31
Joshuwa anahala nafwasi ya Musa
(Isabu 27:12–23)
Musa achienderera kugomba na Aiziraeli osi, 31:2 Isabu 20:12achiaambira: “Mino rero nina umuri wa miaka gana mwenga na mirongo miiri na sina tsona mkpwotse wa kunyendeka nimendzavyo. Tsona Mwenyezi Mlungu akaniamba sindavuka muho Joridani. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andakutanguliyani na kuangamiza mataifa ganjina gasagalago hiko, kusudi muhale tsi yao. Joshuwa andakala chilongozi wenu dza vira Mwenyezi Mlungu arivyoamba. 31:4 Isabu 21:21–35Mwenyezi Mlungu andagaangamiza mataifa higo dza arivyoaangamiza Sihoni na Ogi, afalume a Aamori na tsi yao. Mwenyezi Mlungu andakuphani ushindi chinyume chao namwi mundaahenda kulengana na shariya yosi niriyokuamuruni. Kalani imara na hodari, msiaogophe wala asikutishireni, mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, andaphiya phamwenga namwi. Iye kandakurichani wala kukutsuphani.”
Halafu Musa achimuiha Joshuwa, achimuambira mbere za atu osi a Iziraeli, “Ukale imara na hodari, mana uwe undaalongoza atu hinya kpwendarisi tsi ambayo Mwenyezi Mlungu waapa kuapha akare ao, nawe ndiwe ndiweaganyira airisi. 31:8 Joshuwa 1:5; Aeburania 13:5Mwenyezi Mlungu andakutanguliya, andakala phamwenga nawe. Iye kandakuricha wala kukutsupha. Kpwa hivyo, usiogophe wala usifwe moyo.”
Kusoma shariya
chila mwaka wa sabaa
Phahi, Musa waandika shariya iyo na achiapha Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka na atumia osi a Iziraeli. Hinyo alavyadzi-sadaka ndio ariokala achitsukula Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu. 10  31:10 Kumbukumbu 15:1–2; Kumbukumbu 16:13–15Halafu achiaamuru achiamba, “Chila mwisho wa mwaka wa sabaa undakala ni wakati wa kuricha huru. Wakati wa Sikukuu ya Vibanda, 11 atu osi a Iziraeli ndiphokpwedza mbere za Mwenyezi Mlungu phatu phara ndiphotsambula, mundaasomera atu osi a Iziraeli shariya hino. 12 Mundakusanya alume, achetu, anache na ajeni anaoishi kpwenye midzi yenu, kusudi chila mmwenga asikire maneno higa na kudzifundza kumuogopha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na kukala makini kugbwira maneno ga shariya hino. 13 Na chivyazi chao ambacho tachidzangbwesikira shariya ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, aphahe kuisikira na kudzifundza kumuogopha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, muda wosi ndiosagala kpwenye tsi ambayo myairisi ngʼambo ya muho Joridani.”
Maneno ga mwisho ga Musa
14 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Vivi sikuyo ya kufwa ikafika. Muihe Joshuwa, mwedze phamwenga kpwenye hema ra mkpwutano kusudi nimuphe malagizo.” Phahi, Musa na Joshuwa aphiya achendaima kpwenye hema ra mkpwutano, 15 naye Mwenyezi Mlungu achiatsembukira kpwenye nguzo ya ingu ambayo yaima kpwenye mryango wa hema.
16 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Sambi u phephi na kufwa dza akareo na bada ya chifocho, atu andaandza kuniricha na kulunga milungu yanjina ya tsi iyo ambamo andaphiya kpwendasagala. Andaniricha na kuvundza chilagane nricholagana nao. 17 Siku iyo nindaatsukirirwa na niariche na kufwitsa uso wangu, nao andaangamizwa. Mai manji na mashaka gandaaphaha hata amanye gakaaphaha kpwa sababu Mlungu wao kala ka kahi zao. 18 Kpwa kpweli nindaafwitsa uso wangu kpwa sababu ya mambo mai gosi kpwa kugalukira milungu yanjina.
19 “Sambi, andika wira huno, uafundze atu a Iziraeli auimbe kusudi ukale ushuhuda wangu chinyume chao. 20 Mana ndiphoaphirika kpwenye tsi, tsi yenye rutuba, dza vira nrivyoapira akare ao; nao achirya, achishiba na kukala vitibwatibwa, andagalukira milungu yanjina na kuihumikira. Andanibera na kuvundza chilagane changu. 21 Na ndiphofikpwa ni mai manji na tabu, wira huno undakala ushaidi ndioagbwiza haya mana taundayalwa ni chivyazi chao. Hata kabila sidzangbweaphirika kpwenye tsi nriyoapa kuapha namanya go ambago andagahenda.”
22 Phahi, Musa waandika wira hinyo siku iyo-iyo, achiafundza Aiziraeli.
23  31:23 Isabu 27:23; Joshuwa 1:6Halafu Mwenyezi Mlungu achimuamuru Joshuwa, mwana wa Nuni, achimuamba, “Ukale imara na hodari, mana undaalongoza Aiziraeli kpwenye tsi ambayo nkaapa kuapha nami nindakala phamwenga nawe.”
24 Musa ariphomala kuandika maneno ga shariya iyo hangu mwandzo hadi mwisho, 25 achiaamuru Alawi ariokala anatsukula rira Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu achiamba, 26 “Halani chitabu hichi cha shariya, mchiike phephi na Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, kusudi chikale shaidi chinyume chenu. 27 Mana namanyani murivyo, mu atu aasi na a likakado. Ichikala mkakosa kumtii Mwenyezi Mlungu wakati ni mzima phamwenga namwi, nchifwa indakaladze? 28 Kusanya atumia osi a mbari zenu na akulu enu niphahe kugomba maneno higa mwao masikironi nako mlunguni na dunia kukale shaidi kukala Aiziraeli anamanya alondwago ahende. 29 Mana namanya nchifwa hakika mundaricha kuhenda manono na kuricha hira njira nriyokuamuruni muilunge. Na siku zedzazo mundaphahwa ni mambo ga kutisha mana mundahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu na kumtsukiza kpwa mahendo genu.”
Wira wa Musa
30 Halafu, Musa achigomba maneno gosi ga wira huno kula mwandzo hadi mwisho mbere za mkpwutano wosi wa Aiziraeli.

31:2 31:2 Isabu 20:12

31:4 31:4 Isabu 21:21–35

31:8 31:8 Joshuwa 1:5; Aeburania 13:5

31:10 31:10 Kumbukumbu 15:1–2; Kumbukumbu 16:13–15

31:23 31:23 Isabu 27:23; Joshuwa 1:6