30
Kumuuyira tsona Mwenyezi Mlungu
Musa achienderera kugomba achiamba, “Vivi nkakuikirani baraka na lana mtsambule. Wakati mambo higa gosi gakakuphahani namwi munasagala kahi ya mataifa ganjina ambako Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akakutsamulani, tambukirani malagizo higa. Mchimuuyira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, mwimwi na ana enu, mchilunga kpwa moyo wosi na roho yosi nenore ninarokuamuruni rero, hipho ndipho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ndiphokuuyizirani kuongokerwa kpwenu. Iye andakuonerani mbazi na akukusanyeni tsona kula kahi za mataifa ambako akakutsamulani. Hata napho mkatsamulwa hadi seemu za kure kabisa, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakukusanyani kula hiko na akuuyizeni. Halafu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andakurehani tsona kpwenye tsi iriyokala ya akare enu ili muimiliki. Naye andakuhendani muongokerwe na mkale anji kuriko akare enu. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuhendani mwimwi na vivyazi vyenu mkale atiifu* 30:6 Hipha Chieburania chinaamba, dekani magovi ga mioyo yenu. kusudi mummendze iye kpwa mioyo yenu yosi na roho zenu zosi ili mkale moyo. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andahenda lana hizi zosi zifikire maadui genu ambago gakugayisani. Namwi mundalunga tsona sauti ya Mwenyezi Mlungu na kugbwira amurize zosi ninazokuphani rero. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakuhendani muongokerwe katika chila mndirohenda; mundakala na ana anji na ngʼombe nyinji na mavuno manji kula kpwenye minda yenu. Mana andahamirwa tsona kukuhendani muongokerwe sana dza vira arivyohamirwa ni akare enu. 10 Higa gandakala tu ichikala mundamphundza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kugbwira amuri na masharutige goandikpwa kpwenye chitabu chichi cha shariya. Na ichikala mundamuuyira na mioyo yenu na roho zenu zosi.
Kutsambula uzima ama chifo
11 “Amuri ninazokuphani rero sizo ngumu sana kpwenu, wala tazikure namwi. 12  30:12 Arumi 10:6–8Tazimlunguni hata muambe, ‘Ni ani ndiyepanda dzulu mlunguni akahurehere ili huphahe kuzisikira na kuzitii?’ 13 Wala tazingʼambo ya bahari, hata muambe, ‘Ni ani ndiyevuka bahari akahurehere kusudi huzisikire na kuzitii.’ 14 Ela neno ri phephi sana nawe, ri mwako kanwani na mwako moyoni, mphahe kuritimiza.
15 “Rero hino ninakuikirani kahi ya uzima na manono uphande mmwenga, chifo na mai uphande wanjina. 16 Napho mundalunga amuri za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ambazo ninakuphani rero, mchimmendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kulunga njiraze na kugbwira shariya, masharuti na malagizoge, phahi, mundasagala na kuenjerezeka; naye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakujaliyani kpwenye tsi ambayo myaimiliki. 17 Ela mioyo yenu ichigaluka na kurema kumphundza, mchivutwa kuabudu milungu yanjina na kuihumikira, 18 ninakutangazirani ihi rero kukala mundaangamizwa. Tamundasagala kpwa muda mure kpwenye tsi ambayo munayophiya mkairisi, ngʼambo ya muho Joridani. 19 Rero ninaiha mlunguni na tsi zishuhudiye chinyume chenu, kukala nkakuphani mtsambule kahi ya uzima na chifo, kahi ya baraka na lana. Phahi, tsambulani uzima mwimwi na chivyazi chenu mphahe kuishi. 20  30:20 a Mwandzo 12:7; b Mwandzo 26:3; c Mwandzo 28:13Mmendzeni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, tiini sautiye na mugbwirane naye. Kpwa sababu Iye ndiye chandzo cha uhai wenu na andakuphani maisha mare kpwenye tsi ambayo Mwenyezi Mlungu waapa kuapha akare enu, yani Burahimu, Isaka na Jakobo.”

*30:6 30:6 Hipha Chieburania chinaamba, dekani magovi ga mioyo yenu.

30:12 30:12 Arumi 10:6–8

30:20 30:20 a Mwandzo 12:7; b Mwandzo 26:3; c Mwandzo 28:13