Chitabu cha
MUHUBIRI
Tanga mbere
Chitabu cha Muhubiri (Chieburania: Kohelethi) china ujuzi wa mutu ambaye waaza sana kuhusu ufupi wa maisha ga mwanadamu na mashakage. Walola ikimaye, utajiriwe na furahaye, achiona kukala maisha gana mambo manji ambago ni magumu gasigoeleweka. Katika kuazakpwe, iye waona taviwezekana kuelewa mipango ya Mlungu ambaye ndiye alongozaye mambo ga phapha duniani. Phahi kpwa sababu ya gago anaahimiza atu ahende kazi kpwa chadi na adziburudishe na vyo arivyohewa ni Mlungu.
Maazo manji ga Muhubiri yuyu ganaonekana kukala ni ga mashaka na matatizo. Kpwa sababu iyo, Muhubiri anahuonya kpwa kuamba: “Muogopheni Mlungu, chisha mlunge malagizoge; kpwa kukala gago ndigo ga lazima kpwa mwanadamu.” (12:13)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Dze, maisha gana umuhimu? 1:1—2:26
Misemo kuhusu maisha 3:1—11:8
Maonyo ga mwisho 11:9—12:8
Chimarigizo 12:9–14
1
Maisha ganatsapa
Higa ni maneno ga Muhubiri. Muhubiri iye kala ni mwana wa Daudi, ariyekala mtawala wa Iziraeli ko Jerusalemu.
Muhubiri anaamba, “Takuna rinarodumu tsetsetse,
gosi gahendekago ganatsapa.”
Mutu anaphaha fwaida yani
kpwa kazi ahendayo phano tsini ya dzuwa?
Chivyazi chimwenga chiredza, chanjina chinasira
ela dunia inasala vivyo ta kare na kare.
Dzuwa nkutuluka na kutswa,
na kuhenda wangbwi kuuya chikoandzira rikatuluke tsona.
Phepho nkupiga kuphiya mwakani,
rikagaluka kupiga kuphiya vurini
nkuzunguluka zunguluka
na kuuyira mizungulukoye.
Myuho yosi inamwaga madzi baharini,
ela yo bahari tayiodzala.
Madzi nkuuya ko myuho iandzirako,
chisha gakaandza tsona kujera.
Mambo ni gago kpwa gago siku zosi.
Matso tagaremwezwa ni kuona,
wala masikiro tagasinywa ni kusikira.
Gokala, ndigo ndigokala,
na gohendwa ndigo ndigohendwa.
Taphana chitu chiphya bii hipha tsini ya dzuwa.
10 Dze, kuna chitu chochosi ambacho atu anaweza kuamba,
“Lolani chitu chiphya hichi”?
Chicho chakala kare
pho kare kabila yehu.
11 Takuna mutu atambukiraye atu ariokalako pho kare
hata nyo ndiokala bada ya swiswi
taandatambukirwa ni nyo ndiolungira.
Ikima ya mwanadamu taitosha
12 Mimi muhubiri, kala ni mfalume wa Iziraeli ko Jerusalemu. 13 Náhenda chadi kuchunguza na kuendza kpwa ikima chila chitu chihendekacho hipha tsini ya dzuwa. Mlungu waapha anadamu kazi ngumu. 14 Náona mahendo gosi gahendwago phapha tsini ya dzuwa, nago tagana fwaida yoyosi, ni sawa na kuzoresa phepho.
15 Chiricho kundzika tachiweza kugoloswa,
na ambacho tachipho tachiweza kuolangbwa.
16  1:16 1 Afalume 4:29–31Phahi náaza nchiamba, “Náphaha ikima kuriko osi ariotanguliya kutawala ko Jerusalemu. Nao moyo wangu ukamanya ikima na marifwa ni chitu chani.” 17 Náhenda chadi cha kumanya ikima ni chitu chani na koma na uzuzu ni utu wani. Nchielewa kukala higo gosi piya ni dza kuzoresa phepho.
18 Kpwa mana ikima nyinji inareha sonono nyinji;
na nyo aenjerezao marifwa anadzienjerezera huzuni.

1:16 1:16 1 Afalume 4:29–31