22
Musa waenderera kugomba achiamba, 22:1 Kutsama 23:4–5“Uchiona ngʼombe au ngʼondzi ra myao rikaangamika, usiririche, ela riuyize kpwa mwenye. Ela napho nyumba ya hiye myao taiphephi au mwenye kummanya, phahi, undaphiya na nyama hiye kpwako, akale kpwako hadi mwenye ndiphokpwedza, nawe undamuuyizira. Undahenda vivyo hivyo na punda au nguwo au chitu chochosi ambacho myao akaangamiza. Usiriche kumterya myao.
“Uchiona punda au ngʼombe ya myao ikagbwa njirani, usiiriche mterye myao kuyuunula.
“Achetu asivwale nguwo za alume na alume asivwale nguwo za achetu. Anayehenda hivyo anamtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
“Uchikuta chidzumba cha nyama wa mapha dzulu ya muhi au njirani na china vidzana au mayayi na kolo rikafwinika hivyo vidzana au mayayi, usihale kolo na vidzanavye. Undaricha kolo riphiye vyakpwe, ela unaweza kuhala vidzanavye. Uchihenda hivyo undaongokerwa na kusagala maisha mare.
“Unaphodzenga nyumba nyiphya, dzenga ukuta kanda-kanda ya paa, sedze ukakala na lawama mutu achigbwa kula hiko kpwenye hiro paa na afwe.
22:9 Alawi 19:19“Usiphande mizabibuyo phamwenga na mimea yanjina, sedze ukakahazwa* 22:9 Mana ga Chieburania tagawazi hipha, neno ririrohumirwa ni takatifu. kuhumira mavuno gosi, go ga zabibu au go ganjina.
10 “Usifunge gogolo ngʼombe na punda phamwenga wakati unarima mundao.
11 “Usivwale nguwo zirizofumwa kpwa nyoya za mangʼondzi phamwenga na katani.
12  22:12 Isabu 15:37–41“Phalaza midzele kpwenye mitse mine ya yambaro.
Malagizo kuhusu mutu na mchewe
13 “Napho mlume akamlóla mchetu, akalala naye halafu amzire, 14 na amuifye na maneno mai ga waibu aambe, ‘Namlóla mchetu hiyu ela nripholala naye nakuta si mwanamwali.’ 15 Phahi, avyazi a hiye mchetu andaphirika ushaidi wa uanawali wa mwana wao mchetu kpwa angambi pho mryango ra mudzi. 16 Na iseye wa ye mchetu andaamba, ‘Hwamloza mwana wehu hiyu kpwa mutu hiyu, ela sambi kamtaki tsona, 17 na ajabu ni kukala akamuifya na maneno ga waibu kuamba, “Siyamkuta mwana wenu kukala kala ni mwanamwali.” Hata hivyo ushaidi wa uanawali wa mwana wehu huno.’ Halafu hinyo avyazi andabumula nguwo yenye hinyo ushaidi mbere za angambi a mudzi. 18 Ndipho angambi a mudzi andamgbwira yuya mlume na ampige milawa. 19 Chisha ni amtoze mutu hiye faini ya vipande gana mwenga vya feza na vihewe ise wa hiye mchetu kpwa sababu mlume hiye akamvundzira ishima mwanamwali wa Iziraeli. Na hiye mchetu andaenderera kukala mchewe na kandaweza kurichana naye maishage gosi. 20 Ela napho mashitaka higo ni ga kpweli na taphana ushaidi wa uanawaliwe, 21 andamphirika kpwenye mryango wa nyumba ya ise na alume a mudzi hinyo andampiga mawe hadi afwe, kpwa sababu akahenda waibu Iziraeli kpwa kuhenda umalaya wakati achere kpwa ise. Hivi ndivyo ndivyosisa uyi hinyo kahi yenu.
22 “Mutu achigbwirwa akalala na mkpwaza mutu, osi airi, mlume na mchetu, ni aolagbwe. Hivi ndivyo ndivyosisa uyi hinyo kahi yenu mwi Aiziraeli.
23 “Mlume achikutana na mwanamwali yeposwa ko mudzini na alale naye, 24 mundaatuluza osi airi kondze ya mudzi na muapige mawe hadi afwe. Msichana hiye ni aolagbwe kpwa sababu kayakota kululu kusudi aterywe dzagbwe kala a ndani ya mudzi; naye mlume ni aolagbwe kpwa sababu akamtiya najisi mchumba wa myawe. Hivi ndivyo ndivyosisa uyi hinyo kahi yenu.
25 “Ela napho mlume akakutana na msichana yeposwa hiko weruni, kondze ya mudzi na amgbwavukire, phahi hiye mlume tu ndiye ndiyeolagbwa. 26 Msimuhende rorosi hiye msichana, iye kana kosa rinarostahili kuolagbwa. Dzambo hiri ni sawa na ra mutu anayemshambuliya mutu wanjina na kumuolaga, 27 kpwa sababu mlume hiye wamgbwavukira hiye msichana hiko weruni na dzagbwe wakota kululu kpwa kuvoya msada takuyakala na mutu wa kumtivya.
28  22:28 Kutsama 22:16–17“Mlume achikutana na msichana ambaye kadzangbweposwa, achimgbwira kpwa nguvu nao achifumaniwa, 29 mlume hiye andamripha ise wa msichana iye vipande mirongo mitsano vya feza kpwa sababu akamvundzira ishima na msichana iye andakala mchewe na kandamricha maishage gosi.
30  22:30 Alawi 18:8; 20:11; Kumbukumbu 27:20“Mlume yeyesi asilale na mkpwaza ise sedze akamvundzira ise ishima.”

22:1 22:1 Kutsama 23:4–5

22:9 22:9 Alawi 19:19

*22:9 22:9 Mana ga Chieburania tagawazi hipha, neno ririrohumirwa ni takatifu.

22:12 22:12 Isabu 15:37–41

22:28 22:28 Kutsama 22:16–17

22:30 22:30 Alawi 18:8; 20:11; Kumbukumbu 27:20