3
Kummanya Jesu ni muhimu
kuriko gosi
Phahi enehu, zaidi ya hivyo nakuambirani, hererwani kpwa sababu ya Bwana Jesu. Mino siona vibaya kukuandikirani mambo gago kpwa gago. Mana gandakulongozani mkaleto.
Dzimanyirireni na hinyo atu ayi aambirao ayawao ni lazima mutu atiywe tsatsani kama shariya za Musa ziambavyo. Atu hinyo msiagbwire gao, ahendeni atu a koma. Mana swiswi ndio atu a Mlungu kpwa kpweli. Hunamuabudu kpwa msada wa Rohowe, tsona hunadzikarya kuhusu mambo hurigohenderwa ni Jesu Muokoli. Tahuadamira mambo gahendwago ni mwanadamu, wala tsatsa ya mwiri. Ichikala kuna mutu awezaye kuhendera ngulu mahendoge kala ganaweza kumuokola, phahi angekala mimi. Kpwa kpweli mimi ninazo sababu za kukola kuamba hivyo. 3:5 a Arumi 11:1; b Mahendo 23:6; 26:5Mino nátiywa tsatsani nriphomala sabaa mwenga. Chisha ni chivyazi cha Iziraeli, wa mbari ya Benjamini, nao avyazi angu ni Aeburania, yani mimi ni Mueburania mwenye-mwenye. Tsona, nálunga Shariya za Musa kulengana na mafundzo ga Mafarisayo. 3:6 Mahendo 8:3; 22:4; 26:9–11Kulengana na hizo shariya za Chiyahudi kala nina haki, bila lawama tse. Phahi kala namendza sana kugayisa afuasi a Jesu.
Ela mambo gosi nrigogaona ga mana, hipha sambi nagaona upuzi na tagana fwaida kpwa sababu ya Jesu. Kpwa kpweli, chila chitu nrichokala nchihenda nachiona tachina mana nchifwananisha na samani kulu ya kummanya Masihi Jesu, Bwana wangu. Náricha vitu vyosi kpwa sababuye, na sambi naviona dza uchafu wa kutsupha dzalani. Maazo gangu ni nikale wa Jesu bahi, na nigbwirane naye ngingingi. Sina haki yangu mwenye kpwa kulunga Shariya, ela nina haki kpwa kumkuluphira Jesu. Mana Mlungu anaapha haki atu amukuluphirao. 10 Nalonda nimmanye vinono, chisha nimanye uwezo uriomfufula. Tsona nalonda nigaye dza vivyo arivyogaya iye, na nikale dza iye, hata ichikala ni kufwa, nifwe, 11 ili nami nifufulwe.
Mairo ga kuwaniya kushinda
12 Siamba kukala nákala kare vira Mlungu alondavyo, aa sidzangbwekamilisha lengo hiro bii. Ela nawaniya kufika hipho, mana Masihi Jesu wanitsambula na analonda nihende hivyo. 13 Enehu, sidzitsukula kala nafikira lengo hiro, hata chidide. Ela chitu nihendacho ni kuyala ga kare na kuwaniya kuphiya mbere. 14 Phahi nazola mbere kushinda, ili niphahe zawadi. Mana wakati Mlungu achiniiha hiko dzulu andanipha zawadi hiyo, kpwa kukala namkuluphira Jesu Muokoli. 15 Kpwa hivyo swiswi huriophera chiroho nahuazeni dza vivyo. Ela ichikala anjina anaaza tafwauti ya hivyo, Mlungu andaangʼaza matso. 16 Phahi chitu muhimu ni lazima hulungeni ukpweli hurio nao kare kuhusu Jesu.
17  3:17 1 Akorintho 4:16; 11:1Enehu, nalonda mosi mwimwi muishi kuniiga mimi. Tsona phundzani sana atu ambao anaishi kulunga mfwano wa sawa huriokuonyesani. 18 Nákuambirani kano nyinji na vino nakuambirani tsona kuno nasononeka: atu anji anaishi kama maadui ga Jesu wala taajali chifoche msalabani. 19 Analongozwa ni tamaa mbii za miri yao, na kudzikarya na mambo ga waibu ahendago. Kazi yao ni kuaza mambo ga himu duniani bahi. Mwisho wao ni mohoni. 20 Ela swiswi hu enyezi a dzulu mlunguni. Naswi hunamgodza Muokoli wehu kula mlunguni kpwa hamu sana, naye ni Bwana Jesu Masihi. 21 Andahumira uwezowe ambao unaweza kutawala chila chitu, ili agaluze hino miri yehu minyonje ifwayo. Andaihenda kama mwiriwe wa ajabu ariouphaha bada ya kufufulwa.

3:5 3:5 a Arumi 11:1; b Mahendo 23:6; 26:5

3:6 3:6 Mahendo 8:3; 22:4; 26:9–11

3:17 3:17 1 Akorintho 4:16; 11:1