24
Malagizo kuhusu kuphana
talaka na kuuyirana
24:1 Mathayo 5:31; 19:7; Mariko 10:4Musa waenderera kugomba achiamba, “Ichikala mlume akalóla mchetu na badaye akale kamuhamira mana akamuona na uyi, phahi hiye mlume andamupha cheti cha talaka na amzole kula phakpwe kaya. Iye mchetu achiuka, na achendalólwa ni mlume wanjina, alafu hiye mlume wa phiri naye asihamirwe na amuandikire talaka na amzole au afwe, phahi, yuya mlume wa kpwandza karuhusiwa kumuuyira akale mchewe tsona kpwa sababu tayari watiywa najisi. Kuhenda hivyo ni dzambo ra kutsukiza kpwa Mwenyezi Mlungu. Msirehe dambi kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuphani ikale urisi wenu.
“Mlume yelóla dzuzi-dzuzi asiphiye vihani wala asihewe kazi yoyosi yanjina; arichwe huru kpwa muda wa mwaka mmwenga, kusudi akale kpwakpwe ili amfurahishe mchewe.
“Mutu yeyesi asihale lala ra photsi au ra dzulu ra kusagira kukala mzamana; kpwa sababu uchihenda hivyo, undakala avi ukahala uzima wa mutu hiye mana ndiro ahumiraro kuphaha chakurya.
24:7 Kutsama 21:16“Mutu yeyesi achimuhala mateka Muiziraeli myawe na kumuhenda mtumwawe au kumguza utumwani, mutu hiye ni aolagbwe ili msise uyi kahi yenu.
24:8 Alawi 13:1—14:54“Napho phana mutu akagbwirwa ni ukongo wa ngozi wa kuambukiza hakikishani munalunga malagizo ga Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka. Lungani kpwa makini gosi nirigoaamuru. 24:9 Isabu 12:10Tambukirani vira ambavyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, wamuhenda Miriamu mriphokala charoni kula Misiri.
10  24:10 Kutsama 22:26–27“Uchimuaphasa myao chitu chochosi, usimenye mwakpwe nyumbani uchahala mzamana. 11 Ima kondze na umriche iye mwenye akurehere hinyo mzamana. 12 Napho iye ni mchiya usikale na mzamana hiyo usiku kucha. 13 Muuyizire yambare chila dziloni kusudi usiku aweze kudzibwiningiza na kukutakira baraka. Kuhenda hivyo undakala mwenye haki mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
14  24:14 Alawi 19:13“Usimuonere muhendadzi-kazio ambaye ni mchiya na mgbwayi, akale ni Muiziraeli au mmwenga wa ajeni asagalao kpwenye midzi yenu. 15 Chila siku, kabila dzuwa taridzangbwetswa, mriphe mshaharawe wa siku hiyo, mana iye ni mchiya na hinyo mshahara ndio anaoadamira, sedze akamririra Mwenyezi Mlungu nawe ukakala na dambi.
16  24:16 2 Afalume 14:6; 2 Nyakati 25:4; Ezekieli 18:20“Avyazi asiolagbwe kpwa dambi za ana ao, wala ana asiolagbwe kpwa dambi za avyazi ao. Chila mutu ni aolagbwe kpwa dambize mwenye.
17  24:17 Kutsama 23:9; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 27:19“Msialafye ajeni na anachiya haki yao. Wala msihale yamba ra gungu kukala mzamana. 18 Tambukirani kukala kala mu atumwa tsi ya Misiri na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, achikukombolani kula hiko, ndiyo mana nakuamuruni muhende hivi.
19  24:19 Alawi 19:9–10; 23:22“Mnaphotsenga mavuno ga minda yenu na kuyala mabutsa ganjina himo, msigauyire, ela arichireni ajeni, anachiya na magungu, kusudi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, aajaliye kazi zenu zosi. 20 Mnaphokutisa zaituni zenu, msikutise viphungovye kano ya phiri, ela arichireni ajeni, anachiya na magungu. 21 Mnaphodola zabibu, msiuye mchatsembwesa, ela arichireni ajeni, anachiya na magungu. 22 Tambukirani kukala kala mu atumwa tsi ya Misiri, ndiyo mana nakuamuruni muhende hivi.”

24:1 24:1 Mathayo 5:31; 19:7; Mariko 10:4

24:7 24:7 Kutsama 21:16

24:8 24:8 Alawi 13:1—14:54

24:9 24:9 Isabu 12:10

24:10 24:10 Kutsama 22:26–27

24:14 24:14 Alawi 19:13

24:16 24:16 2 Afalume 14:6; 2 Nyakati 25:4; Ezekieli 18:20

24:17 24:17 Kutsama 23:9; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 27:19

24:19 24:19 Alawi 19:9–10; 23:22