29
Chilagane cha Mwenyezi Mlungu
na Aiziraeli hiko Moabu
Higa ni maneno ga chilagane ambacho Mwenyezi Mlungu waamuru Musa ahende na Aiziraeli kpwenye tsi ya Moabu, mbali na chira ambacho Mwenyezi Mlungu wahenda nao hiko mwango Horebu.
Musa achiiha Aiziraeli osi phamwenga achiaambira, “Mwaona enye vira Mwenyezi Mlungu arivyomuhenda mfalume wa Misiri, atue osi na tsiiye yosi. Mwaona enye na matso genu majaribu makulu, ishara na vilinje arivyohenda. Ela hadi rero Mwenyezi Mlungu kadzangbwekuphani achili ya kuelewa, matso ga kuona, wala masikiro ga kusikira!
“Mimi nákulongozani jangbwani, kpwa muda wa miaka mirongo mine na nguwo zenu mrizovwala taziyatsakala wala virahu vyenu. Tamyarya mkpwahe, tamyanwa uchi wa zabibu wala uchi wowosi mufu, ili mmanye kukala Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
29:7 Isabu 21:21–30; Isabu 21:31–35“Na mriphofika hipha, mfalume Sihoni wa Heshiboni na mfalume Ogi wa Bashani akpwedzapigana naswi, ela huchiaturya, 29:8 Isabu 32:33huchihala tsi zao, huchiganyira mbari za Rubini, Gadi na nusu mbari ya Manase ikale mali yao. Kpwa hivyo hakikishani munagbwira maneno gosi ga chilagane hichi kusudi mphahe kuongokerwa kahi ya kazi zenu zosi.
10 “Mwimwi mosi rero, mkaima mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu; vilongozi enu a mbari, atumia enu na akulu enu mwi Aiziraeli, 11 ana enu, achetu enu na ajeni anaosagala kahi yenu anaokutsangirani kuni na kukuhekerani madzi. 12 Rero mu hipha ili kuhenda chilagane na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kuhakikisha kpwa kuapa. 13 Kpwa hivyo rero Mwenyezi Mlungu andakuhakikishirani kukala mu atue naye andakala Mlungu wenu, dza vira arivyokuapirani mwimwi na akare enu yani Burahimu, Isaka na Jakobo. 14 Sihenda chilagane hichi rero kpwa ajili yenu bahi na kuhadza lanaze, 15 ela ni kpwa ajili yehu swiswi huimireo mbere za Mwenyezi Mlungu na piya hinyo ambao taaphamwenga naswi rero.
16 “Mnamanya vira hurivyosagala tsi ya Misiri na vira hurivyosafiri tsi za mataifa ganjina. 17 Mwaona vizuka vyao vya kutsukiza, milungu ya mihi na mawe, ya feza na zahabu. 18  29:18 Aeburania 12:15Hakikishani kukala taphana mlume, mchetu, mryango au mbari yoyosi yiimireyo hipha rero ndiyomricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, ili kuhumikira milungu ya mataifa ganjina. Dzambo hiri rindakala kama muzi ndiotsephula na kuvyala matunda ga utsungu genye sumu. 19 Ichikala bada ya kusikira maneno ga chilagane hichi ambacho mkaapishwa, mutu andadziamini mwakpwe moyoni na aambe kukala andakala salama hata achilunga uyi wa moyowe, likakado hiro rindasababisha kuangamizwa kpwa atu osi, anono na ayi. 20 Mwenyezi Mlungu kandaswamehe mutu hiye, na tsukizize na wivuwe vindamuakira mutu hiye. Lana zosi zoandikpwa kpwenye chitabu hichi zindamphaha, naye Mwenyezi Mlungu andafuta tsetsetse dzina ra mutu hiye duniani. 21 Mwenyezi Mlungu andamtenga kula kahi ya mbari zosi za Iziraeli aphahwe ni mapigo kulengana na lana zosi za chilagane zoandikpwa kpwenye chitabu chichi cha shariya. 22 Wakati wa chivyazi chedzacho, ana enu na ajeni kula tsi za kure achiona mapigo na makongo ambago Mwenyezi Mlungu akagareha kpwenye tsi hino, andaamba, 23  29:23 Mwandzo 19:24–25tsi yosi ikakala litsapi ikabwiningizwa ni mawe ga moho wa chibiriti na munyu; takuna ndichophandwa hata nyasi tazindamera kuko. Tsi ikakala dza midzi ya Sodoma na Gomora, Adima na Seboimu ambazo Mwenyezi Mlungu waziangamiza wakati kala akatsukirwa sana. 24 Ndipho atu a mataifa ganjina gosi andauza aambe, ‘Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu akaihenda vino tsi hino? Kpwa utu wani watsukirwa sana?’ 25 Nao andajibiwa hiri, ‘Ni kpwa sababu avundza chilagane cha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare aho arichoika nao ariphoatuluza kula tsi ya Misiri. 26 Achendahumikira na kuabudu milungu yanjina asiyoimanya na ambayo akahazwa ni Mwenyezi Mlungu. 27 Ndiyo mana Mwenyezi Mlungu watsukirirwa sana tsi hino na kuirehera lana zosi zoandikpwa kpwenye chitabu chichi. 28 Naye Mwenyezi Mlungu, achiausa kula kpwenye tsi yao kpwa usiru na tsukizi nyinji, achiatsupha kpwenye tsi yanjina dza arivyo rero.’
29 “Mambo ga siri ni ga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, ela gara ambago gakaikpwa wazi ni gehu na ana ehu hata kare na kare, ili hugbwire maneno gosi ga shariya hino.”

29:7 29:7 Isabu 21:21–30; Isabu 21:31–35

29:8 29:8 Isabu 32:33

29:18 29:18 Aeburania 12:15

29:23 29:23 Mwandzo 19:24–25