2
Kalani a pole dza Jesu
Enehu mwamkuluphira Jesu naye anakutiyani nguvu. Nayo mendzwaye inakuhendani muoneto. Isitoshe, munashirikiana na Roho Mtakatifu kpwa kumendzana na kuonerana mbazi. Kpwa vira ni hivyo, phahi gbwiranani mkale chitu chimwenga ili nami nikale na raha tsetsetse. Mendzanani na mkale na moyo mmwenga mosi bu. Msishindane na apindzani enu wala kuhenda ngulu, ela kalani a pole na ayawenu muaone muhimu kuriko mwi enye. Chila mmwenga naasilole mamboge bahi, ela piya ni lazima adzishuulishe na mambo ga ayae.
Ni lazima muririkane mambo gosi dza viratu Jesu Muokoli vyokala achiririkana. Hata dzagbwe Jesu kala ana asili ya Mlungu, ela kayagbwirira phapho pha kukala a sawa naye. Ela badala ya hivyo wakubali kuricha vyosi na kukala kama mtumishi. Wavyalwa dza swiswi na achikala na umbo ra mwanadamu. Wakala mpole na kumuogopha Mlungu hata achifwa chifo cha waibu kpwa kukotwa misumari Msalabani. Kpwa hivyo Mlungu wamuika phatu pha ishima kulu sana, na achimupha cheo chikulu kuriko vyeo vyosi; 10  2:10 Isaya 45:23ili kpwa dzina ra Jesu, chila vwindi ripigbwe, mlunguni, duniani na kuzimu; 11 na chila lilimi rindagomba kukala Jesu Masihi ni Bwana, kpwa utukufu wa Mlungu Baba.
Kalani mwanga duniani
12 Asena angu, kare huriphokalani phamwenga, kala mchimuogopha Mlungu dii yosi. Phahi sambi zidini kuhenda hivyo hata vivi ambavyo sipho. Ni lazima mosi muhende chadi kumuogopha Mlungu kpwa wuoga na ishima, na kuhenda sawa kpwa atu ambao Mlungu waaokola. 13 Mana Mlungu ndiye ahendaye kazi mwenu mioyoni. Nkukuhendani muaze alondago na kuhenda kulengana na mpangowe. 14 Phahi, chila muhendaro, rihendeni bila ya kururumika wala kulumba, 15  2:15 Kumbukumbu 32:5kpwa atu asiambe kala mu ayi. Ni lazima muishi bila lawama tse. Mkale ana a Mlungu akalao dunia ya atu a kufyuka na a kumendza dambi. Mwimwi mundakala dza mwanga mngʼale jizani. 16 Ishini kulengana na neno ra kureha uzima wa kare na kare, ili siku Jesu achiuya, nikale na ngulu dza mutu wa kushinda mairo na kazi yangu ikale taiyakala ya bure. 17 Mriphomkuluphira na kumuhumikira Jesu, vyakala kama sadaka mrizomupha. Mendzerepho mlatso wangu undamwagbwa phamwenga na sadaka hiyo.* 2:17 Mara zanjina kala ichikala nyama analaviwa sadaka nkumwagirwa uchi. Ichikala hivyo hosi hundahererwani phamwenga. 18 Vivyo hivyo mwimwi namwi hererwani phamwenga nami.
Paulo anapanga kuhuma
Timothi na Epafrodito
19 Bwana Jesu achimendza, ndamhuma Timothi hiko kpwenu vi sambi sambi, ili wakati achedza hiku na habari zenu, zinitiye moyo. 20 Sina wanjina zaidi ya iye, ambaye anajali mambo genu chikpweli-kpweli. 21 Mana atu anjina osi anadzishuulisha na mambo gao, wala sigo gara Jesu Masihi alondago. 22 Hata mwimwi enye mnamanya Timothi arivyo mutu mzuri. Hwahenda kazi ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu phamwenga, kama mutu na ise. 23 Phahi mara mwenga nchimanya higo ndigoniphaha, natumaini kumhuma, 24 nami ninakuluphira kukala Bwana andanihenda nedze ko kpwenu vi sambi sambi.
25 Mwenehu Epafrodito ni muhendadzi-kazi na asikari myangu wa jeshi ra Bwana Jesu. Nriphotaka msada mwamhuma kpwedzaniterya. Ela vivi nikaona ni muhimu auye kuko kpwenu, 26 kpwa sababu anaaza sana kukuonani. Naye ana wasiwasi kpwa vira mwasikira ni mkpwongo. 27 Ni kpweli Epafrodito wakala mkpwongo hata achiamba afwe. Ela Mlungu wamuonera mbazi achimphoza. Na achinionera mbazi hata mimi piya, kpwa vira kayafwa siyaphaha utsungu zaidi ya hura nriokala nao. 28 Ndiyo mana naaza sana kumhuma, ili mumuone tsona na mkale na raha, na piya nisikale na wasiwasi. 29 Phahi mphokerenito na raha kama mfuasi wa Bwana Jesu. Atu dza hinya ni lazima muaishimu, 30 mana wahatarisha maishage kpwa kazi ya Jesu. Kala bado phadide afwe, kpwa kuniterya. Mana mwimwi kala mukure nami na tamuwezere kuniterya.

2:10 2:10 Isaya 45:23

2:15 2:15 Kumbukumbu 32:5

*2:17 2:17 Mara zanjina kala ichikala nyama analaviwa sadaka nkumwagirwa uchi.