5
Tabiya ambayo inafwaha kulungbwa
ni Afuasi a Jesu
Phahi, muigeni Mlungu, kpwa vira mu anae mmendzwao sana. 5:2 Kutsama 29:18; Zaburi 40:6Mendzanani wakati wosi, dza viratu Jesu arivyohumendza hata achifwa kpwa sababu yehu. Wadzilavya dza sadaka imuhamirayo Mlungu. Msihadzwe na mambo ga kuzinga, udiya wala kuaza mali za atu, mana mambo higo tagafwaha kuhendwa ni atakatifu a Mlungu. Tsona msigombe maneno ga waibu, ga chipuzi wala msihende machani mai-mai sigofwaha. Ela mshukuruni Mlungu wakati wosi. Ni lazima mmanye kukala takuna mzindzi, mdiya na aazaye mali za atu (badala ya kumuabudu Mlungu) ndiyekala na urisi wowosi kpwenye ufalume wa Jesu na wa Mlungu. Msikubali kuchengbwa ni mutu na maneno ga kuphupha, mana Mlungu andaatiya adabu kali atu ambao taamuogopha kpwa sababu ya higo mambo mai nchigokuambirani. Phahi musigbwirane na atu ayi tsetsetse.
Maisha genu nagakale dza mwanga
Kare mwimwi kala mu jizani, ela hangu mkale afuasi a Jesu, mu mwangani. Na ario mwangani kazi yao ni kukala na tabiya nono, kuhenda mambo ga haki, na kugomba kpweli wakati wosi. 10 Kpwa hivyo dzifundzeni mambo gamhamirago Mlungu, ili muishi dza atu ario mwangani kpweli. 11 Musigbwirane na atu a jiza ahendao mambo mai. Ela higo mambo gao mai ahendago, gaikeni mwangani. 12 Kpwa kpweli ni waibu hata kugomba kuhusu mambo gahendwago chisiri ni atu asiomuogopha Mlungu. 13 Ela gachiikpwa mwangani, gandaonekana chingʼangʼa, mana mwanga undagangʼaza. 14 Mwanga ndio uhendao vitu vionekane. Ndiyo mana atu nkuamba:
“Lamuka we urereye!
Ngʼalwa ni matso, wala usikale dza lufu.
Naye Jesu andakungʼazira.”
15 Phahi dzimanyirireni vira muishivyo, msikale dza azuzu, ela kalani alachu na muonyese tabiya nono. 16  5:16 Akolosai 4:5Hendani manono chila mphahapho nafwasi, mana hizi ni siku mbii. 17 Kpwa hivyo msikale azuzu, ela ni lazima muelewe gara Mlungu alondago muhende. 18 Msilewe uchi, mana ulevi unabananga maisha. Ela tawalwani ni Roho Mtakatifu. 19  5:19 Akolosai 3:16,17Imbiranani Zaburi na mawira ganjina ga kumtogola Mlungu. Muimbireni Bwana Jesu mioyo kutsuka. 20 Na mumshukuru Baba Mlungu wakati wosi kpwa chila ahendaro, kpwa sababu ya Bwana wehu Jesu Masihi.
Mutu na mchewe alondwavyo aishi
21 Enehu, ni lazima mphundzane kpwa mana munamuogopha Jesu.
22  5:22 Akolosai 3:18; 1 Petero 3:1Achetu nakuambirani hivi. Chila mchetu ni lazima asikize mlumewe, dza viratu amphundzavyo Bwana Jesu. 23 Mana mlume ni mkpwulu wa mchewe dza viratu Jesu arivyo mkpwulu wa atue, naye ndiye muokoli wao. 24 Phahi chila mchetu ni lazima aphundze mlumewe kpwa rorosi, dza viratu afuasi a Jesu amphundzavyo.
25  5:25 Akolosai 3:19; 1 Petero 3:7Alume namwi, amendzeni achetu enu dza viratu Jesu arivyomendza afuasie hata achidzilavya afwe. 26 Wafwa ili atakase atue na ubatizo kpwa kuhumira nenore, na kuatenga 27 akale a haki na bila lawama. Andaphokera atue dza viratu bwana arusi aphokeravyo bibi arusi wa nguma, mana kana dowa wala chochosi chii. 28 Viratu Jesu arivyomendza atue, chila mlume naye ni lazima amendze mchewe. Mana amendzaye mchewe, anadzimendza mwenye. 29 Takuna yezira mwiriwe, ela nkuurerato na kuutundza. Vivyo hivyo Jesu naye nkuhutundzato swiswi atue, 30 kpwa vira hu vilungo vya mwiriwe. 31  5:31 Mwandzo 2:24Kama Maandiko gaambavyo, “Kpwa sababu hiyo, mlume andaricha ise na nine, agbwirane na mchewe, nao osi airi andakala mwiri mmwenga.” 32 Maneno higa gana ukpweli uriodzifwitsa, mana ganahusu Jesu na atue. 33 Phahi nakuambirani, chila mlume ni lazima amendze mchewe dza viratu adzimendzavyo mwenye, na chila mchetu naye ni lazima amuogophe mlumewe.

5:2 5:2 Kutsama 29:18; Zaburi 40:6

5:16 5:16 Akolosai 4:5

5:19 5:19 Akolosai 3:16,17

5:22 5:22 Akolosai 3:18; 1 Petero 3:1

5:25 5:25 Akolosai 3:19; 1 Petero 3:7

5:31 5:31 Mwandzo 2:24