Baruwa ya Paulo yoandikira
AFILIPI
Tanga mbere
Paulo waandika baruwa hino wakati kala a jela, kuashukuru afuasi a Jesu hiko Filipi kpwa kumterya na kumvoyera. Anatumaini kutuluzwa jela ili aenderere kutangaza habari nono kuhusu Jesu, ela piya anamanya anaweza kuolagbwa. Baruwa hino Paulo anaandika kala ana raha sana. Hata dzagbwe a jela, ela ana raha mana wadzifundza siri ya kudzibaza kutosheka na hali zosi. Tsona anatambukira mbazi zosi arizohenderwa ni afuasi a hiko Filipi.
Paulo anaaonya afuasi ayae kala inawezekana nao piya akagaya. Mana Mlungu anaapha nafwasi ya kumkuluphira Jesu na piya kugayiswa dza vivyo arivyogayiswa, kpwa sababu ya kumkuluphira.
Hinyo afuasi a Jesu hiko Filipi kala ana tabu, kpwa sababu atu anjina kala anafundza handzo. Kala anaamba ni lazima atu alunge Shariya za Musa au taandakubaliwa ni Mlungu. Ela Paulo anaatambukiza kukala atu a Mlungu a kpweli ni hara anaomuabudu kpwa msada wa Rohowe (3:3).
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Shukurani na mavoyo 1:1–11
Paulo ana raha mana habari nono kuhusu Jesu zinatangazwa 1:12–30
Kalani apole dza Jesu 2:1–18
Paulo anapanga kuahuma Timothi na Epafrodito 2:19–30
Kummanya Jesu ni muhimu kuriko gosi 3:1—4:1
Paulo anaatiya moyo afuasi a Jesu hiko Filipi 4:2–20
Salamu 4:21–23
1
1:1 Mahendo 16:12Salamu hizi zila kpwangu mimi Paulo na myangu Timothi, atumishi a Jesu Muokoli.
Hunakulamusani mwimwi atakatifu a Mlungu mosi mkalao mudzi wa Filipi. Nakuandikirani mwimwi afuasi mosi a Masihi Jesu phamwenga na vilongozi enu na asaidizi ao.
Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi naakujaliyeni na mkale salama.
Shukurani na mavoyo
Namshukuru Mlungu wakati wosi nchikufikiriyani. Nami naona raha mwangu moyoni, chila wakati nchikala nakuvoyerani. Mana mwagbwirana nami kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli, hangu siku ya mwandzo mriphomkuluphira hadi sambi. Mlungu waandza kazi nono mwenu mioyoni. Nami nina hakika andaenderera nayo hadi Jesu Muokoli achiuya akale akaimala kabisa. Nakumendzani sana, ndio mana chila nihendaro nakufikiriyani mwangu moyoni. Hino ni sawa kpwa mana Mlungu wahujaliya kuhenda kazi phamwenga ambayo wahupha. Mwimwi mosi mwaniterya kutangaza habari nono kuhusu Jesu, na kuahakikishira atu kukala ni za kpweli, hata hivi nrivyo jela. Mlungu anamanya nagomba kpweli: naaza sana kukala namwi, na mendzwa yangu ila moyoni mwa Jesu Muokoli. Nakuvoyerani mzidi kumendzana, mmanyeto Mlungu na muweze kuelewa tafwauti ya sawa na makosa. 10 Kpwa njira iyo mundaweza kutsambula kuhenda ra sawa, ili mkale bila ya makosa wala lawama hadi Jesu ndiphouya. 11 Piya mkale na maisha ga haki na tabiya nono kpwa uwezo wa Jesu Masihi. Atu achiona hivi andamtogola Mlungu na kuona utukufuwe.
Paulo ana raha mana habari nono
kuhusu Jesu zinatangazwa
12 Enehu, nalonda mmanye kukala higo garigoniphaha gaterya sana kueneza habari nono kuhusu Jesu Muokoli. 13  1:13 Mahendo 28:30Matokeoge nkukala asikari osi arindao dzumba ra mfalume na atu anjina osi anamanya kala náfungbwa jela kpwa sababu ya kumuhumikira Jesu. 14 Kufungbwa kpwangu kukaahenda afuasi anji a Jesu azidi kumkuluphira, na anainjira nguvu zaidi kutangaza chilume ujumbe wa Mlungu.
15 Ni kpweli atu anjina anahubiri habari za Jesu na chidzitso, hinyo ni apindzani, mana analonda aphahe afuasi anji kuriko mimi. Ela anjina anahubiri moyo kutsuka. 16 Hinyo ahubirio na nia nono anahenda hivyo kpwa kunimendza, kpwa vira anamanya kala Mlungu wanihuma hipha ili nikanire habari nono kuhusu Jesu. 17 Na ahubirio kuhusu Jesu Masihi na lengo ra kunipinga, taahenda hivyo moyo kutsuka. Anaona andanienjerezera mashaka hivi nrivyo jela. 18 Ela si chitu! Akale anahubiri na nia nono hebu mbii, kpwangu mino ni sawa, nahamirwa kukala Jesu anahubiriwa. Phahi kpwa sababu iyo nindazidi kuhamirwa. 19 Mana namanya munanivoyera na Roho wa Jesu Masihi andaniterya na mwisho nindatuluzwa jela.
Lengo ra maisha ga
Paulo ni kumuhumikira Jesu
20 Naaza sana na kutumaini nisishindwe nkaphaha waibu. Kula kare sitishirwa ni chitu chochosi. Hata sambi naaza vivi nrivyo vimtogole Jesu, nchikala mzima au nchiolagbwa. 21 Kpwangu mino mana ga kuishi ni kumuhumikira Jesu na kufwa ni fwaida zaidi. 22 Ichikala ni nienderere kuishi, naweza kumuhendera kazi zaidi, ela simanya nitsambuleni! 23 Navwehwa pande mbiri. Nia yangu baha nifwe ili nikakale na Jesu, mana hiro ndiro nono zaidi kpwangu. 24 Ela kpwa fwaida yenu baha nienderere kuishi. 25 Namanya kpwa kpweli sindafwa sambi, ili nikuteryeni mzidi kumuadamira Mlungu, na kukala na raha kpwa sababu ya kumkuluphira. 26 Phahi nchedza kpwenu tsona mundakala na sababu kulu ya kumtogola Masihi Jesu kpwa higo arigonihendera.
27 Ra muhimu zaidi ni muhende viratu ziambavyo habari nono kuhusu Jesu Muokoli. Phahi nkedza, nkasakpwedza, bado mino nindasikira kukala mwadina chilume na roho mwenga. Nindamanya kukala munahenda kazi phamwenga na chadi, ili anjina nao aamini habari nono kuhusu Jesu. 28 Msiogophe atu ambao anakupingani. Kusaogopha kpwenu ni dalili ya wazi kukala atu hinyo andaangamizwa, ela mwimwi mundaokolwa. Mlungu mwenye ndiye agahendaye. 29 Mana wakuphani nafwasi ya kumkuluphira Jesu na wakati wanjina kugayiswa kpwa sababu ya kumkuluphira. 30  1:30 Mahendo 16:19–40Mwaniona nagaya hipho mwandzo, na bado mcheresikira kuhusu tabu zangu. Phahi namwi ni lazima mgaye dza vivyo.

1:1 1:1 Mahendo 16:12

1:13 1:13 Mahendo 28:30

1:30 1:30 Mahendo 16:19–40