4
Enehu, nakumendzani sana na nina hamu ya kukuonani. Mwimwi mu zawadi ya kazi yangu na nina raha sana kpwa sababu yenu. Phahi asena angu dinani chilume mzidi kumkuluphira Bwana Jesu.
Paulo anaatiya moyo afuasi a Jesu
Sambi kuna gano magoma mairi yani Yodia na Sintike, ambao analumbana. Navoya ariche na akale na nia mwenga, mana osi ni a Bwana Jesu. Phahi uwe mtumishi myangu muaminifu, nakuvoya uaterye hano achetu. Mana náhenda nao kazi ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu, phamwenga na Kilementi na ahendadzi-kazi ayangu anjina ambao madzina gao gaandikpwa ndani ya chitabu cha uzima.* 4:3 Chitabu cha uzima: Ni chitabu cha Mlungu chiricho na madzina gosi ga atu arioatsambula.
Phahi chila wakati hererwani kpwa sababu mu a Bwana Jesu! Tsona nakuambirani, hererwani! Chila mutu naamanye kukala mu a pole. Piya mmanye kala Bwana Jesu a phephi na kuuya. Msihende wasiwasi kuhusu chochosi. Ela maitaji genu gosi mumvoye Mlungu, na mumshukuru kpwa chila chitu. Phahi Mlungu andakuphani amani ambayo mwanadamu kaweza kuielewa. Amani iyo naitawale mioyo na achili zenu kpwa sababu munamkuluphira Jesu Muokoli.
Chimarigizo, enehu nakuambirani, achili zenu nazitawalwe ni mambo higa: mambo ga kpweli, ga ishima, ga haki, na mambo gasigo na lawama. Chila wakati azani mambo gahamirago atu, ga nguma nono, na mambo manono zaidi, ambago ganaweza kulikpwa ni atu. Hendani chila chitu nrichokufundzani na mchikubali. Nákuambirani mambo manji na mchiniona nihendavyo. Sambi nalonda mlunge mfwano hinyo, naye Mlungu arehaye amani, andakurindani.
Paulo anashukuru Afilipi
kpwa misada yao
10 Namshukuru sana na kumtogola Bwana Jesu kpwa kukala mwauya kunishuulikiya tsona. Siamba kala mwaricha kunishuulikiya, aa ela ni vira kala tamuna nafwasi. 11 Tsona siamba hivyo kpwa sababu nina shida, hata, ela katika hali yoyosi mino nádzibaza kutosheka. 12 Namanya kuishi bila chitu, na namanya kuishi na vitu vinji. Nádzifundza siri ya kuishi hali zosi, kurya na kusaza, au kukala na ndzala, kukala na vinji au kukosa. 13 Mana naweza kuhenda chila chitu kpwa msada wa iye aniphaye nguvu. 14 Ela náonato mwimwi kugbwirana nami na kuniterya tabu zangu.
15 Mwi Afilipi, mnamanya vira irivyokala mwandzo nriphoandza kutangaza habari nono kuhusu Jesu hiko kpwenu. Nriphouka jimbo renu ra Makedonia, ni mwimwi machiyenu ndimwi kala huchiteryana, mana mwanipha msada wa pesa. Takuna kundi ranjina ra afuasi a Jesu ariohenda hivyo. 16  4:16 Mahendo 17:1 4:16 2 Akorintho 11:9Piya nriphokala mudzi wa Thesalonike mwaniterya si mara mwenga si kano mbiri. 17 Siamba hivi kpwa nalonda mniterye, ngʼo, ela nalonda mphahe zawadi kpwa mbazi zenu. 18  4:18 Kutsama 29:18Kpwa vi sambi enehu, nina chila chitu nilondacho, hata na zaidi. Mana náphaha vitu vyosi virivyorehwa ni Epafrodito kula kpwenu. Vitu hivyo ni dza sadaka ya kunukato, ambayo Mlungu anaikubali na inamhamira. 19 Naye Mlungu wangu andakutimizirani maitaji genu gosi na utajiriwe wa ajabu, kpwa sababu ya vira Jesu Muokoli arivyohenda. 20 Phahi enehu, Mlungu Baba wehu naatogolwe hata kare na kare. Amina.
21 Niphozerani atu a Mlungu osi ario a Jesu Muokoli. Piya mkaphozwa ni afuasi ayangu ario hiku. 22 Atu a Mlungu osi hipha akakuphozani, hasa atu a nyumba ya Kaisari, Mtawala wa Chirumi.
23 Navoya Bwana wehu Jesu Masihi akujaliyeni mosi.

*4:3 4:3 Chitabu cha uzima: Ni chitabu cha Mlungu chiricho na madzina gosi ga atu arioatsambula.

4:16 4:16 Mahendo 17:1

4:16 4:16 2 Akorintho 11:9

4:18 4:18 Kutsama 29:18