. Aiziraeli osi andasikira dzambo hiro na aogophe.
Malagizo ganjina
22 “Napho mutu akahenda kosa ra kukala aolagbwe na achiolagbwa kpwa kutsomekpwa muhini, 23  21:23 Agalatia 3:13lufure risirichwe dzulu ya muhi usiku wosi, ela mundarizika siku iyo-iyo sedze mkanajisi tsi yenu mriyohewa ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ikale urisi wenu. Mana mutu ndiyeolagbwa kpwa kutsomekpwa muhini andalaniwa ni Mlungu.”

21:23 21:23 Agalatia 3:13