23
Atu asioruhusiwa kuinjira
mkpwutano wa atu a Mlungu
Musa waenderera kugomba achiamba, “Mlume yeyesi yetulwa au yekatwa chilungoche cha ulume karuhusiwa kudziunga na mkpwutano wa atu a Mwenyezi Mlungu.
“Na mwana haramu yeyesi na chivyaziche hadi chivyazi cha kumi, kandaruhusiwa kuinjira kpwenye mkpwutano wa atu a Mwenyezi Mlungu.
23:3 Nehemia 13:1–2“Muamoni au Mmoabu na chivyaziche hadi chivyazi cha kumi kandaruhusiwa kuinjira kpwenye mkpwutano wa atu a Mwenyezi Mlungu. 23:4 Isabu 22:1–6Mana taayakukaribishani na chakurya na madzi mriphokala njirani kula Misiri. Na piya amripha Balaamu mwana wa Beori kula Pethori hiko Mesopotamia, akulanini. 23:5 Isabu 23:7—24:9Ela Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kayamphundza Balaamu; badalaye lana iyo yagaluka kukala baraka, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, wakumendzani. Msiagbwire usena wala kuaterya ili aongokerwe maisha genu gosi.
“Msizire Aedomu mana ni ndugu zenu. Na msizire Amisiri, mana mwasagala kpwenye tsi yao dza ajeni. Chivyazi cha hahu cha Aedomu na Amisiri anaweza kuinjira kpwenye mkpwutano wa atu a Mwenyezi Mlungu.
Uswafi kpwenye kambi
“Mchiphiya vihani, mchichita kambi, chila mmwenga ahende makini na chitu chochosi chii. 10 Napho kahi yenu phana mutu yeyesi ambaye ni najisi kpwa sababu ya kutulukpwa minya usiku, hiye andatuluka kondze ya kambi; kandakala phephi na kambi. 11 Ela ichifika dziloni andaoga na dzuwa richitswa anaweza kuuya kambini.
12 “Mnalondwa kukala na phatu kondze ya kambi ambapho munaweza kuphiya haja. 13 Kahi ya vifwaya vyenu mundakala na jembe na hiro mundarihumira kutsimba dibwa na kusirira go mavi. 14 Kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ananyendeka mo kambini ili akutivyeni na atiye maadui genu mwenu mikononi. Kpwa hivyo kambi yenu ni ikale takatifu. Phahi musimuriche akaona chitu chochosi chichafu kahi yenu sedze akakurichani.
Malagizo ganjina
15 “Mtumwa achichimbira tajiriwe achedza kpwako kpwedzaendza usalama, usimuuyize kpwa tajiriwe. 16 Mriche asagale phamwenga nawe phatu ndiphotsambula kpwenye makalogo, phatu phanaphomuhamira. Usimuonere.
17  23:17 Alawi 19:29“Muiziraeli yeyesi, mlume au mchetu, kandakala malaya wa phatu pha dzulu pha ibada hata chidide. 18 Msirehe maripho ga malaya au shoga nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kpwedzausira hati, mana aha ni tsukizo kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
19  23:19 Kutsama 22:25; Alawi 25:36–37; Kumbukumbu 15:7–11“Unaphoaphasa Muiziraeli myao usilonde fwaida, ikale ni mkopo wa feza, chakurya, au chochosi ambacho atu nkukopesha kpwa kuphaha fwaida. 20 Unaweza kulonda fwaida unaphomkopesha mjeni, ela Muiziraeli myao usimtoze fwaida ili Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, akujaliye kahi ya shuulizo zosi ndizohenda kpwenye tsi ambayo uyaimiliki. 21  23:21 Isabu 30:1–16; Mathayo 5:33Ndiphoika naziri mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, usichelewe kuitimiza, mana Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, andaidai kpwako nawe undakala na dambi. 22 Ela uchidzizuwiya kuika naziri kundakala na dambi. 23 Hakikisha unausa naziri uchiyoika kpwa kugomba na mromoo, mana wamuahidi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo kpwa hiyariyo.
24 “Uchitsupa kpwenye munda wa myao wa mizabibu unaweza kurya zabibu chiasi uwezacho, ela usidole ukatsukula mwako kaphuni. 25 Uchitsupa kpwenye munda wa myao wenye mtsere unaweza kuphulula na mkpwono ukarya, ela usihumire mufyu.”

23:3 23:3 Nehemia 13:1–2

23:4 23:4 Isabu 22:1–6

23:5 23:5 Isabu 23:7—24:9

23:17 23:17 Alawi 19:29

23:19 23:19 Kutsama 22:25; Alawi 25:36–37; Kumbukumbu 15:7–11

23:21 23:21 Isabu 30:1–16; Mathayo 5:33