6
Avyazi na ana aho alondwavyo aishi
6:1 Akolosai 3:20Namwi anache ambao mu afuasi a Jesu, ogophani avyazi enu, mana iyo ndiyo haki. 6:2 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16Shariya ya kpwandza iriyo na ahadi inaamba, “Ishimu sowe na mayoo, ili uongokerwe na uishi maisha mare phapha duniani.” 6:4 Akolosai 3:21Ano baba namwi, msihendere ana enu chibako, ela arereni na adabu nono na kuafundza mambo ga Bwana Jesu.
Matajiri na atumwa
ao atakpwavyo aishi
6:5 Akolosai 3:22–25Mwimwi atumwa ni lazima musikize matajiri genu ga himu duniani. Aogopheni na kuaishimu moyo kutsuka, dza viratu mumphundzavyo Jesu. Musiahendere vinono wakati anakuonani bahi, ili akutogoleni. Hata! Ela hendani vira Mlungu amendzavyo, kpwa mana mu atumishi a Jesu. Ahumikireni moyo kutsuka, kama avi munamhumikira Mlungu wala si binadamu. Ni lazima mmanye kala Mlungu andamtuza chila mmwenga kpwa kaziye nono ndiyohenda, akale mtumwa au siye mtumwa. 6:9 a Akolosai 4:1; b Kumbukumbu 10:17; Akolosai 3:25Namwi matajiri ahenderenito atumwa enu, wala msiatishire. Mana mwimwi mosi mkpwulu wenu ni ye mmwenga, naye akala mlunguni. Uamuliwe ni ya haki wala kabaguwa mutu.
Njira ya kudzirinda na viha
vya Shetani
10 Chimarigizo, nalonda uwezo mkpwulu wa Bwana Jesu ukutiyeni nguvu. 11 Vwalani silaha zosi za viha mhewazo ni Mlungu, ili mdzirinde na mipango mibaya ya Shetani ambayo ni ya chiwerevu. 12 Mana tahuheha na anadamu. Ela hunaheha na pepho a nguvu, atawalao na uwezo himu dunia ya jiza, na majeshi ga pepho ayi ario dzulu.
13 Kpwa hivyo halani silaha zosi za viha mhewazo ni Mlungu, ili hata viha vichichacha msiturywe, na mwisho viha vichisira, mdine. 14  6:14 a Isaya 11:5; b Isaya 59:17Phahi dzimanyirireni kpwa kulunga ukpweli wa Mlungu. Hinyo ukpweli undakala dza mkanda uvwalwao ni asikari. Maisha genu ga kulunga haki nagakurindeni dza chisibao cha chuma. 15  6:15 Isaya 52:7Na habari nono kuhusu Jesu zirehazo amani zindakala dza virahu, ili muimeto. 16 Phamwenga na hivyo vyosi, gbwirirani imani dza ngao. Nayo indazuwiya mivi ya moho itsuphiwayo ni Shetani. 17  6:17 Isaya 59:17Phokerani wokofu ukale dza kofiya ya chuma. Tsona gbwirirani neno ra Mlungu rikale dza fumo rilaviwaro ni Roho Mtakatifu.
18 Voyani kpwa kulongozwa ni Roho Mtakatifu wakati wosi. Mvoyeni Mlungu akuteryeni na mambo gosi. Chisha kalani matso na muenderere kuavoyera atu a Mlungu. 19 Piya nami nivoyerani ili nchiphaha nafwasi ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli, Mlungu aniphe maneno ga kugomba bila wuoga. Mana hizo habari nono ndizo mpango wa siri ambao Mlungu waningʼazira. 20 Hivi sambi mino ni jela kama muhumwa wa Mlungu kpwa sababu ya kutangaza hizo habari. Nivoyerani nienderere kuzitangaza chilume kama nilondwavyo.
Chimarigizo
21  6:21 Mahendo 20:4; 2 Timothi 4:12 6:21 Akolosai 4:7,8Phahi kpwa kukala nalonda mmanye uzima wangu na vira niendereravyo kuku, ninamuhuma Tikiko, ndugu yehu mmendzwa, ariye ni muaminifu kahi ya kazi ya Bwana Jesu, edze akumanyiseni gosi garigo kuku. 22 Nami namuhuma kpwa lengo riro, edze akuambireni vira huendereravyo na piya akutiyeni moyo.
23 Enehu, Baba Mlungu na Bwana wehu Jesu Masihi naakujaliyeni amani, na mzidi kumkuluphira na kumendzana. 24 Mlungu naamjaliye chila mmwenga amendzaye Bwana wehu Jesu Masihi na mendzwa isiyo na mwisho.

6:1 6:1 Akolosai 3:20

6:2 6:2 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16

6:4 6:4 Akolosai 3:21

6:5 6:5 Akolosai 3:22–25

6:9 6:9 a Akolosai 4:1; b Kumbukumbu 10:17; Akolosai 3:25

6:14 6:14 a Isaya 11:5; b Isaya 59:17

6:15 6:15 Isaya 52:7

6:17 6:17 Isaya 59:17

6:21 6:21 Mahendo 20:4; 2 Timothi 4:12

6:21 6:21 Akolosai 4:7,8